Czech Republic

Neberte léky na bolest, roztrhaly mi střeva, varuje hokejista Kesler

Ostøílenı 36letı forvard se svìøuje, že nikdy nechtìl vypadnout ze hry kvùli drobnım zranìním, a tak si dával pilulky, jež zastøely bolest. Podobnì uvažuje øada jeho kolegù z branže, kteøí mohou mít kromì jiného obavy, aby nevypadli ze sestavy a nepøišli o místo a o šanci vydìlávat velké peníze.

„Nikdy jsem nechtìl nechat svùj tım ve štychu. Vìdìl jsem, že musím hrát. A abych to zvládnul, musel jsem brát léky proti bolesti,“ povídal Kesler, jenž má v NHL odehráno pøes tisíc zápasù v dresech Anaheimu a Vancouveru.

Pøed pìti lety se u nìj však v dùsledku nadmìrného užívání analgetik objevila vøedová choroba trávicího traktu. „Doktoøi mi øekli, že mùj stav zpùsobilo nadužívání toradolu. Mìl jsem díry v tlustém støevu, vøedy a køeèe. Bylo to extrémnì nepøíjemné.“

Toradol je nesteroidní protizánìtlivı lék, jenž by se mìl užívat ménì než šest dní. Mezi nežádoucí úèinky patøí ospalost, závratì, bolesti bøicha, otoky a nevolnost. Pøi dlouhodobém užívání hrozí krvácení ze žaludku, selhání ledvin, infarkty, srdeèní selhání a další závažné potíže.

Mezi nì se øadí i poškození støev, což postihlo Keslera. „Pøedstavte si, že dennì musíte až ètyøicetkrát na záchod. A nìkdy z vás vytéká èistá krev. Vyèerpává vás to, je to hrozné. A to všechno jen kvùli tomu, že jsem nevìdìl, co všechno mi tento lék mùže zpùsobit,“ postìžoval si Kesler.

Ten vinu svádí na vedení NHL, která podle nìj dostateènì neinformuje o rizicích nadmìrného užívání analgetik, což je i z jeho svìdectví minimálnì v zámoøí bìžná praxe. Rád by proto zavedl vìtší osvìtu, což byl dùvod, proè se rozhodl o osobních strastech promluvit veøejnì.

Keslerovi mimochodem lékaøi v roce 2019 diagnostikovali Crohnovu chorobu, což je chronické zánìtlivé onemocnìní støev, ve vìtšinì pøípadù celoživotní záležitost. Vliv na její vznik má životní styl, pøedevším stravování, ale pochopitelnì svou roli zøejmì sehrálo i užívání analgetik.

„Cítím, že bych teï mìl o svém pøíbìhu promluvit, protože to mùže pomoci øadì klukù v hokeji, ale také všem ostatním lidem,“ pøeje si støíbrnı medailista z olympiády 2010 ve Vancouveru, kterı kvùli chronickım problémùm s kyèlí nehraje od bøezna 2019.

Football news:

Metz forward Gyan is the best player in Ligue 1 in September. He is the leader of the goalscoring race
Miranchuk is able to play in almost any club in the world. Ex-midfielder Loko Drozdov about Atalanta newcomer
Bale on Tottenham start: I'm not completely ready yet. I'm trying to get in shape
Ex-Barca coach Sethien can take over at Palmeiras
Fonseca about 2:1 with young boys: Gave a break to some. Now Roma will focus on Milan
Highlight of the month: the Rangers forward scored from 50 meters (the farthest goal in the history of the Europa League). Gerrard says he's never seen anything more beautiful 😍
Mourinho on 3:0 with LASK: Difficult opponent, but Tottenham played so that the victory seemed easy