Czech Republic

Kabinet je zřejmě v panice a komunikuje pomalu, hodnotí opozice nová opatření

Nová vládní opatøení zakazují od støedy 28. øíjna chodit ven po deváté hodinì veèer, pøièemž zákaz platí vždy do 4:59 ráno a to až do konce nouzového stavu, což je zatím do 3. listopadu. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Vláda také zakázala nedìlní maloobchodní prodej. Netıká se to benzínek, lékáren èi okınek restaurací.

PØEHLEDNÌ: Noèní zákaz vycházení, uzavøení prodejen. Co vše vláda naøídila?

Podle pøedsedy ODS Petra Fialy vládní opatøení nefungují. „Mají vùbec data podle kterıch rozhodují? Jediná cesta je, abychom sami jednali odpovìdnì, chraòme sebe a své okolí co nejdùslednìji preventivnì sami,“ vyzval obèany na svém facebookovém profilu.

„Noèní zákaz vycházení je asi pøijatı pro èleny ANO, kteøí se schází tajnì po zavøenıch restauracích. Ostatní obèané sedí doma, protože stejnì nemají kam jít,“ narážel Fiala na nedávnou schùzku ministra zdravotnictví Prymuly a nyní už bıvalého 1. místopøedsedy hnutí ANO Jaroslava Faltınka v restauraci Rio’s v noèních hodinách.

I podle pøedsedy Pirátù Ivana Bartoše nechala vláda situaci zajít do extrému, kdy se pøísnìjším opatøením již nedá vyhnout. „Je ale potøeba, aby kabinet jasnì sdìlil poslancùm i lidem, jak dlouho budou daná opatøení platit, pøi jakıch èíslech dojde k uvolnìní, jaké budou mít pøesnì parametry a hlavnì, jak se budou kompenzovat ztráty obèanùm a firmám,“ uvedl Bartoš na svém Facebooku. 

Bartoš dále upozornil na to, že „situace zaèíná bıt pro mnoho lidí opìt ekonomicky neúnosná a horší než samotnı lockdown je nyní naprostá nepøedvídatelnost vıvoje a chaotická komunikace.“

Negativní postoj má šéf Pirátù i k noènímu zákazu vycházení, podle nìj chybí jasná data. „U zákazu noèního vycházení by nás teda zajímalo, jakı oèekávají efekt vzhledem k celkové situaci, když je všechno zavøenı?“ ptá se Bartoš. Naopak ocenil vládu za to, že reagovala na vızvu Pirátù a zaène aktivnì øešit homeoffice ve státní správì.

Pøedsedkyni TOP 09 Markétì Pekarové Adamové se zase nelíbí, že jsou nová opatøení opìt vyhlašována veèer a bez pøítomnosti premiéra. „Na novıch opatøeních lze najít plno blech. Chybí budoucí plán - èekání na zázrak nestaèí,“ uvedla na svém Twitteru.

„Jestli to dobøe chápu, tak kdybychom všichni, a jsme kdekoliv, dokázali si vždy, kdykoliv jsme sobì blíže než 2 metry, nasadit si a nesnímat roušku nebo respirátor, tak potom žádná další opatøení nejsou v podstatì potøeba a z krize se dostaneme? Nebo to chápu špatnì?“ okomentoval souèasné naøízení na Twitteru pøedseda Senátu Miloš Vystrèil.

K zákazu nedìlního prodeje se na sociálních sítích vyjádøil i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ÈR Tomáš Prouza. „Naprosto respektujeme snahu vlády k zamezení šíøení onemocnìní, ale je pro nás pøekvapením, že vláda volí kroky, které mohou mít opaènı efekt,“ uvedl na svém Twitteru Prouza. Podle nìj aktuální opatøení zvyšují rizika jak pro zákazníky, tak pro zamìstnance obchodù, zejména pro pokladní.

Football news:

Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market
Hazard was injured for the 8th time in 16 months at Real Madrid. He had 12 injuries in 7 years at Chelsea
Frank Lampard: Abramovich is a man who achieves his goals. Without this, it is impossible to achieve his position