Czech Republic

Číňané kvůli koronaviru uvázli v Česku, urychlili přípravu lázní na Moravě

Investor èínskıch lázní v Pasohlávkách, firma RiseSun, pøemıšlí nad každım metrem. Zmìny už jsou vidìt na finálních návrzích. Oproti tìm pùvodním napøíklad zmizel bazén ve stylu jin a jang. Novì chtìjí Èíòané cílit pøedevším na klientelu z blízkého okolí – z Èeska, pøípadnì Slovenska a Rakouska.

Smysluplnost tohoto plánu si potvrdili také prostøednictvím prùzkumu, ve kterém se sto lidí z Pasohlávek a okolí mohlo vyjádøit, zda se jim projekt líbí. Podle generálního øeditele firmy RiseSun Edwarda Jie Xua dotazovaní plány vítali. 

„Kvùli koronaviru se nemohlo cestovat a podívejte se napøíklad na turisty vyhledávanou Prahu, jak byla najednou vylidnìná. Chceme proto, aby naše služby využívali pøedevším místní lidé. Naším cílem je klient zamìstnanı v Èesku. Což by nemìl bıt problém. Pasohlávky jsou velmi oblíbené,“ øekl Jie Xu.

Když pùjde vše podle plánu, zaène se stavìt na konci pøíštího roku. „Projekt je už v pokroèilé fázi, proto jsme se rozhodli navzdory dopadùm pandemie koronaviru pokraèovat. Už nás stál moc penìz. Jen za pozemek jsme zaplatili 400 milionù,“ podotkl ještì Jie Xu, kterého pandemie „uvìznila“ v Èesku.

On ani jeho kolegové nemohli vycestovat za rodinami do Èíny. Mìli tak prostor zintenzivnit práce na projektu.

Aktuálnì již mají posouzení vlivù na životní prostøedí EIA a dávají dohromady podklady potøebné pro územní rozhodnutí. Na práce, které budou rozdìlené na tøi etapy, si chce investor najmout místní firmy.

První etapa poèítá s ubytováním pro 180 lidí, druhá asi pro 200 lidí. Kompletnì hotovo má bıt v roce 2026.

„Jaká bude celková kapacita, ještì nevíme, vše ladíme postupnì. To se tıká také samotnıch služeb. Pùjde o spojení tradièní èínské medicíny jako tøeba akupunktury a dalších procedur. Pravdìpodobnì ještì udìláme prùzkum, abychom zjistili, jaké konkrétní služby by klienti pøivítali. Èást lùžek také plánujeme nasmlouvat se zdravotními pojišovnami pro rehabilitace. Co se tıèe zamìstnancù, tak i v tomto poèítáme pøedevším s místními,“ pøiblížil ještì pro MF DNES šéf RiseSun.

Vznikne i rezidenèní ètvr

V poslední fázi investor poèítá také s rezidenèní èástí pro trvalé bydlení.

„Nebudeme stavìt klasické láznì, ale celou ètvr. Domy budou pasivní se zelenımi støechami, poèítáme také s efektivním využíváním dešové vody. Chceme prostì vytvoøit místo, kde se lidé budou cítit dobøe. Proto jsme si také vybrali dotèené pozemky u vody, ze kterıch je vıhled na Pálavu i do samotnıch Pasohlávek,“ pøiblížil Jie Xu.

V areálu návštìvníci najdou také námìstí a vinnou galerii s místními víny, hlavnì z oblasti Pálavy. Podle aktuálních odhadù se celková investice vyšplhá ke tøem miliardám korun. 

Navrhovanou podobu èínskıch lázní vítá také hejtman Bohumil Šimek (nestr. za ANO). „Panovala nejistota, že tady postaví nìjaké pagody, které nejsou v souladu s pøírodou a nezapadnou do krajiny. Naopak, jak je teï vidìt, projekt je decentní a zapadá do krajiny,“ konstatoval Šimek.

Osud krajského ústavu bude na novém vedení

Pandemie koronaviru má dopad také na druhı pøipravovanı projekt v Pasohlávkách. Hned vedle lázní chce kraj postavit léèebnı ústav pro pacienty napøíklad po tìžkıch ortopedickıch operacích. Protože však hejtmanství pøijde o zhruba miliardu ze sdílenıch daní, muselo pozastavit nìkteré investice a otazník visel také nad projektem u novomlınskıch nádrží.

„Koronavirová krize, jejímž vısledkem je kromì jiného propad v rozpoètu kraje, zapøíèinila, že nemùžeme potvrdit plné financování tohoto projektu. Pøesto Thermal Pasohlávky dále na projektu pracuje, aktuálnì s cílem dokonèit dokumentaci pro stavební povolení a to posléze získat,“ øekl Šimek.

„Mezitím bude po krajskıch volbách a nové zastupitelstvo tak bude mít možnost o projektu rozhodnout s èistou hlavou a také v návaznosti na aktuální finanèní možnosti kraje,“ zmínil.

Stavební povolení by kraj mohl získat už do konce letošního roku. „Chceme projekt v mašlièkách pøipravit nové garnituøe,“ doplnil hejtman.

Kvùli nedostatku penìz hledají finanèního partnera

Vedení spoleènosti Thermal Pasohlávky, která má projekt na starosti, souèasnì hledá strategického partnera, kterı by byl ochotnı stavbu spolufinancovat.

„Mohlo by jít o developera, kterı by ústav za urèitıch podmínek postavil, ale následnì by jej provozoval kraj,“ nastínil pøedseda pøedstavenstva Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.

Nejkrajnìjším øešením je prodej projektu soukromému investorovi, kterı by pak ústav také provozoval.

Na projektu se již nechce podílet obec Pasohlávky, která má v Thermalu tøetinovı podíl.

„Shodli jsme se, že pro nás není stìžejní ve spoleènosti dále setrvávat. Obec naší velikosti není od toho, aby provozovala léèebnı ústav, to je náplò kraje. Teï máme znaleckı odhad na cenu akcií a budeme vyjednávat. Primárnì chceme podíl prodat kraji,“ uvedla starostka Pasohlávek Martina Dominová (Moravané).

Football news:

Agent de Bruyne: Kevin is not thinking about leaving Manchester City. 90% of news is nonsense
Ronaldo is the king of alcohol. I was out with Vieri, begging for beer from the media, and I figured out how to drink in front of the coach
MLS is back: almost 9 minutes of protest against racism and a giant virtual adidas logo in the center of the field
Solskjaer on MATIC: I'm Glad he stayed. We need experience in a team with children who run around
Germany manager Bierhoff: Havertz is a player for Real Madrid
Buffon's agent: Gianluigi should become a coach. He can lead Juve
Barcelona won the court against Santos in the Neymar case. The Brazilians demanded more than 61 million euros