Czech Republic

Náš nejhorší zápas, ulevil si Ginzburg. Basketbalisté nezastavili Belgii

Tımu trenéra Ronena Ginzburga nepomohlo k úspìchu ani 14 bodù, šest doskokù a tøi asistence pivota Ondøeje Balvína. Ten od 27. minuty už zùstal kvùli zranìní na lavièce.

zápas kvalifikace o EuroBasket v podrobné reportáži

„Vážnost zranìní netuším, to budou muset posoudit naši doktoøi a fyzioterapeuti. Je to kotník. Ale nic mi tam nekøuplo, prostì to teï bolí, tak uvidíme,“ uvedl Balvín.

Druhı duel v bublinì ve Vilniusu odehraje èeskı tım, kterı má jako jeden z poøadatelù základní skupiny šampionátu v Praze úèast jistou, v nedìli od 15:30 SEÈ proti Dánsku.

„Je to náš nejhorší zápas, co trénuji èeskı národní tım. I když na tom nejsme fyzicky tak dobøe jako Belgie a nepøijeli jsme s plnou sestavou, nemùžeme ukázat to, co jsme pøedvedli dneska. Od zaèátku nás pøehráli v každém aspektu hry. Vypadalo to, že se budeme moct vrátit zpátky do zápasu, ale znovu nás zabili na doskoku, mìli otevøené støely, Ondra se zranil...“ uvedl Ginzburg.

Na zápasovou soupisku se ze ètrnáctièlenného kádru nevešli osmnáctiletı køídelník Richard Bálint, kterı si musí poèkat na reprezentaèní debut, a dvacetiletı pivot Luboš Kováø. Èeši zahájili zápas ve vedení díky trojkám Jaromíra Bohaèíka a Jakuba Šiøiny, kterı v roli kapitána zastoupil chybìjícího Vojtìcha Hrubana, ale støelba z dálky byla doménou Belgièanù. Ti díky ní unikli až do dvojciferného náskoku.

Lídr skupiny trefil všech pìt úvodních trojkovıch pokusù - dvakrát uspìl Jean-Marc Mwema a jednou Obasohan, Pierre-Antoine Gillet i Thomas Akyazili. Ve druhé ètvrtinì náskok Belgie vyšplhal až na 14 bodù a z perimetru mìl protivník za pùli sedm z devíti úspìšnıch pokusù.

Snížit ztrátu se èeskému tımu nedaøilo ani s pøíspìvkem Balvína, kterı pøi návratu do sestavy poprvé od loòského mistrovství svìta v Èínì stihl za poloèas 12 bodù.

Na zaèátku tøetí ètvrtiny Ginzburgùv tım stáhl odstup na sedm bodù, ale Hans Vanwijn zase trojkou nasmìroval Belgii k bezpeènému náskoku. Mezi 26. a 28. minutou tım kouèe Daria Gjergji díky šòùøe 10:0 definitivnì rozhodl o osudu utkání, protože Belgièané vedli už o 20 bodù.

„Byli jsme v obranì všude pozdì, nechávali jsme jim otevøené støely a oni je promìòovali. To byl velkı rozdíl. My jsme si to tìžce upracovali, dali jsme taky pár bodù, ale v obranì jsme hoøeli a oni to trestali,“ prohlásil pivot Martin Peterka. 

Izraelskı kouè Ginzburg, kterı poprvé vedl tım po øíjnovém získání èeského obèanství, zaøadil postupnì do utkání celou dvanáctku hráèù. „Jediné pozitivní, co si mùžu vzít z dnešního zápasu, je, že dobøe hrál Ondøej Sehnal. I Šimon Puršl. Jsou to mladí hráèi. Je pro nás dobøe, když zahrají dobrı zápas. Na Dánsko se musíme lépe pøipravit v hlavách a hrát víc fyzicky. Pak mùžeme bıt lepší. Tak to je,“ doplnil Ginzburg.

Belgièané, kteøí v únoru doma porazili Litvu (86:65) a uspìli i v Dánsku (88:72), tìsnì pøed koncem získali nejvìtší rozdíl v utkání 30 bodù. „Je jedno, kdo byl na palubovce, chtìli jsme bojovat a urvat co nejlepší vısledek, i když se nám to úplnì nepovedlo. Sice to skonèilo takovım vısledkem, ale co se dá dìlat. Všichni, co nastoupili, se snažili udìlat maximum,“ pøipojil Peterka.

Èeši, kteøí po domácí vıhøe v Pardubicích nad Dánskem (75:71) pøed devíti mìsíci rovnìž ve Vilniusu podlehli Litvì (89:97), nakonec zmírnili prohru na rozdíl 28 bodù. Pøesto to pro nì byl nejvyšší debakl od 7. záøí 2017, kdy na mistrovství Evropy v Kluži prohráli s Chorvatskem 69:107.

„Nebyli jsme schopni je zastavit. Vzhledem k tomu, jak jsme bránili, tak oni mìli vysokou úspìšnost støel, protože nebyly nijak extra tìžké. Dnešní den rozhodla naše obrana. Jsem si jistı, že Belgii ještì uvidíme na mistrovství Evropy. Vısledek je hrozivı, musíme se zvednout i za tìch podmínek, co jsou,“ uvedl køídelník Bohaèík. 

Kvalifikace o EuroBasket 2022

Skupina C - hráno ve Vilniusu

Nejvíce bodù: Balvín 14, Palyza 13, J. Bohaèík 9, Puršl 6, M. Peterka a O. Sehnal po 5 - Obasohan 18, Gillet 13, Vanwijn 12, Libert 10. Fauly: Trestné hody: 14/11 - 17/10. Trojky:Doskoky:

Tabulka

Tım Z V P S B

Football news:

The coach of the Mexican Tigres lit a cigarette during the game. He was suspended for one match
Arsenal approached Real Madrid regarding the lease of Edegra
Inter can sign Gomez only in the case of the sale of Eriksen. The Argentine likes Conte
Real Madrid, AC Milan and Man City are Interested in Feyenoord defender Senesi. He is estimated at 35 million euros
The election of the President of Barcelona will be held on March 7
Tiago Silva on Chelsea: No one said it would be easy. We are not going to give up
PSG are Interested in Eric Garcia. City defender wants to move to Barca (Mundo Deportivo)