Czech Republic

Čínská ambasáda v ČR odsoudila Pompeovy útočné výroky proti Číně při jeho návštěvě České republiky

Pompeo po støedeèním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) mimo jiné uvedl, že Komunistická strana Èíny se snaží znièit západní demokracie a rozbít západní spojenectví. V Senátu oznaèil Èínu za závažnìjší hrozbu než Rusko a ocenil zámìr pøedsedy horní komory Miloše Vystrèila (ODS) navštívit na pøelomu srpna a záøí Tchaj-wan. Uvedl také, že partnerství s ruskımi a èínskımi státními podniky pøi vıstavbì nového jaderného bloku v Dukovanech by oslabilo èeskou národní bezpeènost a suverenitu.

„Mike Pompeo ve jménu demokracie a svobody neopodstatnìnì útoèí a oèeròuje Èínu, snaží se svést všechny existující problémy na Èínu a zámìrnì podnìcuje neshody mezi ostatními zemìmi a Èínou. Jeho slova a jednání jsou plná ideologickıch pøedsudkù a myšlenek studené války, které jdou proti trendu dnešní doby,“ uvedl mluvèí velvyslanectví. Pompeovy vıroky proti Èínì oznaèil za pochybné a neoprávnìné.

„Jak øíká èeské pøísloví: ‚Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá!‘ Doporuèujeme státnímu tajemníkovi USA, aby respektoval historická fakta, mezinárodní práva a základní pravidla mezinárodních vztahù, aby jednal v souladu se zájmy jak Èíny a USA, tak i spoleènımi zájmy lidu celého svìta a pøestal šíøit politickı virus a dezinformace, pøestal se vmìšovat do vnitøních záležitostí Èíny a narušovat solidaritu a spolupráci mezinárodních spoleèenství,“ dodal.

Pompeo zahájil návštìvu Èeska v úterı v Plzni, kde kromì jednání se svım protìjškem Tomášem Petøíèkem (ÈSSD) vzdal úctu americkım vojákùm, kteøí na konci druhé svìtové války osvobodili západní èást Èeskoslovenska. Dnes nejprve jednal s Babišem, vicepremiérem a ministrem prùmyslu a dopravy Karlem Havlíèkem a Lubomírem Metnarem (oba za ANO) v Kramáøovì vile, následnì vystoupil v Senátu, kde se úèastnil i krátké debaty s èleny horní komory. Posledním oficiálním bodem jeho programu bylo dnes jednání s prezidentem Milošem Zemanem, kterého se úèastnil i Babiš.

Football news:

Barcelona's Interest in Isak Increased after Koeman's appointment. Larsson has a high opinion of the player (Mundo Seportivo)
Manuel Pellegrini: When you play against Real Madrid and var, it's too much
PSV and Porto are Interested in Barcelona midfielder PUC. He doesn't want to leave the club
Puyol about Barcelona: If we want to win the championship, we need to perform very well
Schalke sacked Wagner. The team has not won the Bundesliga since January
Iacini on 3:4 with Inter: Even a draw would be an unfair result, given how many chances Fiorentina created
Ramos Pro 3:2 with Betis: the Referee tried his best and didn't do anything intentionally