Czech Republic

Kamaráda má v Kuřimi, brzy získá i nové ruce

Tahle sbírka nemá obdoby. V létì ji spustil Pavel Friš, kterı provozuje web Vyšehradskej.cz. Bylo mu líto, že z Folimanky zmizela socha skateboardisty. Rozhodl se ji proto vypátrat. Dokonce si dal i za úkol vrátit jí odcizené ruce.

Pøíbìh se stal hitem. Nejprve Friš našel „ranìného“ skateboardistu v depozitáøi Prahy2. Poté se spojil i s jeho autorem. Jaroslav Hladkı mìl sádrovı model sochy zakopanı na zahradì. Slévaèská dílna v Lysolajích následnì stanovila rozpoèet opravy na 250 tisíc. Právì kvùli nim založil Friš transparentní úèet. Na nìj už od léta pøispìlo pøes 200 dárcù.

Na úèet ale peníze jen nepøicházely. Napøíklad koncem února z nìj odešlo 70 tisíc. „Jedná se o zálohu pro sochaøe Jiøího Kašpara, kterı soše vymodeloval ruce a nyní pøipravuje jejich odlití do bronzu. Ještì pøed jejich pøipojením k tìlu bude do sochy vložena schránka se vzkazem obsahujícím jména všech, kteøí na opravu dosud pøispìli. Chcete-li se na seznamu též ocitnout, èíslo úètu je 5436165028/5500,“ uvedl nedávno na Facebooku Friš.

Na obnovu sochy nedávno upozornil i tım projektu Sochy a mìsta, kterı mapuje poulièní umìní z 50. až 80. let 20. století. Ten pøipomnìl, že skateboardista z Folimanky má v Èesku hned dva „kamarády“. V roce 1981, tedy o rok døív, než vznikla socha Jaroslava Hladkého, vytvoøil skateboardistu Pavel Drda. Tehdy tøiadvacetiletı valašskı sochaø plastiku vymodeloval bìhem pražskıch studií. Dodnes ji má uloženou.

Druhı jezdec je pro zmìnu pøístupnı veøejnosti. K vidìní je u základní školy v Tyršovì ulici v Kuøimi. Také tento skateboardista má svùj pøíbìh. Dlouho totiž nebyl znám jeho autor. „Na vinì byl chybnı záznam v soupisech realizací podniku Dílo z roku 1989, kterı øíkal, že Zdenìk Øehoøík vytvoøil pro Kuøim kamennou plastiku Mírovı život našich dìtí – nikdo si ji nespojil s plastikou skejáka. Jak ale sám autor potvrdil, mírovı život našich dìtí v roce 1989 spoèíval opravdu ve skateboardingu,“ popisuje Facebook Sochy a mìsta.

Football news:

Neymar: I owe Mbappe the adaptation in France and the joy of being here
Joao Felix was injured again. He will miss 10 days
The Bundesliga said goodbye to Monday's matches with Hoffenheim and Bayer zeros. Their cancellation was sought by fans
Mino Raiola: Borussia do not want to sell Holand in the summer. I respect this position, but this does not mean that I agree with it
Alexander Golovin: I enjoy giving such programs. This is my job
West Brom have scored 8 goals in their last 2 matches. For the previous 10 games, only 6 goals were scored
VAR did not count West Brom's goal for offside. Although the author of the goal was probably in the right position