Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Kancelář Hradu má dostat navíc 19 milionů, návrh schválil rozpočtový výbor

Pùvodní návrh rozpoètu poèítal s meziroèním nárùstem vıdajù o 22 milionù korun. Ministerstvo financí však požadovalo úspory ve vıdajích asi 4,4 milionu korun. Nyní schválené úspory pøedstavují proti pùvodnímu návrhu asi 2,6 milionu. Nìkteøí koalièní politici se netajili zámìrem odebrat Hradu peníze. Dnešní návrh vıbor podpoøil jednomyslnì hlasy všech 20 pøítomnıch èlenù.

Rozpoèet Kanceláøe prezidenta republiky patøí mezi nìkolik takzvanıch parlamentních kapitol, kterım návrh základních ukazatelù schvaluje snìmovní rozpoètovı vıbor. Kromì Hradu jde napøíklad o Snìmovnu, Senát, Nejvyšší kontrolní úøad nebo Ústavní soud.

Návrh rozpoètu pøišel poslancùm pøedstavit zástupce kancléøe Petr Mužák. Omluvil nepøítomného kancléøe Vratislava Mynáøe. Vıbor se zaèal hradním rozpoètem zabıvat už v kvìtnu, ale jednání pøerušil, aby se prezidentská kanceláø mohla domluvit s ministerstvem financí na kompromisním návrhu. Mužák dnes poslancùm øekl, že kanceláø prezidenta s ministerstvem jednala a nakonec pøistoupila na omezení vıdajù ve zmínìném rozsahu 2,6 milionu korun.

Snížení vıdajù proti pùvodnímu návrhu se promítne hlavnì do úspor v provozních vıdajích prezidentské kanceláøe. Hradní rozpoèet kromì toho ještì zahrnuje Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány. Návrh rozpoètu poèítá napøíklad s celkovou èástkou 900.000 korun bìhem roku 2023 na rentu pro prezidenta po skonèení jeho souèasného mandátu. Vìtšinu navıšení, èástku 21,7 milionu korun, pøedstavuje korekce èástky, o kterou hradní rozpoèet pøišel letos pøi schvalování letošního rozpoètu. O tyto peníze se pak snížily peníze na investice pro Správu Pražského hradu. Pro pøíští rok se poèítá s penìzi na investice podle støednìdobého vıhledu.

Vıbor dnes také vyslovil souhlas s loòskım hospodaøení Hradu. Kanceláø prezidenta republiky loni vynaložila ze svého rozpoètu o 197 milionù korun víc, než jí pøidìlil schválenı státní rozpoèet. Hrad loni dostal kvùli øešení dopadù pandemie covidu mimoøádnı pøíspìvek z vládní rozpoètové rezervy a zapojil navíc ušetøené peníze z minulıch let. Celkové vıdaje kapitoly loni pøedstavovaly 620 milionù korun.