Cyprus

Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το ΥΠΕΞ – Τα ευρήματα

Ελλιπείς ελέγχους, δαπάνες σε διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, όσον αφορά στη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Όπως αναφέρεται στα γενικότερα συμπεράσματα της Έκθεσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το ΥΠΕΞ παρουσιάζει αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία/Κανονισμούς και ειδικότερα:

  1. Ελλιπής έλεγχος των εσόδων και δαπανών των Διπλωματικών Αποστολών στο Εξωτερικό και μη συμμόρφωση με τις ΔΛΟ και τους Κανονισμούς Αποθηκών.
  2. Καθυστέρηση στην αξιοποίηση οικοπέδου, το οποίο κατέχει η Δημοκρατία με μακροχρόνια μίσθωση και το οποίο προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας στην Καμπέρα.
  3. Μη διερεύνηση και λήψη μέτρων για ανάκτηση προκαταβολών που οφείλονται από παλαιότερα έτη.
  4. Καταβολή μεγάλου ποσού εκπαιδευτικού επιδόματος σε υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα για τα τέκνα τους.
  5. Καταβολή επιπρόσθετου ποσοστού ύψους 100% του ΓΕΕ στους Αρχηγούς των ΔΑ, στους οποίους παρέχεται δωρεάν κατοικία, κάλυψη όλων των λειτουργικών δαπανών αυτής, υπηρεσίες οικιακής βοηθού, όχημα για τη διακίνησή τους,  κάλυψη εξόδων φιλοξενίας, κάλυψη τηλεφωνικών εξόδων, καθώς και εκπαιδευτικό επίδομα για τα τέκνα τους.
  6. Καθυστερημένα έσοδα παλαιών ετών των Επίτιμων Προξενείων, με ορατό τον κίνδυνο μη είσπραξής τους.
  7. Μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στο ΥΠΕΞ.
  8. Έλλειψη προγραμματισμού και ελέγχου σε θέματα που αφορούν στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στα ιδιόκτητα κτήρια των Διπλωματικών Αποστολών του Κράτους στο Εξωτερικό.
  9. Δεν γίνεται αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των αναγκών των Μόνιμων Αντιπροσωπιών στο Εξωτερικό, στη βάση τεχνοοικονομικών μελετών.

Σύνοψη της Έκθεσης

Στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης για το έτος 2019.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Ζητήσαμε ορθό έλεγχο των εισπράξεων και συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Αποθηκών και τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες.

Εισηγηθήκαμε να καταβληθεί προσπάθεια μείωσης των ωρών που ο οδηγός εργάζεται υπερωριακά ή εναλλακτικά να μελετηθεί το ενδεχόμενο καταβολής ενός κατ΄ αποκοπή επιδόματος υπερωριακής απασχόλησης στον οδηγό.

Εισηγηθήκαμε την αξιοποίησή του.

Υποδείξαμε ότι για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης των οικονομικών φορέων καθώς και η αρχή της προστασίας του ανταγωνισμού.

Εισηγηθήκαμε την τακτοποίηση των πιο πάνω λογαριασμών, σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες.

Εισηγηθήκαμε ενίσχυση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με προσωπικό, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητές της.

Εισηγηθήκαμε επαναξιολόγηση και εκσυγχρονισμό των μεθόδων προώθησης των εθνικών θέσεων και διαφώτισης για το Κυπριακό πρόβλημα.

Όπως κατ΄ επανάληψη έχουμε επισημάνει, κάποια επιδόματα δεν δικαιολογούνται και συστήσαμε τη μείωση και αναθεώρηση τους.

Υποδείξαμε ότι οι διατάξεις που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής.

Παρατηρήσαμε απαράδεκτη καθυστέρηση στην προώθηση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης/ανακαίνισης του κτηρίου.

Μετά την πρόκληση της πυρκαγιάς στο κτήριο, τον Απρίλιο του 2018, δαπανήθηκαν/ δαπανούνται σημαντικά ποσά για προσωρινή στέγαση του προσωπικού της Πρεσβείας σε ενοικιαζόμενο κτήριο, μέχρι την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου.

Το συνολικό κόστος της ενοικίασης αναμένεται να υπερβεί το ποσό των $1.500.000, ενώ έχει προϋπολογιστεί δαπάνη ποσού περίπου $4.000.000 για την αγορά υπηρεσιών συμβούλων μελετητών, καθώς και την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου.

Υποδείξαμε την ανάγκη για δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών παρακολούθησης και έγκαιρης αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν στα ιδιόκτητα κτήρια του κράτους στο εξωτερικό, όπως είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης/ανακαίνισης. Επίσης, επισημάναμε ότι θα πρέπει να διενεργηθεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες για το συμβάν.

Υποδείξαμε την πάγια θέση μας, ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι αξιοποίησης του κτηρίου, το οποίο συνεχίζει να παραμένει αναξιοποίητο για 10 σχεδόν χρόνια, με τον πιο αποδοτικό, οικονομικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις διαπιστώσεις της ΕΥ, αλλά έχουμε διαφορετική προσέγγιση λέει το ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση με αφορμή τη δημοσιοποίηση την Τρίτη της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας , οι αναφορές της οποίας αγγίζουν θέματα που έχουν προκύψει κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σημειώνει ότι λαμβάνει πάντοτε υπόψη το περιεχόμενο των Εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή.

“Επισημαίνεται την ίδια στιγμή ότι, για αριθμό παρατηρήσεων που καταγράφονται στην εν λόγω έκθεση, καθώς και σε προηγούμενες, διαχρονικά, διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφορετική εκτίμηση και προσέγγιση μεταξύ του Υπουργείου και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και ως εκ τούτου ο διάλογος επί των σχετικών θεμάτων θα συνεχισθεί”, αναφέρει η ανακοίνωση.

Philenews

Football news:

Ronaldinho on Messi's victory at the Copa America: This is the only thing that he lacked. I am very happy for him
Mikel Arteta: Jaka stays. He is a key Arsenal player
Parti injured his ankle in a friendly game with Chelsea. Arsenal midfielder will be examined tomorrow
Umtiti agrees to leave Barca, but only to a club from the Champions League or claiming the title
Sassuolo is ready to give Locatelli to Juve on loan for 5 million euros with an obligation to buy out at least 30 million
Sofia Pozdnyakova: It's more fun with the audience, the excitement wakes up. But we do not have such a popular sport as football or figure skating. We are used to it
Gilmore is the future of Chelsea. There is an elite pass, speed, and experience will gain in Norwich