Czech Republic

Mladší a slabší? Olomoučtí hokejisté věří, že tahouny nahradí

Mrzutá nepøíjemnost, kterou podtrhuje dlouhodobìjší zranìní dùrazného Petra Strapáèe. Velkı problém pro olomouckou ofenzivu?

„Mùžeme si myslet, že ano, ale nemusí bıt,“ pøemítá trenér Mory Zdenìk Moták. „Jsou to sice velké ztráty, ale vìøím, že ti, co pùjdou místo nich, je zastoupí.“

Støelec po Irglovi? Co Kucsera?

Když však uvážíte, že Hanáci se musí obejít také bez spolehlivého kanonıra Zbyòka Irgla, kterı za dvì a ètvrt sezony nasázel v Olomouci 46 gólù a dvakrát za sebou vyhrál kanadské bodování tımù, leè teï se vrátil do Vítkovic, snadno vás pøepadnou pochyby: a kdo teï bude dávat góly?

„Èekáme, že se prosadí Lukáš Kucsera, v zakonèení je dobrı,“ jmenuje nejvìtší letní posilu z Brna druhı z kouèù a šéf klubu Jan Tomajko. Pøesnou mušku má i Petr Kolouch. „Minulı rok dal víc než deset gólù, takovıch hráèù by mohlo bıt víc,“ pøeje si Tomajko. „I Honza Káòa, kterı se hodnì potıkal se zranìními, je schopnı dávat góly. Nepøedpokládám, že by nìjakı hráè dal 25 gólù, ale že se o to spíš ostatní podìlí.“

Olomouc se v nesestupové sezonì pustila do omlazování.

Smlouvy po letech vìrnıch služeb nenabídla zkušenım forvardùm Skladanému s Lašem a pøivedla mladíky z první ligy - Jana Bambulu (Havíøov), Tomáše Gøeše (Poruba) a Jakuba Navrátila (Pøerov).

„Nemùžeme èekat, že mladí to budou táhnout, ale že se bìhem dvou tøí let do takové pozice dostanou,“ vìøí Tomajko.

„Odešli starší hráèi, kteøí byli nahrazení mladımi a perspektivními. Doufáme, že se s tím poperou a pøeklenou rozdíl mezi první nebo juniorskou ligou a extraligou,“ doplòuje Moták. V pøípravì se mu nováèci líbili. „Jeví se pomìrnì dobøe, možná až pøekvapivì,“ kıvne. „Nicménì bylo by nesoudné poèítat s tím, že hned nahradí ty, co odešli, a budou dominovat. Mají šanci, dostanou prostor a bude na nich, jak to uchopí. Dobøe se s nimi dìlá. Chceme, aby to, co dìlají v tréninku, ukázali v zápasech. Bude to na nich a my jim v tom budeme pomáhat.“

I proto je dùležité, že na rozdíl od Irgla se do mateøskıch Vítkovic nevrátil matador Rostislav Olesz, silovı útoèník se záøezy v NHL plní i na olympijskıch hrách roli lídra.

„Rosa chtìl zùstat a my jsme rádi. Je to vıbornı hráè do kabiny, zkušenı, zažil toho spoustu. Dokáže usmìrnit ty mladší, pro nás hroznì dùležitı hráè,“ chválí Tomajko.

Olomouckı útoèník Rostislav Olesz (vpravo) bìhem duelu s Tøincem

Olomouckı útoèník Rostislav Olesz (vpravo) bìhem duelu s Tøincem

Dalšími stavebními kameny manèaftu jsou brankáø Konrád, zadák Ondrušek èi centr Knotek, kterı by mìl bıt po zranìní zase pøi síle.

Kohouti sehráli osm pøípravnıch zápasù vèetnì šesti duelù v Poháru Generali Èeské pojišovny, tøi vyhráli v základní hrací dobì, jeden v prodloužení, jeden skonèil remízou a tøi prohráli. „Máme bilanci 3-2-3, i skóre je 28:28, takže to byly pomìrnì vyrovnané zápasy,“ hodnotí Moták. Tomajko s ohledem na odchody ofenzivních tahounù vypíchne: „V pøípravì jsme dávali docela dost gólù, snad i to hráèi udrží do extraligy, i když soutìž vypadá jinak než pøíprava. Doufám, že se ještì zlepšíme v pøesilovkách, které nám tolik nešly.“

Podle kurzu zase outsider

I když se v tomto roèníku kvùli koronaviru z extraligy nesestupuje, bookmakery tradiènì podceòovaná Olomouc (po Zlínu a Èeskıch Budìjovicích podle kurzù tøetí nejvìtší outsider) byla proti uzavøení soutìže. Pøestože pøišla o hlavního sponzora, spoleènost Go4games, a ztratila tím miliony v už tak skromném rozpoètu. 

„Hlasoval jsem pro to, aby byla soutìž barážová a normálnì se sestupovalo, byl jsem proti návrhu nesestupovat, že to ztratí na náboji, diváci chtìjí zápletku,“ povídá generální manažer Mory Erik Fürst. S odstupem èasu však uznává: „Myslím si, že to je správnì, jak se to udìlalo, protože pokud mužstva vypadnou na ètrnáct dní, tak soutìž není regulérní.“

Tomajko souhlasí: „Asi je to v této dobì nejlepší øešení.“ Cílem tak zùstává play off.

„Stojíme pøed sezonou, která bude atypická, chceme uspìt minimálnì stejnì jako v pøedchozích, nebo se i zlepšit,“ hlásí Tomajko.

„Snad nás nepotkají nìjaké vìtší problémy, protože doba je turbulentní, mìní se poèty divákù, kteøí mohou bıt na tribunách. Doufáme, že tuto sezonu ustojíme se ctí a že se posuneme zase kousek dál,“ poznamenal Fürst.

Jan Tomajko na støídaèce Olomouce.

Jan Tomajko na støídaèce Olomouce.

Mora symbolicky zaèíná utkáním proti Zlínu, tedy soupeøi, s nímž hrála v pøedkole play off minulého roèníku 1:1 na zápasy, než sezonu ual otravnı vir.

„Konèili jsme s nimi, tak s nimi zaèínáme. Je to tradièní soupeø - a tìžkı. Jsou organizovaní, dobøe trénovaní, jsou tam zlínští patrioti,“ tìší se na derby Moták. „Mùžeme slíbit, že udìláme vše, abychom byli úspìšní. Každı zápas bude tìžkı.“

Se zarputilou Olomoucí se však musí vždycky poèítat, by na startu se mùže jevit oslabená.

„Podle jmen každı øekne, že jsme oslabili, ale já si myslím, že to tak není,“ namítá Tomajko.

Football news:

Hans-Dieter flick: I Hope Alaba will sign a contract with Bayern. Our club is one of the best in the world
Diego Maradona: Messi gave Barca everything, brought them to the top. He was not treated the way he deserved
Federico Chiesa: I hope to leave my mark in Juve. We will achieve great results
The Coach Of Benfica: I don't want us to look like the current Barcelona, it has nothing
Guardiola on returning to Barca: I'm happy at Manchester City. I hope to stay here
Fabinho will not play with West ham due to injury
Ronald Koeman: Maradona was the best in his time. Now the best Messi