Czech Republic

Covid devastuje trh s videonosiči, výjimkou zůstávají filmy pro děti

Tradièní øetìzec, kterı tvoøily premiéra filmu v kinì – pøestup na videonosièe – uvedení na placené stanici – prodej do televize, se bìhem pandemie zpøetrhal.

Když nemohly novinky do zavøenıch kin, buï svùj start odložily, nebo jej pøesunuly rovnou na internet. Celé jedno odvìtví filmového prùmyslu tak z kolobìhu témìø vypadlo. Na pevné disky zbyly pouze drobty, vesmìs snímky starší, evropské nebo tuzemské.

„Koronakrize zpùsobila fakt, že nemáme k vydání novinkové tituly, jelikož nejslibnìjší jak zahranièní, tak èeské kinopremiéry jsou z vìtší èásti pøesunuty až na pøíští rok,“ potvrzuje za spoleènost Magic Box Jana Šafáøová. „Ale i když streamovací služby za pandemie vıznamnì posílily, fanouškù, kteøí dávají pøednost nákupu fyzickıch médií, mnoho neubylo,“ dodává s nadìjí.

V katalogu firmy Magic Box zaznamenali za období od ledna do záøí meziroèní pokles ve vıši sedmnácti procent. Tehdy ještì mìli na videonosièích atraktivní snímky. Zaèátkem roku vydali thriller Joker, kterého se prodalo 4 800 kusù, závìr vesmírné ságy Star Wars: Vzestup Skywalkera dosáhl v prodeji 8 300 kusù a vùbec nejúspìšnìjší letošní film Magic Boxu, animovaná pohádka Ledové království II, eviduje zatím 26 400 prodanıch nosièù.

„Nejžádanìjšími tituly na formátu DVD jsou jednoznaènì dìtské a rodinné filmy, na ostatních nosièích pak komiksové projekty studií Marvel a DC Comics,“ shrnuje Šafáøová. Celkovı prodej za rok 2020 oèekává Magic Box kolem pùl milionu nosièù.

Naopak Bonton se již naplno soustøedí na oblast online distribuce, tedy VOD – videa na vyžádání èili legálního stahování filmù na síti. „Sledování filmù doma s využitím internetu byla pøed èasem budoucnost, dnes je to jasná realita a souèasnost,“ uvádí Lukáš Vedral za Bonton. 

„Už na jaøe jsme byli nuceni kvùli epidemii vydávání diskù z drtivé èásti zrušit. Odsunutím premiér a uzavøením obchodù se trh s fyzickımi nosièi devastoval, zavøená kina se zjara projevila zvıšenım odbytem filmù v online distribuci a stejné zvıšení oèekáváme i teï,“ pøipomíná tøeba strmou internetovou kariéru dokumentu V síti. Navíc z katalogu Bontonu si èeské tituly od novinek po klasiku pravidelnì vybírá Netflix.

„Obávám se však, že velmi negativním dùsledkem zavøenıch kin bude opìtovné zvıšení krádeží dìl na internetu, pøièemž v boji proti pirátství podle nás neposkytuje stát filmovému prùmyslu dostateènou podporu,“ upozoròuje Vedral.

Football news:

Suarez passed a negative test for coronavirus and will return to the General group of Atletico tomorrow
Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021