Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Bratislava baštou liberálů? Jen těsně. Slovenské volební emoce vyprchaly

„Samozøejmì jdu volit. Koho? Progresivní Slovensko. Spojování spoleènosti, odbornost, program. Místopøedseda Evropského parlamentu Šimeèka je zárukou, že to bude mít úroveò,“ jmenuje své dùvody jednatøicetiletı advokát Peter. Je pøesvìdèen, že liberálové dostanou 23 procent a pak už bude jen záležet na tom, zda budou mít s kım sestavit vládu.

Dodává, že vısledky zøejmì budou velmi tìsné, ale zùstává optimistou. Všichni z jeho „bubliny“ prı volí Šimeèkovo PS. Kdyby jen vìdìl, co odpovídají lidé po nìm. Volièi této strany sice mezi respondenty v centru Bratislavy i na chodbách základní školy v mìstské èásti Nivy mírnì pøevažují, doplòuje je však všehochu velmi rùznorodıch hlasù.

Zazní témìø všechny partaje vèetnì tìch, jež neumìly dovládnout do konce mandátu a zemi pøivedly k pøedèasnım volbám. Expremiérovi Igoru Matovièovi, kterı v roce 2020 drtivì porazil Smìr-SD Roberta Fica, stále vìøí tøeba øidiè Uberu Pavel. „Nebojí se oligarchù, nìkdo takovı by v parlamentu mìl bıt. Rozvázal ruce policii, zlepšil právní stát. Jestli vyhraje Fico, zase se tu usadí na osm let a my se mùžeme všichni odstìhovat,“ øíká trpce.

Na rozdíl od velké èásti Slovákù si ani nemyslí, že je šéf OLaNO „blázen“. „Podívejte se, kdo to o nìm øíká. Fico a Sulík. Toho znám osobnì a podle mì taky patøí na psychiatrii,“ dodává s odkazem na šéfa nìkdejší koalièní strany Svoboda a Solidarita (SaS). I ta mimochodem v odpovìdích zazní.

Úèetní Jana pøijela až z Velké Británie, aby ji mohla volit. Zatímco èeká frontu na místo za plentou, vypráví, že nejdùležitìjší je pro ni prosperující ekonomika zemì. „Od toho se pak odvíjí všechno ostatní,“ míní. Ekonomickı rùst byl neustále omílanı slogan právì pro „jedinou pravicovou stranu“ SaS.

„Saska“ do vlády vstupovala spolu s Matovièovım OLaNO, menší stranou Za lidi a partají Jsme rodina. Neustálé hádky a osobní spory však koalici rozložily natolik, že pøišla o pùvodní ústavní vìtšinu a ke konci z ní zbylo jen torzo. „Byla to katastrofa. Chápu, že pøišel covid a doba byla tìžká, ale Matoviè nemìl odborníky, nemìl koho poslat na ministerstva, jen lidi, co zvedali ruce v parlamentu. Fico je první v prùzkumech jen kvùli nìmu,“ kritizuje Peter.

A uèitel Ján s ním souhlasí. Na umìlecké škole uèí zvukovou dramaturgii a skladbu. Je mu ètyøiašedesát let, takže by si mohl užívat dùchod. Ekonomická situace jej však nutí pracovat dál. „Fico by nemusel nic dìlat a ty hlasy by stejnì mìl. Ostatní mu už dva roky dìlají kampaò,“ glosuje vıkon koalice. Sám pøitom taky volí SaS, navzdory její úèasti ve rozpadlé vládì.

Oèekává, že volby dopadnou „špatnì“, ale nevìøí, že šéf Smìru skuteènì zaène otáèet zahranièní politiku Slovenska smìrem k Rusku, jak se mnozí s ohledem na jeho vıroky obávají a obèas zmiòují, že pokud Fico vyhraje, odstìhují se pryè. Tøeba šestadvacetiletı servisní technik Patrik to podle svıch slov i s pøítelkyní zvažuje jako jednu z možností.

