Czech Republic
This article was added by the user . TheWorldNews is not responsible for the content of the platform.

Na ČVUT vznikla největší studentská raketa v Česku, čeká ji souboj s dalšími týmy

CTU Space Research je první èeskı univerzitní tım, kterı se zabıvá stavbou a vıvojem high-power raket a kosmickıch technologií. Doposud nejprestižnìjší raketou tohoto nejmladšího studentského tımu Fakulty strojní je právì Illustria.

Cílovou vıškou rakety jsou 3 kilometry. Aby se do tìchto vıšek dostala, je nejprve potøeba úspìšnı zážeh. Necelou pùl sekundu po zážehu už raketa opouští dvanáctimetrovou startovací rampu.

„Pøetížení je v tu chvíli v násobcích gravitaèní síly. Po osmi sekundách zážehu dohoøí motor a raketa se pohybuje sama setrvaèností,“ upøesnil vedoucí projektu Viktor Heis.

Po necelé pùlminutì letu dosáhne raketa apogea (bod na dráze tìlesa obíhajícího kolem Zemì, v nìmž je tìleso od Zemì nejvíce vzdáleno, pozn. redakce) ve vıšce tøí kilometrù. V tu chvíli ze špièky rakety vystøelí první padák, kterı zajistí, aby se pøi sestupu zpìt k zemi zaèala raketa zpomalovat takovım zpùsobem, aby zároveò neodlétla do nebezpeèné zóny.

„Ve vıšce 450 metrù nad zemí, zhruba po dvou minutách letu, dojde k vytažení hlavního padáku. Pak raketa sestoupí do pøistání rychlostí cirka 6 m/s,“ doplnil Heis, podle nìjž chce tım Illustrií odstartovat vıvoj až k tzv. spaceshotu, tedy dostøelení hranice 100 vıškovıch kilometrù.

Raketa má pìt modulù, které jsou spojené hliníkovımi spojkami typu radax. To tımu umožòuje komponenty použít i v pøíštím projektu rakety, nebo raketa je modulární, a proto lze klást jednotlivé èásti na sebe.

Mìøicí karty i bezdrátová nabíjeèka

Raketa používá motor s tekutım okyslièovadlem, a tak je samotné testování pomìrnì komplikované. Z tohoto dùvodu vyvinuli studenti vlastní mìøicí systém, kterı se skládá z jednotlivıch mìøicích karet.

„Tento mìøicí systém nám dovoluje jednoduše sestavovat experiment, kterı chceme provádìt. A už jednoduchı tlakovı test nádrže, nebo komplikovanìjší test celého motoru. Jednotlivé karty je možné rychle vymìnit. Dávají se do základní desky, která v aktuální verzi pojme až osm karet,“ pøedstavil raketu za sekci avioniky Lukáš Mièan.

Další dùležitou souèástí pozemního vybavení je také bezdrátová nabíjeèka. Když raketa stojí na odpalovací rampì a èeká, než se pøipraví všechny systémy a dostane povolení k odletu, mohly by se baterie, na nìž bìží, snadno vybít. Elegantním øešením není ani použití vìtších a t잚ích baterií.

„Z toho dùvodu jsme ve spolupráci s elektrotechnickou fakultou vyvinuli bezdrátovou nabíjeèku, která nám dovoluje jednodušší práci s raketou na startovací plošinì,“ doplnil Mièan.

Vše završuje pohonnı systém, kterı raketu vynese do vıšky tøí kilometrù. „Jedná se o hybridní raketovı motor. V motoru samotném je pøipravené pevné palivo. Zásobován je kapalnım okyslièovadlem. Pro proudìní okyslièovadla používáme tlaènı plyn N2O. V raketì je skladován na 250násobku tlaku atmosféry. Jeho distribuci zajišuje nejkomplexnìjší sekce celého pohonného systému,“ øekl Daniel Hoøejší z tımu CTU Space Research.

Pevné palivo ABS je tisknuto na 3D tiskárnì. Tım tak stíhá vyrábìt na každı test nové palivo v pomìrnì velké rychlosti. Na klání European Rocketry Challenge 2023 jsou tak studenti dobøe pøipraveni. Tento rok se uskuteèní v Portugalsku a CTU Space Research je vùbec prvním èeskım tımem, kterı se jí zúèastní.