Czech Republic

Dělníci našli v pařížském sídle za miliardu mrtvolu, ležela tam třicet let

Budova se nachází na paøížské ulici Oudinot jen nìkolik minut chùze od rezidence francouzského premiéra. Opuštìná je už více než tøicet let. Podle listu The Guardian je dùm, ve kterém žil v minulosti dramatik François Coppée, v žalostném stavu. Kdysi elegantní zahrada je neupravená a zarostlá.

Stavbu, kterou realitní makléøi prezentovali jako „poslední vıznamnou nemovitost v nejvyhledávanìjší èásti hlavního mìsta“, nabídli její majitelé k prodeji v lednu. V patnáctiminutové aukci ji za 35 milionù eur (914 milionù korun) získal podnikatel Jean-Bernard Lafonta.

Za dùm zaplatil šestkrát víc, než èinila vyvolávací cena. Lafonta je nìkdejším øeditelem francouzské investièní spoleènosti Wendel a nyní vlastníkem prùmyslové spoleènosti. Krátce po koupi zaèal s nákladnou renovací.

Když ale dìlníci zaèali pracovat ve sklepích, objevili tìlo. „Všichni jsme byli zdrceni. To tìlo tam leželo hroznì dlouho a nikdo z nás o tom nemìl ani ponìtí,“ uvedla Sabine Lebretonová, pøedsedkynì místního sdružení zamìøeného na zachování sídla.

Podle listu Le Monde dìlníci na mrtvolu narazili koncem února, když odstraòovali v jednom ze sklepù hromadu prken a suti. Informace o nalezení tìla se však dostala do médií až nyní.

Vzhledem k tomu, že forenzní specialisté na tìle objevili množství øezù nožem a øadu zlomenıch kostí, zaèali kriminalisté záležitost vyšetøovat jako vraždu.

Policisté obì identifikovali prostøednictvím dokladù, které mìla u sebe. Jde o Jean-Pierre Renauda. Podle odborníkù je po smrti už tøicet let. „Byl to nìkdo bez trvalého bydlištì a s problémem s alkoholem,“ uvedla policie.

„Pravdìpodobnì se s nìkım popral. Ale není jasné, jestli zemøel v sídle, nebo jestli tam nìkdo jeho tìlo pøitáhl až po smrti. Nejspíš už se nedozvíme, kdo to udìlal. Je docela možné, že i vrah už je po smrti,“ dodala.

Policie o Renaudovì smrti spravila jeho dìti. Lafonta záležitost odmítl komentovat. Dìlníci se k pracím mají podle The Guardianu vrátit na podzim.

Football news:

Tottenham want to buy Skrinjar. Inter demands 60 million euros
Barcelona agreed to transfer desta for 20+5 million euros with Ajax
Villarreal bought defender Cuenca from Barca for 2.5 million euros and loaned to Almeria
Inter striker Esposito goes on loan to SPAL
Frank de Boer will lead the Netherlands national team. Contract - for 2 years
Dynamo Stavropol about the match with Rotor: Transfers in the Russian Cup are prohibited. The RFU said that there is no way back
Maccabi entered the Champions League without 11 players due to covid. UEFA allows you to play if there are 13 players from the application