logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Karlovarský region bude muset vrátit stovky milionů z evropských peněz

Máte ještì nìjaké projekty do Integrovaného plánu rozvoje území? Na takovou vìc se nyní ptá karlovarská radnice okolních mìst a obcí. Pøedstavují aglomeraci, která mìla šanci sáhnout si zhruba na 1,1 miliardy korun z tohoto dotaèního programu, zkrácenì øeèeného IPRÚ. Získat se jí nepodaøí pøibližnì tøetinu penìz, tedy zhruba 366 milionù korun.

„Situaci jsme probírali s manažerem IPRÚ. Existuje možnost doèerpání nìjakıch dotací prostøednictvím projektù, které máme pøipravené, ale že by se najednou uvolnila stavidla a mohly se jen tak pøevádìt peníze, to ani nezkoušíme,“ uvedl primátorèin námìstek pro dotace a strategie Tomáš Trtek (ANO). 

Podle nìj bude možné evropské peníze z IPRÚ získat na modernizace školních uèeben, napøíklad ale pøevod penìz urèenıch z dopravní oblasti na jinou infrastrukturu je proti pravidlùm. Vše tak podle slov Tomáše Trtka smìøuje k tomu, že aglomerace bude stovky milionù vracet ministerstvu pro místní rozvoj. „To si je pak pøerozdìlí prostøednictvím svıch individuálních programù,“ doplnil.

Karlovy Vary už vrátily vyèlenìné peníze urèené na rekonstrukci památek a na takzvanou vertikální dopravu, tedy lanovky. Konkrétnì šlo o obnovu Císaøskıch lázní, Zámecké vìže a lanovky na Imperial.

Nedoèerpané peníze z IPRÚ pøed èasem kritizovala karlovarská opozice. „Pamatuji si, kolikrát tıdnì jsme jezdili na ministerstva jako øídicí orgány a jednali o zámìrech, na které lze a za jakıch podmínek evropské peníze využít. Tato aktivita zjevnì zcela ustala a s rukama v klínì se toho bohužel mnoho nestane,“ uvedl napøíklad exprimátor Petr Kulhánek (KOA).

Zároveò zmínil, že by se vedení mìsta mìlo snažit jednat, aby nevyèerpané peníze zùstaly alespoò v Èeské republice, když už o nì pøijde Karlovarsko. 

Lídr opozièních Pirátù Jindøich Èermák zase oznaèil pøíležitost v podobì penìz z IPRÚ za promarnìnou. „Zatímco jiná mìsta v regionu využila tyto dotace na stavbu komunitních center nebo parkovacích domù, zásobník karlovarskıch smysluplnıch projektù byl velmi tenkı,“ zhodnotil.

Tomáš Trtek pøitom uvedl, že se nyní vedení radnice mùže tøeba postavit na hlavu, ale vìci, které byly pøedchùdci špatnì nastavené, už nezmìní. „Proklamace bıvalého vedení, že máme napnout síly a tak dále, je tak lichá, že mi pøipadá žinantní i v rámci opozièní rétoriky,“ reagoval námìstek.

Radnice už pokukuje po dalším programu

Souèasnı IPRÚ bude existovat do roku 2023, pøièemž radnice pokukuje po následujícím programu. Tím bude takzvanı ITI. Spustit by se mìl od roku 2021. Tomáš Trtek už se obrátil na starosty, aby mu poslali informace o projektech, které by mohli do ITI pøihlásit. 

„Bohužel poøád nemáme od ministerstva pro místní rozvoj pøesnì vydefinovanou aglomeraci. Proto jsem se obrátil na tu souèasnou s tím, že jestli starostové nìco mají, a nám to dají. V souèasnosti totiž vzniká podklad pro ministerstvo, jaké projekty bychom mìli, za kolik penìz a tak dále,“ popsal. 

Zmínil také, že dùležitá v tomto pøípadì bude provázanost. Karlovy Vary mají podle nìj v tuto chvíli zpracovanou tabulku, která nezahrnuje konkrétní projekty, ale spíše oblasti. Obsahuje i plány, na které zøejmì nebude možné dotace z ITI získat. 

„Chceme to ale øešit strategicky, centrálnì a s nìjakou ucelenou myšlenkou, aby nám projekty nezapadly a navazovali jsme na nì, i co se tıèe tìch konkrétních, na které bude možné prostøednictvím ITI peníze èerpat,“ øekl Tomáš Trtek.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO