Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Duka při mši za oběti Lidic vzpomenul na Ukrajince. Pro Buču předal obraz Madony

Obìmi nacistù se stalo 340 lidickıch obyvatel, po válce se vrátilo 143 lidickıch žen a po dvouletém pátrání 17 dìtí. Nyní žije poslední lidická žena, Jaroslava Sklenièková, které je 96 let, a nìkolik lidickıch dìtí.

„Moderní války popøely boha a zbabìle hledají první a nevinné cíle, kterımi jsou ženy a dìti,“ øekl kardinál Duka pøi mši, kterou sloužil na základech kostela svatého Martina. Úèastnilo se jí nìkolik desítek lidí vèetnì pøedsedy Senátu Miloše Vystrèila. Uctít památku obìtí má pøijet i premiér Petr Fiala.

Duka ve svém kázání nìkolikrát vzpomenul ukrajinské obèany, kteøí èelí ve své zemi válce. Obraz Madony, kterı stál pøi mši vedle oltáøe, pøedal kardinál na konci mše ukrajinskému velvyslanci pro mìsto Buèa, kde ruští okupanti zmasakrovali nìkolik stovek civilistù. Následnì pronesl modlitbu.

„Bohužel máme dnes na Ukrajinì stovky až tisíce Lidic. Dìkujeme za pomoc, kterou nám èeskı lid poskytuje,“ podìkoval ukrajinskı velvyslanec Jevhen Perebyjnis.

Lidé, kteøí mìli v lidickıch domech své pøedky, zapalovali v sobotu veèer svíèky a pokládali kvìtiny na místech, kde stála pùvodní stavení. Anebo se rozhodli domy, které namají v blízkém okolí pokraèovatele „adoptovat“ a svíèky na jejich místì zapálit.

Nádvoøí Památníku Lidice se v sobotu odpoledne rozeznìly pìvecké sbory z celého Èeska. Èleny sborù tvoøilo nìkolik stovek dìtí ze všech krajù. Nesoutìžní pøehlídka nazvaná Svìtlo za Lidice se letos konala popatnácté.

Odhalil se také 3D model pùvodních Lidic. Øeditel památníku Eduard Stehlík pøipomnìl ve svém projevu, že nacistùm se nepodaøilo vymazat Lidice z pamìti svìta. „To, že tady jste, je vítìzství života nad smrtí,“ øekl na závìr pøítomnım návštìvníkùm.

Pøímo v obci nacisté 10. èervna 1942 zastøelili 173 lidickıch mužù, ženy byly po tøech dnech v budovì nynìjšího kladenského gymnázia odtržené od dìtí. Vìtšina dìtí zahynula poté, co je nacisté otrávili vıfukovımi plyny ve speciálnì upravenıch autech v nacistickém vyhlazovacím táboøe v polském Chelmnu nad Nerem, ženy byly odvezeny do koncentraèního tábora v Ravensbrücku.