Czech Republic

Česká ekonomika se zvedla z jarní propasti, druhá vlna ji však srazí zpátky

Ve druhém ètvrtletí HDP meziroènì poklesl o 10,9 procenta, což byl nejhorší vısledek od vzniku samostatné Èeské republiky. Mezi èervencem a záøím propad ekonomiky zpomalil, ve srovnání se stejnım obdobím loni je „v minusu“ 5,8 procenta. Vyplıvá to z pøedbìžného odhadu, kterı ÈSÚ zveøejnil v pátek.

Zdroj: ÈSÚ (za tøetí ètvrtletí 2020 jde o pøedbìžnı odhad)

Zdroj: ÈSÚ (za tøetí ètvrtletí 2020 jde o pøedbìžnı odhad)

„Meziroèní vıvoj ekonomiky nejvíc ovlivnil vıznamnı pokles domácí poptávky, a to jak investic, tak spotøeby domácností. Oživení zahranièní poptávky po èeském zboží nedokázalo vykompenzovat pokles vıvozu služeb,“ uvedl øeditel odboru národních úètù ÈSÚ Vladimír Kermiet.

Rekordní oživení, ale pouze doèasné

V meziroèním srovnání klesla hrubá pøidaná hodnota (HPH) ve všech odvìtvích národního hospodáøství. Negativní vliv na snížení HPH mìl hlavnì vıvoj v prùmyslu a také v obchodu, dopravì, ubytování a pohostinství. V pátek zveøejnìnı pøedbìžnı odhad prozatím nespecifikuje detaily vıvoje HDP, bližší strukturu zveøejní ÈSÚ v dalších tıdnech.

Analytici oživení ekonomiky ve tøetím ètvrtletí oèekávali. Zveøejnìná èísla jejich odhady dokonce pøekonala. „Meziètvrtletnì ekonomika vzrostla o 6,2 procenta, což pøedèilo odhad trhu ve vıši pìt procent. V odhadech však panovala vysoká nejistota, což vystihuje široké rozpìtí odhadù od 3,5 po 7,5 procenta,“ øíká hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

Ekonomové se však shodují, že kvùli špatnému vıvoji koronavirové epidemie potrvá oživení jen jeden kvartál. Ve 4. ètvrtletí opìt hrozí dvojcifernı meziroèní pokles HDP. „Tuzemské hospodáøství v posledním ètvrtletí letošního roku nejspíše znovu klesne a velká èást, èi celé oživení ze tøetího ètvrtletí pøijde vniveè,“ upozoròuje ekonom Komerèní banky Martin Gürtler. 

Vláda kvùli koronaviru zaèala pøijímat opatøení, která mìla zamezit šíøení nákazy, od bøezna. Omezila volnı pohyb a cestování, sdružování, podnikání, kulturu, sport, školní vıuku a další aktivity. Nìkteré firmy kvùli tomu zavøely provoz, jinım naopak chybìli zamìstnanci tøeba i kvùli uzavøenım hranicím. Od poloviny kvìtna se restrikce zaèaly postupnì uvolòovat, což ale platilo jen do záøí, kdy se poèty nakaženıch zaèaly znovu vıraznì zvyšovat. Aktuálnì je opìt øada obchodù vèetnì restaurací zavøenıch, velké supermarkety nesmí mít otevøeno po 20:00 a v nedìli, zavøené jsou také školy.

Statistici dnes uvedli, že zamìstnanost ve tøetím ètvrtletí klesla proti stejnému loòskému období o 1,7 procenta, mezièvrtletnì byla nižší o 0,1 procenta.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two