Czech Republic

Anglie složí komisi inspektorů. Dohlédne, aby týmy neporušovaly pravidla

„Mùžeme požádat jednotlivé kluby o videozáznamy tréninkù nebo GPS data. Zároveò složíme nezávislou komisi, která bude bez pøedchozího upozornìní navštìvovat tréninková centra,“ citovala agentura Reuters øeditele anglické ligy Richarda Garlicka.

Tréninky v maximálnì pìtièlennıch skupinách povolili v Anglii od úterı. Jednotky mohou mít maximálnì pìtasedmdesát minut, kontakt a souboje jsou zakázány. K dispozici pro fotbalisty nebude ani zázemí jako kabiny a sprchy.

„Naším cílem je, abychom mohli postupnì mít jednoho z našich lidí v každém tréninkovém centru,“ poznamenal Garlick. „Chceme si bıt jisti, že jsou veškeré protokoly dodržovány, a také bychom rádi dali veøejnosti jasnou zprávu o tom, že se snažíme vytvoøit co nejbezpeènìjší pracovní podmínky pro všechny zúèastnìné.“

Zároveò chce vedení soutìže zabránit možné konkurenèní vıhodì, kterou by nabyl tım, jenž by se do plnohodnotného tréninku vrátil døív než ostatní.

Když byl v Rakousku pøistižen pøi podobném porušení pravidel Lask Linec, lídr tamní bundesligy, hrozil mu odpoèet bodù èi v krajním pøípadì dokonce vylouèení. Zástupci klubu se následnì omluvili.

Vedení anglické Premier League musí do 25. kvìtna pøedložit plán pro restart sezony na UEFA, od 1. èervna – pøi pozitivním vıvoji situace – by z naøízení britské vlády mohlo bıt možné poøádání sportovních událostí za zavøenımi dveømi. Anglická liga, která se kvùli pandemii zastavila v polovinì bøezna, by se podle odhadù mohla opìt rozbìhnout 12. èervna, což øada fotbalistù a trenérù kritizuje.

„Jak mùžeme zaèít hrát, když zatím nemáme povolenı ani plnohodnotnı trénink?“ ozıvají se.

Nejrùznìjší restrikce, napøíklad zápasy bez divákù, by však mohly pøetrvávat klidnì celı rok.

„Oèekává se, že epidemiologická situace se nemusí vıraznì zmìnit šest až dvanáct mìsícù. V blízké budoucnosti žádné vìtší uvolòování a zmìny èekat nemùžeme,“ prohlásil Mark Gillet, lékaøskı poradce soutìže.

Elitní fotbal se zatím zaèal znovu hrát pouze v Nìmecku, kde první i druhá bundesliga o víkendu pokraèovaly poprvé od poloviny bøezna. Nadìje na restart soutìží jsou stále v Itálii i ve Španìlsku, zato ve Francii už soutìž pøedèasnì ukonèili. Tamní vláda totiž veškeré sportovní akce zakázala až do záøí.

Football news:

Agent Hakimi: Zidane is the reason for moving to Inter. He did not call Ashraf, but Conte spoke about the project
Neymar has agreed with PSG that he will be released if Barcelona make an offer (As)
Wigan collapsed under external control. Perhaps all because of the murky betting in the Philippines
Pep on Manchester City's European Cup ban: I'm Sure we will be allowed to play in the Champions League
Defender Athletic Berchiche: Real Madrid have the best squad in the world
Ronaldo scored the 25th goal of the Serie A season (from a free kick!). There have not been such bombers in Juve for 59 years
Karl-Heinz Rummenigge: flick took Bayern back to the top level