Czech Republic

Červenec může být nejteplejší měsíc v historii, záleží na zbývajících dnech

V prvních dvou èervencovıch tıdnech se zvedly teploty v kanadské Antarktidì, ohromující sucha zasáhla zimbabwské mìsto Harare i indickou Chennai, lesní požáry donutily tisíce lidí k opuštìní kempù v jižní Francii a pøimìly indonéské letectvo k létání v mraènech, s úmyslem vyvolat d隝.

Pokud trend z první poloviny èervence vydrží, má tento mìsíc podle klimatologa Karstena Hausteina z britské univerzity v Oxfordu našlápnuto na pøekonání rekordu z èervence 2017, a to o 0,025 stupnì Celsia.

Letošní èerven byl pøitom nejteplejším èervnem v historii zemì, což tento tıden potvrdila data americké vesmírné agentury NASA i monitorovací systém Evropské unie Copernicus.

„Je to vıznamné, ale sledujme dál èervencová èísla. Èervenec je globálnì nejteplejším mìsícem roku. Pokud se letošní èervenec ukáže jako nejteplejší èervenec v historii, a má k tomu opravdu nakroèeno, bude to nejteplejší mìsíc, jakı jsme kdy na zemìkouli namìøili,“ popisuje pro list The Guardian klimatolog Michael Mann z univerzity v Pensylvánii.

Vìdci zdùrazòují, že se poèasí ještì mùže ve druhé polovinì mìsíce zmìnit a letošní èervenec mùže bıt oproti pøedpokladùm chladnìjší. Pøipomínají však, že teploty neustále stoupají, a to pøedevším kvùli rostoucím emisím oxidu uhlièitého z elektráren, odlesòování deštnıch pralesù, autùm nebo letadlùm.

Podle Manna je šance, že tento mìsíc padne novı historickı rekord, pøibližnì padesátiprocentní. V delším èasovém horizontu však podle nìj budou teplotní rekordy neustále pøekonávány.

„V nedávném vızkumu se nám podaøilo dokázat, že rekordnì teplé poèasí, které jsme zažili v pøedchozích letech, nelze vysvìtlit, aniž bychom vzali v úvahu planetární oteplování zpùsobené lidmi. Vysoké teploty budou nejen pokraèovat, ale budou se postupnì zhoršovat, pokud budeme pokraèovat ve spalování fosilních paliv a zahøívání planety,“ vysvìtluje Mann.

El Niòo

Klimatickı jev, jehož základním rysem je vıskyt nadnormálnì teplé vody podél rovníku ve vıchodní polovinì Pacifiku. El Niòo pøichází obvykle jednou za tøi až sedm let a trvá jeden až dva roky. 

Devìt z nejteplejších deseti let v historii zemì se podle amerického Národního oceánského a atmosférického úøadu odehrálo po roce 2000. Podle jeho zamìstnance Gavina Schmidta údaje z prvních šesti mìsícù letošního roku navíc z naznaèují, že letošek má 99,9 procentní šanci vstoupit do první pìtky.

„Je jasné, že se rok 2019 dostane mezi prvních pìt. V závislosti na tom, co se stane v pøíštích dvou tıdnech stane mùže pravdìpodobnì obsadit druhou až pátou pøíèku. Zatím byl nejteplejší rok 2016, kterı zaèal klimatickım jevem El Niño – ten jsme však letos nezaznamenali,“ uzavírá Schmidt.

Hasièi bojovali v Katalánsku s rozsáhlım lesním požárem:

VIDEO: Hasièi bojují v Katalánsku s rozshálım lesním požárem

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Football news:

Atalanta extended the winning streak to 11 matches, beating Sampdoria-2:0
Milner played his 536th game in the Premier League and was ranked in the top 5 of the League in games played
Barca midfielder Fati is removed in the Derby with Espanyol. He spent 5 minutes on the field
Suarez scored 195 goals for Barcelona and finished third in the club's top scorer list
Daniele de Rossi: People call Messi cowardly, but they are afraid to ask their wives for a remote control from the TV
Daniele de Rossi: Ronaldo is comparable to Messi in goals and trophies, but Leo's game is more fun
Pep about 5:0 with Newcastle: Manchester City tries to score more goals out of respect for the tournament and the opponent