Czech Republic

KOMENTÁŘ: Asie je pupek světové ekonomiky. Co to znamená pro západ

Regionální komplexní ekonomické partnerství (RCEP) podepsalo 15. listopadu v Hanoji patnáct signatáøù po témìø deseti letech vyjednávání. Pro pochopení vıznamu dohody je potøeba se podívat na vıvoj velkıch ekonomickıch dohod v této oblasti.

Bıvalı americkı prezident Barack Obama pøipravoval TPP neboli Transpacifické partnerství (spolu se „sesterskou“ dohodou TTIP vyjednávanou s EU). TPP v pùvodním návrhu obsahovalo pøísná opatøení ve prospìch ochrany duševního vlastnictví. Ze snahy omezit pùsobení státem vlastnìnıch firem bylo patrné, že má posílit vıznam dcer americkıch korporací v danıch zemích.

Dohoda ovšem mìla i velkı zahraniènìpolitickı vıznam, její èlenové obklièovali Èínu a sám Obama se nechal slyšet, že pùjde o to, jestli budou pravidla mezinárodního obchodu urèovat USA, anebo Èína.

Pøíprava dohody tıkající se tichooceánské oblasti (TPP) vyvolala znepokojení už v prùbìhu pøedchozí americké volební kampanì. Kandidát republikánù a následnì prezident Donald Trump se dal slyšet, že se obává dalšího pøesunu pracovních míst mimo USA. Odchod z TPP byl jedním z prvních krokù, které v Bílém domì uèinil. Také úmluvu s Evropskou unií poslal k ledu a bìhem svého ètyøletého období dával najevo, že je mu i díky jeho zkušenostem z byznysu bližší bilaterální pøístup.

„Zbylí“ èlenové Transpacifického partnerství se nakonec dohodli na spolupráci bez USA a také bez nìkterıch kontroverzních témat. Nakonec vznikla CPTPP nebo TPP 11 (bez USA). Dohoda prozatím nebyla ratifikována všemi èleny, v Bruneji a Malajsii rostou pochybnosti. Èleny dohody jsou navíc zemì, které nemají pøíliš intenzivní ekonomické kontakty (napøíklad Peru a­zemì jihovıchodní Asie).

Velká asijská patnáctka

Novì pøijatá dohoda o komplexním partnerství RCEP se vyjednávala bez humbuku a je podle øady znalcù asijského prostøedí úspìchem tiché a systematické diplomacie. Pøestože bıvá nìkdy považována za èínskı projekt, ve skuteènosti ho tlaèily zemì ASEAN. Nauème se dobøe tuto zkratku, protože o Asociaci zemí jihovıchodní Asie bezesporu ještì hodnì uslyšíme – jde totiž o pátou nejvìtší ekonomiku svìta.

Tìmto zemím se podaøilo dojednat ekonomickou dohodu, která zaèleòuje i giganty regionu, kteøí by jinak mohli mít problém ustavit rámce ekonomické spolupráce. Kromì èlenù ASEAN (Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam) je to také Austrálie, Novı Zéland, Japonsko, Jižní Korea a Èína. Z hlediska zahraniènìpolitického je patrné, že èleny jsou i ameriètí spojenci v regionu. Na druhou stranu zarazí absence Indie. Ta byla dlouho souèástí vyjednávání, ale na konci minulého roku se rozhodla odejít, protože se obávala síly Èíny v oblasti vıvozu zboží. Jak je ale patrné z politickıch prohlášení, Indie má dveøe otevøené, pokud by se v budoucnu rozhodla se pøipojit.

Vıhodou nové dohody oproti TPP 11 je, že RCEP zahrnuje vìtší region, kterı je už nyní dosti ekonomicky provázanı. RCEP ekonomické vazby mezi zemìmi dále zesílí. Nahradí zároveò propletenec bilaterálních dohod, které èasto v obchodì vytváøely spíše chaos. Ukazuje také cestu k posílení ekonomické koherence regionu, podobnì jako EU. Jenže pøi respektování znaèné odlišnosti zemí, nebo èleny jsou malé státy jako Brunei, obøí jako Èína, chudé jako Laos, ale i bohaté jako Japonsko. Kromì snížení cel patøí k hlavním vıstupùm RCEP dohoda o pravidlech pùvodu, která by mìla usnadnit fungování lokálních vırobních øetìzcù.

Nìkteøí analytici už vyslovují obavy, že hlavním hráèem v rámci dohody bude Èína, a že tedy ona bude vytváøet pravidla obchodu v regionu, což je pøesnı opak toho, co si pøál Barack Obama. Peking je v drtivé vìtšinì hlavní obchodní partner zemí regionu, jak se koneckoncù u nejvìtší ekonomiky svìta (podle parity kupní síly) dá oèekávat. V tomto roce to byly zemì ASEAN, které pøedbìhly Evropskou unii a staly se nejvìtším èínskım obchodním partnerem.

Zapomíná se však na to, že Èína bude (postupnì) svùj trh otevírat i zboží ze zemí vyspìlıch konkurentù, tøeba Japonsku. Zároveò jsou èleny dohody i její konkurenti v oblasti pracovnì­ nároènıch odvìtví. Souhlas s dohodou pøedstavuje tedy i vırazem jejího sebevìdomí, že její hospodáøskı vıvoj pokroèil natolik, že dokáže vùèi silné konkurenci obstát. Trumpovi se zastavit Èínu nepovedlo. Zatímco Spojené státy pøepoèítávají hlasy z voleb a evidují kolem 200 tisíc nakaženıch dennì, Èína vyslala do vesmíru družici k testování systému internetového pøipojení, tedy 6G.

Nové ekonomické uskupení bude bezesporu vızvou pro (zøejmì) nastupujícího amerického prezidenta Joe Bidena. Zatímco USA v posledních letech kromì tlaku proti Èínì indo-pacifickou oblast z hlediska obchodní diplomacie témìø ignorovaly, Biden by mohl využít toho, že zemì ASEAN mají dobré vztahy jak s Èínou, tak také s USA. RCEP však tím, že vynechává EU i USA, ukazuje cestu „samostatnosti Asie“ a jejího rostoucího vıznamu jako gravitaèního centra svìtové ekonomiky.

Football news:

Mourinho on the double Ntombela: He's very creative. One of those who knows how to sharpen the game
Atalanta and Sevilla have agreed on the transfer of Gomez. The midfielder will fly to Spain on Tuesday
Laporta on Messi at PSG: I read that they have losses. We need to discuss what deals they can afford
PSG offered Ramos a contract for 45 million euros for 3 years (Onda Cero)
Nacho tested positive for the coronavirus. He was in contact with the patient earlier
Bale scored in the FA Cup for the first time since 2013. He has 4 goals in 13 games at Tottenham
Frank Lampard: I didn't have enough time to take Chelsea to the next level