Czech Republic

Nemocnice si syslí vakcíny do zásoby. Chtějí mít dost na druhé kolo

Pokud by již oèkovaní lidé nebyli zhruba do ètyø týdnù pøeoèkováni, první dávka by se tím znehodnotila.

Server iRozhlas.cz upozornil na to, že nìkteré nemocnice si kvùli pøeoèkování schovávají vakcíny do zásoby.

Jihlava zásoby pro druhé dávky nemá

Napøíklad jihlavská nemocnice, která je krajským centrem pro pøebírání pøidìlené oèkovací látky, skladem zásoby nutné pro podávání druhých dávek nemá. Poèítá s tím, že použije látku pøislíbenou na pøíští týdny. „Co pøijde, to ten týden aplikujeme, skladem rozhodnì nic není,“ øekla mluvèí nemocnice Monika Zachrlová. 

Protože je vakcíny málo, v nìkterých domovech pro seniory se radìji zahájení oèkování odkládá. „Byl to pøípad domova seniorù v Telèi, kde se mìlo oèkovat už minulý týden a bude to až po víkendu,“ øekla Zachrlová.

Støedoèeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) už v pátek na tiskové konferenci uvedla, že kvùli snížení dodávek musí kraj zpomalit oèkování seniorù, protože primárnì potøebuje dokonèit oèkování zdravotníkù a pracovníkù sociálních služeb, a to vèetnì aplikace druhé dávky. V sobotu na twitteru Pecková informovala, že došlo k hromadnému rušení již zarezervovaných termínu seniorù.

Fakultní nemocnice Ostrava se podle mluvèí Petry Petlachové snaží mít vakcíny pøipraveny tak, aby mìla možnost naoèkovat nejen seniory, kteøí se k oèkování hlásí v rezervaèním systému, ale mìla vakcínu i pro ty, kteøí by mìli v následujících dnech dostat druhou dávku. 

„Plánování oèkování je ale samozøejmì závislé na plynulosti dodávek vakcíny,“ uvedla Petlachová. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) v sobotu uvedl, že kraj dostal pøes 30 000 dávek, které budou na konci pøíštího týdne využity.

Ve Zlínském kraji vakcíny mají

Druhou dávku vakcíny zaènou v pondìlí svým zdravotníkùm aplikovat nemocnice ve Zlínském kraji. „Dodávky vakcíny zatím chodily, jak bylo slíbeno. Samozøejmì od zaèátku oèkování poèítáme s tím, že musíme zaèít aplikovat druhou dávku, což nastane poprvé zítra (v pondìlí). Vakcínu máme a zítra zaèneme oèkovat druhé dávky zdravotníkùm, kteøí u nás byli oèkováni jako první 4. ledna,“ øekl v nedìli mluvèí nemocnic ve Zlínì, Kromìøíži, Uherském Hradišti a Vsetínì Egon Havrlant.

„Aktuálnì oèkujeme podle toho, jaké máme možnosti, ale samozøejmì je pro nás prioritou to, že musí být naoèkováni ti, kteøí již první dávku dostali,“ øekla Jana Mrákotová, mluvèí Krajské zdravotní, která sdružuje pìt nemocnic v Ústeckém kraji. „Musí to být napoèítáno tak, aby byly druhé dávky pro ty, co už naoèkováni byli,“ uvedla.

Fakultní nemocnice Brno má v zásobì vakcíny proti nemoci covid-19 zhruba na týden, aby mohla podávat oèkování ve druhém kole a èásti lidí v kole prvním. Po víkendu oèekává další dodávku více než 9 000 vakcín. ÈTK to v nedìli øekla mluvèí nemocnice Veronika Plachá. Kvùli nižším dodávkám než v pøedchozích týdnech ale zatím nebude navyšovat poèty prvnì oèkovaných.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Thomayerova nemocnice mají dávky rozplánované i pro druhé kolo. „Vakcín máme zatím potøebné množství a poèítáme s ní tak i pro druhé kolo,“ uvedl mluvèí FTN Petr Sulek.

Proti novému koronaviru se v Èesku oèkuje od 27. prosince. Podle nedìlních údajù ministerstva zdravotnictví bylo dosud aplikováno 192 267 dávek.

Ministr Blatný dostal druhou dávku vakcíny proti koronaviru:

Football news:

Gattuso was fined 3 thousand euros for blasphemy
Burnley will ask for 50 million pounds for Pope. The goalkeeper is Interesting to Tottenham
Gladbach midfielder Neuhaus would like to move to Liverpool, his compensation is 40 million euros. Bayern are unlikely to fight for a player
Sampaoli took charge of Marseille. Contract - until 2023
Carlos Bianchi: PSG can score 5-6 goals for Barca in the second leg of the Champions League
Director of Shakhtar Srna about Roma in the 1/8 finals of the Europa League: Chances 50-50
Eintracht's forward Silva scored his 19th Bundesliga goal. Lewandowski has 26 goals, Holand has 17