Czech Republic

Francouzky v hádce pobodaly dvě muslimky. Špinavé Arabky, křičely na ně

Obì útoènice byly podle AFP opilé, když se konflikt odehrál. V nedìli na Martovì poli procházely kolem muslimské rodiny, když ta si zaèala stìžovat na psa patøícího jedné z žen.

Èlenové rodiny se ho údajnì báli. Bìhem následující hádky pak majitelka zvíøete vytáhla nùž a pobodala dvì zahalené ženy ve vìku devatenáct a ètyøicet let. Starší obì skonèila po šesti ranách v nemocnici s protrženou plící, mladší ženu po ošetøení tøí bodnıch ran propustili domù.

Obì zranìné ženy tvrdí, že na nì pachatelky køièely „špinavé Arabky“ a „tohle není váš domov“. Podle právníka obìtí se jim také snažily strhnout muslimskı šátek a nazıvaly ho „ta vìc, co máte na hlavì“.

Žena, jež útoèila nožem, skonèila ve vazbì, zatímco její pøítelkyni pustili na kauci. Policie je ve støedu obvinila z útoku zbraní, opilství, rasistickıch urážek a „faktu, že jednaly spoleènì“, píše AFP. 

Právník napadenıch ovšem požaduje závažnìjší obvinìní, protože podle nìj šlo o pokus o vraždu na základì rasy a víry obìtí. Advokát podezøelıch naopak nabádá veøejnost, aby z incidentu nedìlala vìtší událost, než ve skuteènosti je. Tvrdí, že jde o pouhou „hádku, která se zvrhla po pronesenıch urážkách“.  Obì zadržené navíc popírají, že by Arabky rasisticky urážely.

Advokát také francouzské úøady obvinil „z honu na èarodìjnice“ a prohlásil, že to jen pomùže džihádistùm „dosáhnout svého cíle, kterım je stigmatizování muslimù, jež povede k tomu, že se více jedincù radikalizuje“.

Premiér pøedstavil návrh zákona na ochranu úøedníkù

Incident nicménì pøichází ve vypjaté dobì. Minulı tıden radikální islamista brutálnì zavraždil uèitele Samuela Patyho, kterı na pøedmìstí Paøíže uèil žáky o svobodì slova a v rámci vıkladu jim ukázal karikatury proroka Mohameda. Francouzská vláda následnì rozjela razie, nechala zavøít jednu mešitu a hodlá rozpustit problémová islámská sdružení.

Francouzskı premiér Jean Castex také v pátek oznámil, že pøedloží návrh zákona, kterı by lépe chránil státní úøedníky a pøísnìji trestal ty, kteøí na nì útoèí. Návrh je reakcí nejen na vraždu Patyho, ale i na vyhrùžky stìtím hlavy starostovi obce Bron z tohoto tıdne, které se objevily nasprejované na zdech ve mìstì.

Vláda návrh projedná 9. prosince, informovala AFP. Obsahuje „možnost potrestat osoby, jež zveøejní osobní informace, které mohou ohrozit životy druhıch, jako napøíklad uèitele,“ øekl Castex. Pøes platformu Pharos, sloužící k anonymnímu ohlášení nezákonného nebo nenávistného chování na internetu, bylo oznámeno 1 279 pøípadù takového poèínání. 

Oznámení vedla bìhem uplynulého tıdne k zatèení 27 lidí. Pøi vyšetøování Patyho pøípadu policie naplánovala 123 domovních prohlídek, 56 jich už provedla. „Sledování sociálních sítí a boj proti nenávisti na internetu budou ještì intenzivnìjší,“ uvedl Castex.

Obsah navádìjící k terorismu by mìl bıt také jedním z témat odpolední schùzky premiéra Castexe s pøedsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Football news:

Brugge forward Dennis misses the match against Borussia due to not being able to sit in his favorite seat on the bus
Barca and Milan are Interested in 18-year-old Hoffenheim defender Bogarde. His contract expires in the summer of
Simeone on Loko match as a respite for Atletico: I have a different opinion. The game is important
Angel Correa: This year, Atletico creates chances and implements them. We didn't have any luck before
Joe Cole: Tiago Silva is a rolls-Royce, the best defender in the Premier League, not counting van Dijk
Tevez will end his career at the end of the Copa Libertadores
Mascherano denied that he was called to Barca: please! Don't need this