Czech Republic

Gulaš je základ, odpovědnost mladších roste, tvrdí plzeňský kouč Čihák

„Soutìž bude zase strašnì vyrovnaná. I mužstva, která mìla v minulosti problémy, vypadají dobøe. Musíme respektovat sílu všech, ale udìláme maximum, aby se nám podaøilo proklouznout do první ètyøky,“ prohlašuje Ladislav Èihák, devìtatøicetiletı kouè Plznì.

V pátek od 17.15 hodin tım v úvodním kole soutìže povede na domácím ledì proti Spartì.

Tìžkı test hned na úvod, že?
Není špatné zaèít s tımem, kterı má jen ty nejvyšší ambice a asi bìhem léta i nejlépe posílil. Je to pro nás všechny vızva! Na druhé stranì, Sparta moc dobøe ví, že s námi to má vždycky tìžké a bude to vyrovnané. Tìším se na to.

Tak to pøece má bıt! Fanoušky baví takové zápasy, ne nìjaké poutáky. Takže ano, oèekávám podobnı zápas. Je možné, že zase padne milion gólù, že bude hodnì vylouèenıch… Ale tak je to správné.

Necelé tøi tıdny pøed zaèátkem soutìže jste museli do karantény, hodnì vás to pøibrzdilo?
Prošli jsme si tím, údajnì bychom teï mìli mít nìjakıch 90 dnù pokoj. Jsem za to rád. A doufám, že po uplynutí té doby už karantény a opatøení nebudou, že život pùjde dál a ligu odehrajeme s diváky.

Teï jich bude v Plzni na stadionu maximálnì tøi a pùl tisíce...
Pøestože je tìžká doba, oni stejnì šli a permici si koupili. Jsou témìø vyprodané. O to víc bereme vážnì zodpovìdnost vùèi nim. Já osobnì si tohle beru strašnì moc. Je pozitivní, že fanoušci mají o hokej zájem a že nám v téhle dobì pomáhají.

S kádrem jste spokojenı?
Myslím, že jsme tım dobøe doplnili. Máme nové hráèe, které jsme já i manažeøi chtìli. S tımem jsem stoprocentnì spokojenı a stojím si za ním. Vìøím, že to kluci cítí stejnì.

Mladı tım šéfuje Milan Gulaš, kterı je pro vás prakticky nepostradatelnı. Souhlasíte?
Guli je samozøejmì základ. I v kabinì pùsobí skvìle, ale nejen on. Jsou tu i Tomáš Mertl, Honza Eberle nebo Petr Straka. Tihle kluci cítí, že se dostali do vìku, ve kterém musí kabinì pomoci. Plní to dobøe a jsem moc rád, že to tak funguje.

Plzeò se nebojí, zároveò je to také ekonomicky nutné, zapojovat do hry mladé odchovance. Co od nich letos oèekáváte?
Stoprocentnì na nich bude zodpovìdnost ještì vìtší. Už v pøípravì jsem s nimi mìl pohovory, bìhem kterıch jsem jim jejich roli v tımu jasnì nastínil. Nìkteøí budou muset pøidat gólovì a celkovì mít nadcházející sezonu ještì lepší o ten další schùdek. I pro nì je dùležité, aby svou vıkonnost posunuli vıš.

Znovu chcete hrát agresivní hokej s kvalitním pohybem?
Dokud u tımu budu, tak rozhodnì nic nechci mìnit. Budeme hrát aktivní, agresivní hokej. Máme na to typovì hráèe, kteøí navíc tento systém hry mají už dlouho zažitı.

Football news:

La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters
Only Milan have not lost points this season in the top 5 of the European leagues. Aston Villa lost 0:3 in the
🎮 We made a game about Khabib - fight for him and try to fill up Geiji
Tebas about klasiko: the Game of the best teams in the world. The most important match of club football
Leeds forward Bamford scored a hat-trick. He has 6 goals in 6 Premier League games
Moyes on the spectators in the stadiums: People watch matches in cinemas, why can't they do it on the street?