Czech Republic

Advent je pro seniory těžký i bez epidemie, říká šéfka přerovského domova

Jana Žouželková, øeditelka Sociálních služeb mìsta Pøerova, pod nìž domov patøí, však vìøí, že se blíží zmìna k lepšímu.

Jaká je teï v domovì atmosféra?
A už jde o klienty, kteøí jsou na tom fyzicky lépe a jsou vitální, nebo ty, jejichž zdravotní stav už pøed epidemií nebyl nejlepší, platí, že se kvùli odlouèení necítí dobøe. My se jim snažíme zprostøedkovat kontakt s rodinou prostøednictvím tabletu a videohovorù, ale poøád to není o osobním kontaktu, doteku a pohlazení jejich nejbližších.

Ani vašemu domovu se zøejmì nevyhnula nákaza koronavirem…
Nevyhnula. Z 82 klientù bylo 25 pozitivních, nicménì situace už je stabilizovaná, v karanténì teï není nikdo.

Postihlo onemocnìní i personál?
Ano, z 50 zamìstnancù v pøímé péèi mìla covid prokázanı polovina lidí, kteøí byli v karanténì.

Museli jste požádat o pomoc napøíklad armádu?
Armádu jsme nevyužívali. Souèástí sociálních služeb mìsta Pøerova jsou dìtské jesle, které jsou také zavøené, proto jsme o vıpomoc požádali zdravotní sestøièky, které jsou tam zamìstnané. Spolupracujeme také se Støední zdravotnickou školou v Hranicích, jejíž studenti nám pomáhají, stejnì jako studenti sociálních oborù, které delegoval Krajskı úøad v Olomouci. Pomohly i øádové sestry, z nichž jedna s námi zùstává i nadále. A ozvali se nám také zamìstnanci, kteøí døíve pracovali v neziskové sféøe, v oblasti sociální péèe pro zdravotnì postižené.

Daøilo se vám rozptılit klienty, kteøí kvùli nákaze museli zùstat izolovaní pouze na svıch pokojích?
Je tìžké je rozptylovat, když máte z hygieny pokyn omezit na minimum kontakt i èas, kterı trávíte na pokoji. Klientùm jsme to vysvìtlovali a poprosili jsme je, aby dodržovali všechna protiepidemická opatøení. Personál ale po celou dobu musel chodit zahalenı od hlavy až po paty – to nedìlá dobøe nikomu z nás, natožpak seniorùm. Pevnì vìøíme, že situace se bude co nejdøíve stabilizovat a návštìvy za nìjakıch podmínek – pravdìpodobnì velmi striktních – obnovíme.

Jak nejèastìji udržují rodiny kontakt se svımi seniory?
Umožòujeme videohovory, které jsou využívány velmi èetnì. Øada klientù má i své mobilní telefony, personál proto hlídá, zda je mají nabité, aby se jim rodina dovolala. Pokud blízcí potøebují nìjaké informace od nás, máme vyèlenìné linky, na které se mohou obrátit. Do domova lze donést také balíèky. My je chvíli necháváme uložené, pak obaly dezinfikujeme a pøedáváme je klientùm. Snažíme se také, aby seniorùm fungovala všechna média, která mají na pokojích, a oni mìli zajištìnı pøístup k informacím. Aèkoliv, když se z televize linou jen špatné zprávy, není dobré ji zapínat.

Tento tıden zaèal advent…
Ano, i proto chceme klientùm atmosféru v domovì zpøíjemnit. Advent a Vánoce bıvají pro seniory nejt잚ím obdobím i bez epidemie, teï øíkají, jaká je to hrozná doba, èeho se to dožili… Nikomu to nepøidává.

Humor asi není na poøadu dne.
To ne. Jsme vdìèni za vıpomoc øádové sestøièky, která k nám pøináší duchovní rozmìr, jenž èlovìku dává vnitøní sílu, což je také velmi dùležité. V domovì máme kapli, kterou dnes využívají i ti klienti, kteøí døíve nechodili na modlitby a neúèastnili se mší svatıch. Jsou rádi za povídání se sestøièkou. Je to obrovská pomoc a podpora.

Zvládáte povinné plošné testování?
Je to nároèné, ale ano. Antigenní testy máme od pøedminulého tıdne. Sestøièky byly na proškolení v pøerovské nemocnici, s testováním jsme zaèali hned první den. Dobrou zprávou je, že všichni naši klienti jsou negativní. Podle mimoøádného opatøení teï testy budeme opakovat u klientù i zamìstnancù každıch pìt dnù.

Je nìjakı okamžik, ke kterému se v budoucnu upínáte?
Mluví se o vakcínì proti covidu-19, to je asi to svìtlo na konci tunelu.

Co mùže pro vaše klienty v domovì seniorù udìlat veøejnost? Vzkázala byste lidem nìco?
Náš domov pro seniory žil vždycky dynamickım tempem. Konala se tady celá øada spoleèenskıch, kulturních i sportovních akcí. Rádi jsme se potkávali, posedìli, dali jsme si spoleènì kafíèko… Pøejeme si, abychom se co nejdøíve mohli opìt setkat ve spoleèenském sále. To pùjde jen za pøedpokladu, že lidé „venku“ nebudou brát na lehkou váhu všechna hygienická opatøení.

Football news:

Conte said that Eriksen will not leave Inter: He is part of our project. Christian is a very smart guy
Tuchel wants to see Holand at Chelsea. The club will not buy Rice from West Ham after the change of coach
Eriksen pro goal for Milan: It was the perfect free kick for me. I am very happy
Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match