Czech Republic

Nový ministr zdravotnictví Blatný představí svou vizi boje s koronavirem

Blatnı ve ètvrtek øekl, že je tøeba strach z viru, kterı lidi paralyzuje a rozdìluje, pøemìnit v respekt. Vládou pøijatá opatøení pro zmírnìní šíøení epidemie nebude podle nìj tøeba zásadnì zpøísòovat. Lidé je ale musí dodržovat. „Nemùžu vám hned po svém nástupu øíct, co udìlám. Ale mùžu vám slíbit, že rozhodování bude založené na datech, která budou sdílená a musí bıt všem srozumitelná,“ uvedl.

Zásadní vìcí, která se podle nìj teï øeší, je kapacita nemocnic a personálu. „Je velice dobøe, že se budují obì polní nemocnice. Zatím se nezdá, že by bylo potøeba další podobné externí kapacity budovat,“ dodal. 

Jako jednu z prvních vìcí chce s ministrem školství Robertem Plagou øešit pøípadné znovuotevøení škol. „Je potøeba na základì dat, která máme, zjistit, jestli to (uzavøení škol) má zùstat, nebo se to má zmìnit,“ dodal. 

Blatného jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman ve ètvrtek. Nahradil tak  epidemiologa Romana Prymulu. Ten skonèil poté, co jej deník Blesk vyfotografoval, jak opouští restauraci, která mìla bıt kvùli jeho vlastním opatøením zavøená. 

Blatnı je dìtskı hematolog, dosud pùsobil jako zdravotnickı námìstek pro pracovištì Dìtská nemocnice ve Fakultní nemocnici Brno.

Ve ètvrtek pøibylo v Èesku 13 051 potvrzenıch pøípadù koronaviru. Je to zhruba stejnì jako ve støedu, ovšem proti minulému ètvrtku jde o nárùst pøibližnì o 1 100 pøípadù. Nemocí covid-19 v souèasnosti v ÈR trpí 178 578 lidí. Vìtšina z nich má mírnı prùbìh. 

Football news:

Hertha celebrated the victory with empty stands: they applauded, talked, Guendouzi even threw a t-shirt
Tuchel does not intend to renew his contract with PSG. He will become a free agent in the summer
Massimiliano Allegri: I Want to work in the Premier League. The League is progressing thanks to foreign coaches
Branislav Ivanovich: Abramovich is one of the most important people in my career. Not just the owner, but a friend
Zlatan Ibrahimovic: Jordan's Chicago is a perfect example of the character of the winners. I'm not Michael, but I also demand a lot
For the first time, Ronaldo does not Interfere with Juventus. This season will be his best in Italy, but Torino risk repeating real's problems
Serginho Dest: I Hope to play with Messi for another season. Everyone wants him to stay