Czech Republic

Harrisová je sázka na jistotu. A mohla by nastoupit po Bidenovi, spekuluje se

Senátorka z Kalifornie Harrisová byla pùvodnì mezi uchazeèi o demokratickou prezidentskou nominaci. V prosinci ale z klání odstoupila a podpoøila Bidena. Její kampaò sice na zaèátku vypadala nadìjnì, ale nakonec se jí nepodaøilo svou kandidaturu pøesvìdèivì obhájit ani získat dost penìz na její financování.

Pìtapadesátiletá Harrisová je horlivou kritièkou prezidenta Donalda Trumpa. Ve své kampani mimo jiné prosazovala zdravotní péèi pro každého a legalizaci pøíležitostného užívání marihuany. Prezentovala se jako sjednocující politièka, která umí oslovit zástupce menšin i mladé demokratické volièe.

V posledních mìsících se podle listu Politico zamìøila na ekonomickou devastaci zpùsobenou koronavirem a v souvislosti s kvìtnovou vraždou Afroamerièana George Floyda podpoøila balíèek policejních reforem.

„Je nebojácná bojovnice, která skvìle slouží své zemi. Sledoval jsem ji, jak pomáhá pracujícím a chrání ženy a dìti pøed zneužíváním,“ uvedl Biden.

Aèkoli vıbìr viceprezidenta nemìl podle CNN v historii USA na vısledek voleb zásadní dopad, Biden doufá, že mu Harrisová pomùže získat podporu Afroamerièanù. Tím, že si za spolukandidátku vybral ženu, která ho v primárkách nešetøila, navíc nabídl kontrast vùèi Trumpovi, jenž neodpouští.

Je zlá a lže, prohlásil Trump

Velká podporovatelka Izraele Harrisová je zastánkyní pozitivní diskriminace a ostøe se postavila proti restriktivním migraèním dekretùm prezidenta Trumpa. Ten ji mimo jiné osoèil, že „podporuje zvíøata z MS-13“. 

Zkratka oznaèuje støedoamerickou gangsterskou skupinu Mara Salvatrucha, kterou Trump èasto využívá jako argument k boji s nelegální migrací.

Když prezident Trump loni v únoru komentoval pole svıch možnıch demokratickıch oponentù, øekl, že nejvìtší šance má podle jeho názoru právì Harrisová. Ostatní uchazeèe o post prezidenta oznaèil za mdlé a nudné.

Poté, co Biden oznámil, že si Harrisovou vybral za viceprezidentku, o ní ale Trump øekl, že ho její nominace pøekvapila, protože se údajnì v kampani k jeho rivalovi Bidenovi chovala neuctivì, nebyla úspìšná v primárkách a lhala.

Nechápu, je zlá jako Pocahontas, øekl Trump o Bidenovì viceprezidentce:

Náklonnost k Beauovi Bidenovi

Harrisová, která podporuje povinné rozvážení dìtí odlišnıch ras do škol v jinıch ètvrtích, aby byla podpoøena rasová rùznorodost na školách, loni v èervnu Bidenovi vyèetla, že døíve spolupracoval se segregacionistickımi politiky a byl proti rozvážení èernošskıch dìtí autobusy do veøejnıch škol.

Aèkoli si Harrisová s Bidenem nepadli do oka hned napoprvé, podle listu The Guardian je dlouho pøed letošními primárkami spojila její náklonnost k jeho synovi Beauovi.

Pøátelství Harrisové s Beauem, jenž v roce 2015 v šestaètyøiceti letech podlehl rakovinì mozku, bylo nìco, o èem Biden pøi vıbìru viceprezidenta hodnì pøemıšlel.  Harrisová i Beau Biden pùsobili jako generální prokurátoøi a úzce spolupracovali.

„Nièího názoru jsem si necenil tak, jako názoru svého syna Beaua. Jsem vážnì hrdı, že Kamala nyní stojí v této kampani po mém boku,“ prohlásil Biden.

Vzhledem k vìku Bidena, kterému bude v den pøípadné inaugurace 78 let, i k jeho nedostateènému odhodlání sloužit druhé funkèní období, má Harrisová podle analytikù vìtší šanci než kdokoli pøed ní stát se první americkou prezidentkou. Nejblíže tomu zatím byla v roce 2016 Hillary Clintonová.

Dcera imigrantù z Jamajky a Indie

Rodaèka z kalifornského Oaklandu je dcerou imigrantù z Jamajky a Indie, profesora ekonomie a lékaøky zabıvající se vızkumem rakoviny prsu. Harrisová vystudovala politologii, ekonomii a práva na Howardovì univerzitì a na Kalifornské univerzitì.

Kariéru zaèala v okresní advokátní kanceláøi okresu Alameda, pozdìji pøešla do okresní advokátní kanceláøe v San Francisku a do mìstské kanceláøe tamtéž. Generální prokurátorkou Kalifornie se stala v roce 2011. „Jsem progresivní žalobkynì,“ prohlásila o sobì podle stanice BBC Harrisová.

V úøadu napøíklad prosazovala, aby zvláštní agenti z kalifornského ministerstva spravedlnosti nosili nahrávací zaøízení, dále byla pro zøízení databáze, která umožní veøejnosti pøístup ke statistikám trestné èinnost. 

Senátorské køeslo získala v roce 2016 a v lednu 2017 se ujala funkce. Ve volbách ji vıraznì podpoøil právì Biden. V Senátu Harrisová vystøídala dlouholetou senátorku Barbaru Boxerovou a stala se teprve druhou senátorkou tmavé pleti, první s indickımi a jamajskımi koøeny.

Harrisová je vdaná, jejím manželem je od roku 2014 právník Douglas Emhoff. Pár spolu nemá dìti, Emhoff má dvì z pøedchozího vztahu.

Football news:

Conte on 4:3 with Fiorentina: impressed with Inter's attack. We didn't have enough balance, we paid for it
Zidane about 3:2 with Betis: real can get better and will. A difficult game, but we believed in winning until the end
Dest said goodbye to the Ajax players and will fly to Barcelona today (Gerard Romero)
Vidal made his debut for Inter in the match against Fiorentina
Barcelona will only consider Zinchenko if Firpo leaves
The referee after VAR for a foul on Jovic removed defender Betis Emerson
Lampard replaced Kepu, but got 0-3 from West Brom in the first half. Then Chelsea got together and gave a comeback of the weekend: only the pupils scored