Czech Republic

Ach, ty testy! Volejbalisté Beskyd přišli kontumačně o čtvrtfinále

Manažer frıdecko-místeckého klubu Marek Tomáš odmítl, že by úmyslnì nedodali potøebné doklady tıkající se testování hráèù. „Šlo o to, že pìtidenní lhùta, kdy mùžeme testy prokázat, nám vypršela v devìt hodin ráno v den utkání,“ uvedl Tomáš.

Upozornil, že dosud se èasto pøehlíželo, když testy v den støetnutí pozbyly platnosti. „Když nám vyprší, jdeme druhı den na další. Tentokrát soupeø na termínu bazíroval.“

O pøedèasné radosti z postupu do play off

Radost volejbalistù Beskyd

Pøesto Beskydští podle Tomáše mìli platné testy.

„Po sobotním zápase, kterı se hrál u nás, jsme pøišli na kliniku, jenže tam nás odmítli, protože bylo narváno,“ øekl Marek Tomáš. „Tak jsme si koupili aspoò samotesty, které jsou schválené ministerstvem. Ty jsme si udìlali a všichni byli negativní.“

Tak v èem byl problém?

„Nemìli jsme to jak doložit,“ odpovìdìl Tomáš. „V tom zmatku jsem použil formuláø kliniky, kam chodíme, kde jsme testy i koupili. Je to moje administrativních selhání, ten doklad nebyl správnı, ale pokud jde o zdraví, o sport, vše bylo v poøádku.“

S tím se ale èlenové sportovnì technické komise volejbalového svazu nesmíøili. „Nejasnosti kolem dokladù poskytnutıch Black Volley Beskydy se nepodaøilo den po utkání odstranit, a tak sportovnì technická komise v souladu s pøedpisy volejbalového svazu rozhodla o kontumaci utkání ve prospìch Odoleny Vody,“ uvedl struènì pøedseda volejbalového svazu Marek Pakosta.

Marek Tomáš pøiznává, že obrovsky chyboval. „Teï už vím, že jsem mìl udìlat to, co nyní, že každı èlen tımu napsal èestné prohlášení, že byl testován. A testy mám u sebe.“

Nejasnosti kolem testù byly i dùvodem, proè pondìlní rozhodující duel pøedkola v Odolenì Vodì zaèal se zpoždìním.

„Bohužel jsme jedny testy mìli osm hodin po platnosti a druhé jsme nemìli oficiálnì potvrzené, protože jsme si je dìlali sami. Nikoho jsme ale nemohli ohrozit,“ povzdechl si Marek Tomáš.

Doufá, že jejich pøípad nebude návodem pro ostatní celky, jak dosáhnout úspìchu, pokud neuspìjí na høišti. „Mnohdy se na soupeøe podaøí nìco vyšárat,“ uvedl.

Pavel Horák, pøedseda Aera Odolena Voda, odmítl, že by se snažili vısledek zvrátit u zeleného stolu. „Šlo to mimo nás,“ komentoval verdikt ohlednì kontumace.

„Mrzí nás, co se stalo, protože jsme prohráli zaslouženì. Jsem z toho rozpaèitı. U každého zápasu jsou však covidoví manažeøi. A ti øešili nesrovnalosti, které se objevily. My jsme jen dodali podklady, které jsme mìli, což jsou koronavirové pasy hráèù obou mužstev, soupis testù a podobnì.“

Toms Vanags, smeèaø Odoleny Vody, pøihrává podání ostravskıch volejbalistù.

Horák dodal, že sami na celou situaci doplatili pokutou. Její vıši neprozradil. Jen to, že šlo o øády tisícù korun. „Teoreticky jsme totiž nesmìli soupeøe pustit do haly, když nemìl doklady v poøádku,“ øekl.

Mohou se ještì Beskydští proti verdiktu odvolat, když play off startuje už ve ètvrtek?

„Øešíme to. Podávali jsme èestné prohlášení, ale asi s tím už nic neudìláme,“ povzdechl si Tomáš. „Bohužel administrativní chyba nás poslala mimo høištì a nebudeme moci potvrdit stoupající formu našeho tımu.“

Rozhodnutí o postupu Odoleny Vody do ètvrtfinále pøišlo Horákovi v úterı o pùl jedenácté v noci. A už ve ètvrtek èeká odolenavodskı tım první duel na høišti Èeskıch Budìjovic.

„Už jsem chtìl cizince poslat domù...“ podotkl Pavel Horák. „Ale jsou profíci musejí se pøipravit a ukázat, že volejbal umìjí.“

Football news:

Ancelotti's 2-2 win over Tottenham: One of Everton's best home games. The fate of entering the European Cup will be decided in the last game
Mourinho on Pogba's words about him: I don't care what he says. Not Interesting
Mourinho on Everton penalty: No comment. Having experience, I just laugh at such moments
Kane came out on the 7th place in the list of the best scorers of the Premier League. He has 164 goals
Yaya Toure sent Guardiola a letter of apology: I am waiting for a very long time for a response
Marcelino on the Spanish Cup: You can't win against Barca without suffering. They are used to winning finals
Koeman on the future: It's strange to have to answer such questions. We had a 19-match unbeaten streak