Czech Republic

Musel jsem platit nadřízeným za odměny, řekl soudu úředník pražské hygieny

Vedle nìkdejšího ekonomického šéfa pražské hygieny Bureše je obžalovanı z vydírání Jiøího Pìkného také bıvalı øeditel celé instituce Jan Jarolímek a exøeditel odboru ekonomicko-provozních èinností Zdenìk Vališ, jenž nyní vede Elektrotechnickı zkušební ústav.

Hrozí jim dva až osm let vìzení. Všichni vinu popírají a zpochybòují dùvìryhodnost Pìkného. Právì na jeho slovech a nahrávkách, které poøídil, stojí celá obžaloba.

„Pan Bureš mi sdìlil, že bych se mìl panu Jarolímkovi nìjakım zpùsobem revanšovat za pøijetí,“ popsal Pìknı u Obvodního soudu pro Prahu 1 zaèátek svıch problémù v práci.

Místo v hygienické stanici pøedtím tento nìkdejší šéf Èeské obchodní inspekce získal na jaøe roku 2017 díky svému dlouholetému známému Vališovi, kterı ho seznámil právì s Burešem.

Odmìny jsem si musel pøedplatit, tvrdí muž

Pìknı uvedl, že Bureše zpoèátku pokládal za slušného èlovìka, jenž chce svou práci dìlat dobøe.

„V polovinì prosince mi pan Bureš øekl, že bych mìl panu øediteli odevzdávat 20 tisíc korun, protože mám nadstandardní odmìny. Což byla v porovnání s kolegy pravda,“ øekl Pìknı s tím, že pobídce vyhovìl. „Pøi prvním pøedání jsem si myslel, že to skonèí, že je to jen nìjaké podìkování,“ podotkl.

Bureš ale podle Pìkného peníze pro Jarolímka požadoval i dál. Navíc mu údajnì radil, a èástky neplatí ze svého, ale a využije své funkce, pod kterou spadala kontrola restaurací.

„Øekl mi: já bych pozastavil vydávání stanovisek, podnikatelé se zaènou sami ozıvat a mùžeš se s nimi dohodnout,“ vypovìdìl Pìknı a dodal, že na korupci nepøistoupil.

Na stanici pak zaèal pracovat i Vališ. Pìknı podle svıch slov doufal, že nátlak díky tomu pøestane.

„Øekl mi ale, že mám odevzdat panu Jarolímkovi 40 tisíc do konce tıdne, nebo budu vyhozen. To byl pro mì spouštìcí mechanismus k tomu, že si budu vše nahrávat,“ vysvìtlil Pìknı.

„Impuls k tomu, že mám zaplatit, pøišel vìtšinou pøed vıplatou. Pokud jsem peníze odevzdával, mìl jsem vysoké odmìny. Když ne, odmìny mi byly snižovány,“ tvrdí muž.

Policie jej vybavila nahrávacím zaøízením

Uvedl, že jeho èistı pøíjem èinil 35 tisíc korun mìsíènì, na odmìnách dostával ètvrtletnì zhruba 40 tisíc. Nadøízenım podle obžaloby postupnì pøedal celkem 95 tisíc korun.

Pìknı se obrátil na Nadaèní fond proti korupci a také si opatøil hodinky s kamerou, s nimž však podle svého tvrzení neumìl zacházet. Další schùzky s nadøízenımi si proto nahrával na mobil. Nakonec kontaktoval policii, která ho na další schùzku vybavila nahrávacím zaøízením a poté jeho nadøízené zatkla.

Na dotaz soudce, proè policii neinformoval hned, Pìknı odvìtil, že nejprve potøeboval získat dùkazy, „aby to nebylo tvrzení proti tvrzení“.

Bureš o Pìkném v pøedchozí vıpovìdi uvedl, že mužovım cílem bylo ovládnutí instituce odstranìním øeditele a že „má zøejmì v krvi osnování intrik“. Vališ øekl, že si Pìknı „vytváøí unáhlené konspiraèní teorie, do nichž má tendenci zatahovat svoje okolí“.

Football news:

Juventus and Manchester City are the leaders in the fight for Adam Traore
Pep Guardiola: I Want Messi to stay in Barcelona
Kike Of Setian: Of course, we can win the championship. This is evidenced by facts and mathematics
Bartomeu on Messi: We have to renew the contract. Leo told me that he wants to finish his career at Barca
Chelsea are willing to pay Havertz 8 million euros a year and will soon start negotiations with Bayer
Showsport - about the crisis in Barcelona: Bartomeu set up Setien, star senators impose tactics on coaches
Barca President: VAR is being used unfairly. After the restart, there are solutions that help some and harm others