Na strach z návratu Fica mimo jiné vsadilo Šimeèkovo Progresivní Slovensko. Volièe vábilo na slogan „zvolme budoucnost“. „Co je to budoucnost, když nemáme ani pøítomnost?“ ptá se lehce naštvanì seniorka Marta. Z volební místnosti vyšla spolu se zhruba stejnì starou Soòou. Obì ženy volily Smìr, prı proto, že už chtìjí mít klid od politiky. Stejnì jako mnozí další tak narážejí na neustálı chaos, kterı pøinesla Matovièova éra.

Marta nadává na mainstreamová média, protože podle ní vùbec nereflektují realitu. Tu si proto hledá na alternativních portálech. „Ètu mezi øádky,“ dodává. Ale nejsou to jen dùchodci, kdo Smìr volí. Ficovi se podaøilo pøesvìdèit i jednadvacetiletého uèitele ze základní umìlecké školy Antona. „Politiku sleduji poslední tøi roky a chtìl bych, aby se vrátila stabilita. I s tím, jak znám Slovensko, si myslím, že Smìr je na to nejlepší,“ vysvìtluje, zatímco jeho kamarádka prozradí jen to, že je pro ni dùležité téma životního prostøedí.

Podle Antona ve Smìru „nejsou žádní blbci“ a v nynìjší složité geopolitické situaci je potøeba zvolit nìkoho, kdo má zkušenosti. „Mnoho mıch kamarádù volí PS, ale s tím já nesouhlasím,“ pokraèuje. „Kauzy Smìru mi sice vadí, ale nikdo není èistı,“ poukazuje. Pomoc Ukrajinì by zastavil a vadí mu rozpory v tom, jak se o válce od zaèátku mluví. „Nejdøív se strašilo, že Rusové dojdou až k nám, a pak si z nich zase dìlali legraci, že jsou neschopní a nemají vybavení,“ pøemítá.

Už bìhem dopoledne odvolila tøetina volièù jednoho z okrskù, které mají pod sebou komisaøi na ZŠ Kulíškova. O volby tak zájem je, potvrzuje to i zdejší zapisovatelka Monika. Na pøemıšlení o svıch programovıch prioritách nemá energii. „Ve ètyøi ráno jsem vstávala, celı den se volí a po desáté se budeme muset nejvíc soustøedit. Vy v Èesku to máte lepší, volby máte rozdìlené na dva dny,“ posteskne si. To ještì nevìdìla, že se volby prodlouží.

Navzdory úèasti však oslovení Slováci volby pøíliš neprožívají a atmosféra v Bratislavì je spíš vlažná. Je znát, že je kdysi nadìjné OLaNO zklamalo a dnes už jsou vùèi slibùm politickıch stran skeptiètìjší. Vždy Matoviè hlásal, že jeho vláda bude nejlepší v historii Slovenska. Volièi PS tak nejèastìji pragmaticky zmiòují proevropskı program strany, která zatím nemá žádné skandály a mùže pøinést mladistvìjší øešení jejich problémù.

„Fico už nemá co øíct. Už ani nechtìl zpátky do politiky, pokoušel se o prezidentskı post, ale nevyšlo mu to. A tak se teï chce už jen mstít,“ domnívá se šestatøicetiletá fyzioterapeutka Michaela. „Kam lidi dali rozum? Vždy proti Ficovi jsme tady na námìstí SNP protestovali. Každı den chodím kolem pomníku (zavraždìného novináøe) Jána Kuciaka a vždy si na nìj vzpomenu,“ nerozumí souèasné popularitì Smìru ani šedesátiletá právnièka Halina.

Vstala èasnì, šla volit a po cestì zpìt se stavila do obchodu. „Lidé tam byli hodnì proti PS, takže jsem skeptická. Velmi bych to Progresivnímu Slovensku i nám všem pøála. Jsou èestní a naše paní prezidentka k nim pøedtím patøila, tu mám také ráda. Je mi líto, že už nechce znovu kandidovat, ale chápu ji. Útokù na její adresu bylo až pøíliš,“ uzavírá Halina. Kdo na Zuzanu Èaputovou útoèil? Hlavnì Fico a jeho pøíznivci.

Prezidentka už proto na možného staronového premiéra podala žalobu. On chce zase žalovat ji. I to je obraz dnešního Slovenska. Na vlnu povolebních protestù, ale ani oslav to však v Bratislavì nevypadá. Nìjak to dopadne, nìjak bude.