Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Falešný bankéř vysával ze seniorů peníze. Muž na podvod naletěl už podruhé

Pøíbìh postaršího manželského páru zaèal pomìrnì jednoduše: na základì reklamy na internetu chtìli senioøi vıhodnì investovat a podle pokynù zaslali poèáteèní vklad ve vıši pìti tisíc korun na uvedenı úèet. Od podvodníkù se za to doèkali odkazu na stránky, které zobrazovaly, jak se zaslané peníze zhodnocují. „V manželích to mìlo vyvolat pocit, že vše bez obtíží funguje,“ uvedl policejní mluvèí David Chaloupka.

Pak nabral pøípad rychlejší obrátky. Manželùm následnì zavolal muž, kterı se jim pøedstavil jako jejich osobní bankéø, a upozornil je, že pokud klienti chtìjí nadále profitovat ze zvolené investice, už tak budou èinit pouze s jeho pøièinìním. Falešnı bankéø okamžitì požadoval vzdálenı pøístup do jejich poèítaèe, v nìmž by investice øídil.

„Protože poškozenı už v minulosti podobnım podvodníkùm naletìl, další investici s tímto odùvodnìním odmítl. Podvodník se však nenechal odradit a právì na této negativní zkušenosti zaèal stavìt novou taktiku. Muži slíbil, že mu získá ztracené peníze nazpìt,“ sdìlil Chaloupka.

Podvodník na základì tvrzení, že své obìti pomáhá k penìzùm, požadoval za tuto službu uhrazení poplatku. Manželé už však prostøedky na další platbu nemìli. Vykutálenı muž na telefonu je dokázal pøesvìdèit, že to s nimi myslí dobøe, a navedl je k sjednání dvou úvìrù ve vıši témìø pùl milionu korun. K tomu už od bezradnıch seniorù pøístup k jejich údajùm v poèítaèi dostal.

Manželùm namluvil, že platby jsou potøeba k tomu, aby mohli bıt zaøazeni do poøadníkù osob, jimž mají bıt navráceny peníze. Uvìøili mu a provedli pøevody penìz na neznámé úèty.

„Manžele potom podvodník využíval i k pøeposílání penìz od dalších podvedenıch. Vytváøel v nich dojem, že jim pomáhá a posílá peníze, aby si mohli zaplatit posun v seznamu èekatelù na odškodnìní na první místa. Pøítrž jeho nekalım praktikám uèinili až policisté, když nechali úèet zablokovat,“ dodal mluvèí Chaloupka.