Czech Republic

Na Novém Zélandu schválili eutanazii, rekreační marihuana spíš neprojde

Obyvatelé Nového Zélandu v obou referendech hlasovali 17. øíjna, kdy se konaly i parlamentní volby. V nich zvítìzila Strana práce dosavadní premiérky Jacindy Ardernové.

Podle pøedbìžnıch vısledkù, které v pátek zveøejnila volební komise, se pro legalizaci eutanazie vyslovilo 65,2 procenta volièù. Legalizaci marihuany pro rekreaèní úèely odmítlo 53,1 procenta hlasujících.

Nyní zbıvá seèíst ještì asi 17 procent odevzdanıch hlasù. Jedná se z velké èásti o hlasy Novozélanïanù žijících v zahranièí. Koneèné vısledky obou referend by mìly bıt k dispozici 6. listopadu.

Podle novozélandskıch médií je vısledek v pøípadì hlasování o eutanazii prakticky jistı. Dodateènı témìø pùl milion hlasù by ještì mohl zmìnit vısledek referenda o marihuanì, šance je ale podle médií relativnì nízká.

Mluvèí novozélandské premiérky k vısledkùm referend uvedla, že Ardernová v obou pøípadech hlasovala pro legalizaci. Pøed samotnım hlasováním pøedsedkynì vlády odmítla øíci, jak bude sama hlasovat. „Po zveøejnìní koneènıch vısledkù pøíští tıden bude postupovat v souladu s vùli lidu,“ øekla premiérèina mluvèí.

Podle The New Zealand Herald by první pacienti mohli využít eutanazie zhruba za rok. Nárok na ni mají mít podle plánu pouze lidé, kteøí trpí nevyléèitelnou nemocí a pravdìpodobnì jim nezbıvá více než šest mìsícù života.

Mìlo by se jednat o pacienty, kteøí prožívají „nesnesitelné utrpení“, jemuž nelze žádnımi prostøedky ulevit. Nevyléèitelnì nemocní by si smrtící látku mohli aplikovat sami, nebo by jim ji mohl podat lékaø èi zdravotní sestra.

Eutanazie je ve vìtšinì zemí svìta nelegální, v nìjaké formì ji umožòuje napøíklad Švıcarsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Kanada èi Kolumbie.

V pøípadì, že by pøíznivci marihuany pøece jen v referendu pøevážili, mohli by si lidé koupit až 14 gramù této drogy dennì a vypìstovat dvì rostliny. Rekreaèní užívání marihuany v minulosti povolily Uruguay, Kanada èi nìkteré státy USA.

12. èervna 2019

Football news:

Balotelli is close to a move to Vasco da Gama. He was offered 2.5 million euros a year
Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate