Czech Republic

Některým politickým stranám hrozí pozastavení činnosti. Neplní povinnosti

Rozpustit chce vnitro stranu Volba lidu 21. století a hnutí PRO, Spravedlivá obèanská spoleènost a Svobodná obèanská samospráva. Této ètveøici již NSS pozastavil èinnost v roce 2016 a 2017, protože nepøedložila poslancùm výroèní zprávy za pøedchozí léta.

Ministerstvo vychází z podnìtu Úøadu pro dohled nad hospodaøením politických stran a politických hnutí, který na porušení povinností transparentního hospodaøení z jejich strany upozornil již loni.

„Na základì podnìtu byl materiál pro schùzi vlády pøipraven již na jaøe tohoto roku, avšak vzhledem k vyhlášeným doplòovacím volbám do Senátu a volbám do zastupitelstev krajù a volbám do Senátu, nebylo možné materiál pøedložit,“ uvedlo ministerstvo.

Pozastavit èinnost navrhuje vnitro devíti stranám - Alternativa pro Èesko, Evropská strana dùstojného stáøí, Komunistická strana èeská 21, Národnì demokratická strana, Obèanská konzervativní strana, Republika, Romská demokratická strana, Strana pro otevøenou spoleènost a Strana svobodných demokratù a sedmi politickým hnutím.

Úøad poukazoval pùvodnì i na strany a hnutí, které nemìly založený transparentní úèet. Krajský soud v Brnì ale letos v lednu uvedl, že když strana èi hnutí nemá pøíjmy, nemusí ani zøizovat úèet a hlásit ho úøadu. Subjekty, které nesplnily pouze tuto povinnost tak byly z návrhu vypuštìny.

Football news:

Ronaldo is being unnecessarily criticized. His partners, including Morata, are even worse. Ex-Inter player about the match with Juve
Koeman on Leonardo's words about Messi: When asked if I am Interested in Neymar or Mbappe, I would also say yes
The Pope met with Spezia and congratulated them on their victory over Roma: You won 4:2. In Argentina, we dance the tango, and this is music 2/4
The coach of the Mexican Tigres lit a cigarette during the game. He was suspended for one match
Arsenal approached Real Madrid regarding the lease of Edegra
Inter can sign Gomez only in the case of the sale of Eriksen. The Argentine likes Conte
Real Madrid, AC Milan and Man City are Interested in Feyenoord defender Senesi. He is estimated at 35 million euros