Czech Republic

Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila poslední verze auditu Evropské komise

Zprávy o tom, že auditoøi i po komunikaci komise s èeskými úøady trvají na pøedbìžných závìrech o støetu zájmù, se již døíve v médiích objevily. Babiš jakýkoli konflikt zájmù popírá a ministerstvo pro místní rozvoj se komisi dlouhodobì snaží pøesvìdèit o tom, že problémy vyøešil pøevedením Agrofertu do svìøenských fondù. 

„Ta zpráva je koneèná a definitivnì øíká, že Andrej Babiš je ve støetu zájmù,“ øekl ÈTK lidovecký èlen výboru Tomáš Zdechovský. Informaci ÈTK potvrdil i další poslanec pøítomný dnešnímu neveøejnému jednání výboru.

Komise podle Zdechovského zároveò uvedla, že neproplatí firmám kolem Agrofertu žádné dotace od léta 2018, kdy vstoupila v platnost zpøísnìná unijní pravidla o støetu zájmù.

Na základì závìrù pøedbìžné auditní zprávy, o níž již rok èeské úøady s komisí vedou písemnou diskusi, by mohlo Èesko vracet do unijního rozpoètu kolem 450 milionù korun.

Kontrolní výbor Evropského parlamentu letos v kvìtnu Babiše v nezávazných doporuèeních vyzval, aby odstoupil, nebo pøestal pøes firmy spojené s holdingem Agrofert inkasovat peníze z unijního rozpoètu, pokud se jeho støet zájmù skuteènì prokáže. Babiš opakuje, že splòuje pravidla stanovená novelou èeského zákona z roku 2017, na jejímž základì pøevedl majetek do svìøenských fondù. Podle auditorù však premiér Agrofert nadále ovládá. 

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017