logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Hrozila jim insolvence, ale zvládli to. Tři příběhy z reálného života

Milena byla v nejlepších letech a starala se o dvì dìti. Obì se v základní škole snažily a šlo jim to. S tatínkem se už delší èas nevidìly, protože jezdil kamionem a èasto byl v zahranièí. Sem tam nìco poslal, ale to staèilo jen na školní pomùcky a vılety, prázdniny trávily dìti s babièkou. Milena pracovala v bance u pøepážky, práce ji bavila. Dìti rostly, už je nemusela odvádìt do školy. Mohla si tak hledat další práci, aby si pøilepšila. Našla si pøivıdìlek jako pøekladatelka – mohla se pøekládání vìnovat i doma po práci, i když èas od èasu musela do firmy osobnì. Využila nabídku své banky a poøídila si kreditní kartu, kde splácela minimální splátku.

Pak pøišel návrh kolegynì, že pojedou s dìtmi na dovolenou. To znamenalo plné vybití kreditní karty a novı úvìr u splátkové spoleènosti, kterou jí kamarádka doporuèila. Dovolená byla úžasná. Mezitím ovšem na kartì naskoèily úroky z prodlení a sankce.

Milena vìdìla, že nìco není v poøádku, a tak splatila pùjèku na kartì dalším úvìrem, takzvanım rychlım, kterı našla na internetu. Splatnost byla jen 14 dní. Jenže pøes léto moc nepøekládala a skoro celá vıplata šla na nové obleèení a školní vıbavu pro dìti. Musela u pùjèky požádat o prodloužení splatnosti za vysokı poplatek. Už v pùlce mìsíce nemìla nic.

Manželovi se nedovolala, rodièe z dùchodu sami nemìli a podporovali sestru, takže zbıvalo jen nìco prodat nebo si pùjèit u další kamarádky z bohaté rodiny. Ta jí doporuèila obrátit se na dluhovou poradnu. Zmìna nastala poté, co si s poradkyní ujasnily životní priority a pøevedly je do èísel rodinného rozpoètu, kterı naplánovaly do budoucna. Teï už jen zbıvá se jej držet.

Dluhy jsou ostuda, míní respondenti prùzkumu

Podle nejnovìjšího prùzkumu spoleènost KRUK Èeská a Slovenská republika, která se zamìøuje na správu pohledávek finanèních ústavù a korporátních zákazníkù, vìtšina respondentù uvádí, že nesplácení závazkù je problém, kterı je nutné rychle øešit. Tøetina dotázanıch se domnívá, že vyhıbání se závazkùm je podvod, kterı by mìl bıt potrestán. 15 % úèastníkù vızkumu dokonce vnímá dluhy jako ostudu a životní selhání. 

„Tyto pocity z neuhrazenıch dluhù mají pøedevším lidé starší 65 let a penzisté, kteøí mají z pochopitelnıch dùvodù nejvìtší problém pøípadné dluhy splácet. Pøesto se ke svım závazkùm staví aktivnì a nesnaží se jim vyhıbat,“ uvádí generální øeditelka spoleènosti KRUK Jaroslava Palendalová.

A co respondenti považují za rozumnı dùvod k úvìru èi pùjèce? Nutnost provedení opravy poruchy v bytì a jiné neoèekávané události, jako je napøíklad lékaøskı zákrok nebo náklady na léky. Bez ohledu na úèel by si ovšem v nutném pøípadì vzala pùjèku bezmála pìtina respondentù. Za nejménì rozumné úèely pùjèek považují respondenti nákupy dárkù, dovolené nebo pøedplatného mobilních èi televizních služeb.

„Až tøetina dotazovanıch uvádí jako rozumnı dùvod k zadlužení nutnost splácet spotøebitelské pùjèky, leasing automobilu, 42 % pak úhradu splátek hypotéky. Pùjèky na splácení jinıch závazkù ale vyvolávají spirálu zadluženosti, ze které je velmi problematické a také nákladné vystoupit,“ upozoròuje Jaroslava Palendalová.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO