Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Dva tisíce zemědělců se vydaly na pochod Prahou. Míří k Úřadu vlády, policie situaci monitoruje

Podle informací redaktora iDNES.cz na místì ale protestující vıraznìjší zdržení dopravy nezpùsobili. Magistrálu zablokoval pochod jen na pár minut. Z Karlova námìstí se pak jde podél nábøeží už k vládì.

„Situaci monitorujeme, zatím neevidujeme porušení veøejného poøádku,“ uvedla policejní mluvèí Violeta Siøišová. Omezení hlásila i mìstská hromadná doprava, pražskı dopravní podnik zavedl nìkolik opatøení (viz zde).

Krátce po jedné protestující dorazili k Úøadu vlády. Tady si na zaèátek zazpívalí národní píseò Ach synku, synku. Organizátoøi odhadli, že sem pøišlo ètyøi tisíce lidí, odhady policie jsou polovièní.

Pøi pochodu se pískalo a lidé nesli transparenty s nápisy Generální stávka, Bez zemìdìlství není budoucnost nebo Ceny potravin urèuje vláda.

Zemìdìlci v Praze protestují proti dotaèní politice, která by mìla zaèít platit od pøíštího roku. Obávají se, že chovatelé zvíøat se dostanou do vìtších ztrát a budou muset zavírat chovy.