logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Nejvyšší kontrolní úřad našel nedostatky v hospodaření Národní a Moravské zemské knihovny

Národní knihovna chybovala také pøi zadávání veøejnıch zakázek, pøi získávání knihovních jednotek povinnım vıtiskem a pøi správì sbírky muzejní povahy. Obì knihovny mìly také podle kontrolorù nedostatky v úèetnictví. Podle mluvèí Národní knihovny Ireny Maòákové zjištìní NKÚ padají na pøedchozí vedení NK, to souèasné se s tímto dìdictvím vypoøádává. Reakci MZK ÈTK zjišuje.

„S vìtšinou závìrù se ztotožòujeme a postupnì pøijímáme nápravná opatøení,“ sdìlila ÈTK Maòáková.

Kontrolní úøad konstatoval, že obì instituce používaly majetek i prostøedky k tìm úèelùm, ke kterım mìly, v nìkolika pøípadech ale zjistil, že nepostupovaly hospodárnì. Napøíklad Národní knihovna v roce 2015 prodloužila nájemní smlouvu prodejnì suvenırù na dobu o dva roky delší, než jí dovoluje zákon. Vedení knihovny pøedpokládá, že v této vìci mùže dojít k soudnímu sporu. „Závìr NKÚ mùže bıt použit jako dùkazní prostøedek dokládající tvrzení souèasného vedení NK, že smlouva byla uzavøena v rozporu se zákonem,“ uvedla mluvèí.

Dále obì knihovny neøešily pozdní platby za pronájmy nìkterıch prostor a také u nájemcù nevymáhaly sankce za pozdní platby, uvedli kontroloøi. Knihovny podle nich chybovaly i pøi prodeji majetku. „NK v nìkterıch pøípadech nestanovovala prodejní ceny v takovıch vıších, které by odpovídaly danému místu a èasu, a nenabízela nepotøebnı majetek ostatním státním organizacím,“ zjistil úøad. Obì knihovny v nìkolika pøípadech nezjišovaly zájemce o koupi ve vıbìrovém øízení, ale prodaly majetek pøedem vybranému zájemci.

NK porušila také zákon o veøejnıch zakázkách, kontroloøi jí vytıkají, že rozdìlila zakázku na IT služby související s digitalizací knihovního fondu. Podle NKÚ tím snížila pøedpokládanou hodnotu zakázky a snažila se tak vyhnout povinnosti zadat veøejnou zakázku postupem podle zákona o zadávání veøejnıch zakázek. „NKÚ proto oznámil finanènímu úøadu podezøení na porušení rozpoètové káznì až do vıše osm milionù korun,“ sdìlila mluvèí kontrolního úøadu Jana Gabrielová.

Na tuto vìc má ale i souèasné vedení Národní knihovny odlišnı právní názor. „Jestliže v minulosti došlo ze strany ÚOHS ke zrušení øádnì pøipravené velké nadlimitní veøejné zakázky na udržitelnost projektu Národní digitální knihovny v hodnotì nìkolika set milionù korun a hrozilo, že NK bude povinna vrátit dotaci v øádu stovek milionù korun, bylo nutnım krokem v souladu s nálezem ÚOHS tuto zakázku rozdìlit a soutìžit samostatnì,“ uvedla Maòáková. Nyní nezbıvá, než vyèkat finálního rozhodnutí finanèního úøadu, kterı se bude podnìtem NKÚ zabıvat, dodala.

Obì knihovny také spravují sbírky muzejní povahy. Zatímco MZK nemìla pøi její správì žádné nedostatky, NK nemìla urèenou osobu zodpovìdnou za tuto sbírku a staraly se o ni tøi útvary najednou, navíc každı z nich vedl evidenci sbírkovıch pøedmìtù rùznım zpùsobem.

NKÚ poukazuje i na to, že dosud chybí legislativa zamìøená na uchovávání kulturního dìdictví v digitální podobì. Ta by mìla upravit povinné vıtisky u publikací, které existují jen v elektronické podobì. Zákon totiž ukládá vydavatelùm povinnost zasílat knihovnám povinné vıtisky jen u tištìnıch publikací.

Themes
ICO