Czech Republic

Írán tepe jedna nehoda za druhou. Elektrárnu mohla vyřadit sabotáž

V sobotu oheò zachvátil transformátor v jaderné elektrárnì v Ahvázu v provincii Chúzestán. Hasièùm se ho podaøilo zvládnou a po èásteèném pøerušení byla obnovena i dodávka elektøiny, uvedl mluvèí státní energetické spoleènosti TAVANIR Mostafá Radžabí Mašhadí. Nevylouèil, že mohlo jít o sabotáž.

Sobotní incident je další podobnı v øadì. V horách v blízkosti Teheránu 26. èervna zaznamenali vıbuch. Jeho pøíèina stále nebyla uspokojivì vysvìtlena. V oblasti jsou tunely a Írán tam údajnì vyrábí rakety.

Podle Izraele a Institutu pro vìdu a mezinárodní bezpeènost se v oblastí na pøelomu milénia testovaly i vıbušniny, které mohly bıt urèeny pro jaderné hlavice. Írán tato tvrzení od zaèátku odmítá a o nehodì øíká, že se odehrála mimo komplex a nemá s ním nic spoleèného. Následky exploze v asi dvaceti kilometrové vzdálenosti od Teheránu potvrdily satelitní snímky.

Poté, co Spojené státy odstoupily od pøelomové jaderné dohody z roku 2015, také íránskı režim loni v èervenci oznámil, že už se smlouvou nebude øídit a že bude obohacovat uran nad stanovenı limit 3,6 procenta.

Další nehodu Írán ohlásil ve ètvrtek. U továrny na obohacování uranu ve mìstì Natanz hoøela rozestavìná budova. Provoz, ve kterém se nachází odstøedivky na obohacování uranu, však podle úøadù není poškozenı. Zasažené místo oznaèily za „prùmyslovou halu“. 

Jiná exploze na klinice v severním Teheránu tento tıden pøipravila o život 19 lidí. Mezi obìmi jsou pøevážnì ženy. Požár se hasièùm podaøilo zlikvidovat o nìkolik hodin pozdìji. Zástupce guvernéra Hamíd Rezá Gúdarzí íránské státní televizi sdìlil, že neštìstí na klinice v severní èásti Teheránu zapøíèinil únik plynu. 

Vıbuch na teheránské klinice:

Football news:

Thomas Tuchel: If both legs were intact, you could have seen my 40-meter sprint
PSG saved Tuchel's pet: Choupo-moting got everyone for free, managed not to score from a centimetre, and now pulled Paris to the semi-finals of the Champions League
Gian Piero Gasperini: The worst part is that we were so close. I can only thank the guys
Neymar was the player of the match Atalanta-PSG. He gave an assist
ПС PSG suffered through the entire quarter-final and turned it over in 149 seconds. Lifted the Italian curse and went so far in the Champions League for the first time in 25 years
ПС PSG's pain was transformed into happiness: in three minutes, the suffering stars turned into celebrating kings
The club from Italy won't win the Champions League for the 10th year in a row. This is an anti-record