Bulgaria

Парламентът прие промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Предвижда се техническият надзор на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрена централа, които са специално разработени за използване в ядрената техника и имат значение за ядрената безопасност, да се осъществява от специализирано звено, пряко подчинено на ръководителя на лицензианта, експлоатиращ ядрена централа, и под методическото ръководство на председателя на Агенцията за ядрено регулиране.

Министерският съвет може да определи зони над определени ядрени съоръжения, в които се въвеждат забрани и ограничения по отношение на въздушното пространство, приеха още депутатите.

Органите на изпълнителната власт и лица, които осъществяват дейности по въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения или дейности по производство, превозване, съхраняване и използване на ядрен материал или източник на йонизиращо лъчение, трябва да определят мерки за аварийно планиране и аварийна готовност. Мерките се установяват с външен авариен план, който определя функциите и действията на органите на изпълнителната власт за защита на населението в зоната за превантивни защитни мерки и зоната за неотложни защитни мерки, и с вътрешен авариен план, който определя функциите и действията на лицензианта или титуляра на разрешение в границите на площадката, където се намира ядреното съоръжение или източникът на йонизиращо лъчение.