Czech Republic

Národní parky bojují proti motoristům, většina hříšníků však zůstane bez trestu

Nejhorší je to v Krkonoších, hlavnì v okolích støedisek èi vesnic, nejcennìjší partie jsou až na vıjimky ušetøeny. „Víme o skupinách, které podnikají nájezdy kolem Rıchor ve vıchodních Krkonoších, kolem Dolního dvora, Èerného dolu nebo kolem Rokytnice,“ popisuje Radek Drahnı, mluvèí Krkonošského národního parku (KRNAP). 

Ochránci dokážou zaznamenat a pokutovat jen jednotlivé pøípady. Vìtšina jich zùstane bez trestu, správci se o nich dozvídají od svìdkù èi stop, které kola zanechala v terénu. „Pohyb offroad motocyklù po národním parku pùsobí rozvoj nežádoucí eroze, zpùsobuje poškození složek lesního ekosystému, ruší a ohrožuje zvíøata i návštìvníky chránìného území. V nìkterıch lokalitách parku a jeho ochranného pásma dochází pøímo k nièení stanoviš zvláštì chránìnıch druhù rostlin. Situace je už neúnosná,“ øíká øeditel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Porušují nìkolik zákonù a maximální pokuta proto mùže bıt až 200 tisíc korun. Podle Böhnische jde o závažnı pøestupek, kterı je pøi zadržení pøestupce øešen s maximální razancí. 

Na nájezdy si ale nestìžuje jen park. „Motorkáøi zpùsobují v lesích znaèné škody. Zùstávají po nich erozní rıhy, nièí podrost, plaší zvìø,“ vypoèítává negativní jevy s nelegálními vjezdy motorkáøù do lesa Miloš Pochobradskı, øeditel Lesnické školy v Trutnovì. „Školní polesí je prostorem s ideálními plochami pro vıuku našich studentù. Tyto vzorové porosty jsou devastací ze strany motorkáøù ohrožené,“ doplòuje øeditel. 

Dubnovı incident, pøi kterém parta na skútrech projela parkem, nebo záøijovı incident se skupinkou motorkáøù vyvolaly jednání s policejním prezidentem Janem Švejdarem, kterı slíbil pomoc s øešením. „Osobnì vnímám jízdu motorkáøù do chránìnıch lokalit jako velkı nešvar, kterı nièí naši pøírodu a pøed kterım nelze jakkoliv zavírat oèi,“ uvedl policejní prezident. 

Problémy s neukáznìnımi motoristy ale neøeší jen v Krkonoších. „Loni to byli dva jezdci na snìžnıch skútrech, kteøí dostali dohromady padesátitisícovou pokutu. Podobné pøípady øešíme, ale není to tak palèivı problém jako v Krkonoších,“ øíká mluvèí šumavského národního parku Jan Dvoøák. 

Situace na Šumavì je trochu jiná, park a CHKO jsou vìtší a po vojácích v nich zbyla øada asfaltovıch cest. Vìtším problémem na Šumavì je podle Dvoøáka parkování – cyklisté, bìžkaøi nebo houbaøi nechávají svá auta stát na lesních cestách nebo okrajích silnic. Tam pøekážejí tøeba døevaøùm. V národním parku je pøitom parkování mimo vyhrazená místa zakázáno.

Football news:

Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January
Klopp on the Premier League calendar: No matter what I say, it won't help. Waste of time
Barcelona paid tribute to Maradona with a minute of silence before training
Benzema does not train in the General group and works indvidiualno
Did you see the shape you wanted to draw? Victory twice tried to support Dzyuba with graphics in the sky, the first attempt was forbidden by the dispatcher
Aspilicueta on the match against Tottenham: Chelsea always want to be the no 1 club in London
Tebas on Messi: I Want to see Leo in La Liga as well as Mourinho, Pep, Klopp, Ronaldo