Czech Republic

Očkování nejrizikovějších skupin se asi o měsíc opozdí, řekl Blatný. Na vině jsou dodávky vakcíny

Do nejohroženìjší skupiny patøí klienti domovù pro seniory, se zvláštním režimem a pro postižené, pacienti léèeben dlouhodobì nemocnıch, senioøi nad 80 let a zdravotníci, kteøí se starají o lidi s covidem. Jsou v ní také pracovníci domovù, kteøí pøímo peèují o klienty, èi pomáhající dobrovolníci a vojáci. Celkem podle pokynù k oèkování jde o 838.000 lidí. Podle Blatného bylo cílem naoèkovat je do konce února.

„Protože ten posun bude znatelnı, nejen kvùli zpoždìnım dodávkám od firmy Pfizer/BioNTech, ale i AstraZeneca.... to znamená zpoždìní zhruba o mìsíc proti pùvodnímu plánu,“ uvedl Blatnı. Podle nìj má Èesko jistıch do konce bøezna asi 1,5 milionu dávek. „To odpovídá poètu lidí v té nejrizikovìjší skupinì (k podání dvou dávek),“ dodal ministr. Podle nìj je smysluplné odsunout i registrace ostatních, protože by termín oèkování nemohli dostat, dokud neskonèí vakcinace nejrizikovìjších skupin.

Podle pokynù k oèkování, které schválila vláda, mìlo do konce bøezna první dávku dostat 1,28 milionu lidí, zhruba polovina z nich mìla mít za sebou i druhou dávku. Firma Pfizer/BioNTech dodávky doèasnì omezila, aby mohla rozšíøit vırobu. Blatnı už v pátek øekl, že by pak ve druhém ètvrtletí mìly bıt dodávky do Èeska vìtší, než se pùvodnì poèítalo. V dubnu, kvìtnu a èervnu mìlo podle pùvodního plánu dorazit každı mìsíc 900 000 dávek této vakcíny. Moderna mìla dodat do konce bøezna 240 000 dávek a AstraZeneca 600 000.

Vedoucí lékaø Kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Martin Balík považuje zdravotníky za ménì rizikové než jejich pacienty. „Upøednostnil bych urèitì to, abychom byli ménì zatíženi pøísunem rizikovıch pacientù. Øada zdravotníkù pracuje v provozech, kde se s nakaženımi potká tak nejvıš cestou MHD do práce. Nejsou tak exponováni,“ uvedl Balík. Poukázal na to, že mnozí zdravotníci nemoc také už prodìlali, takže mají pro pøíští mìsíce imunitu.

S odkladem oèkování zdravotníkù èi s odsunutím druhé dávky by nesouhlasil prezident Èeské lékaøské komory Milan Kubek. Podotkl, že covidem-19 se dosud nakazilo 60 000 zdravotníkù, z nich 10 000 lékaøù. Celkem 42 zdravotnickıch pracovníkù zemøelo, z nich 19 lékaøù. Kubek poukázal také na to, že øada lékaøù a sester je ve vyšším vìku.

Do Èeska dorazilo zatím asi ètvrt milionu dávek vakcíny. Oèkovat se zaèalo 27. prosince. Zatím zdravotníci podali 192 000 oèkovacích dávek. Podle statistik dennì podají 12 000 až 14 000 dávek. Nejvyšší byl denní poèet zatím 21. ledna, a to 15 319 dávek.

Kubek podotkl, že vláda schválila pokyny k oèkování s vymezením pøednostních skupin víc než dva tıdny po zahájení vakcinace. „Je problém, že se vše dìlá na poslední chvíli. My jsme sice mistøi improvizace, ale nìkdy je to zu viel (pøíliš),“ øekl Kubek. Aby se podaøilo naoèkovat do konce záøí plánovanıch sedm milionù lidí, bylo by podle šéfa komory potøeba každı den po 200 dnù provést 70 000 oèkování. „Když zaèneme zaèátkem bøezna, tak se to dá ještì stihnout,“ míní Kubek.

Kritizoval i to, že zdravotníci za práci v podzimní vlnì nákazy ještì nedostali odmìny. Blatnı uvedl, že by se mìly vyplatit v bøeznové vıplatì v dubnu a putovat by do nich mìlo kolem deset miliard korun.

Football news:

Koeman on the situation with Bartomeu: It's bad for the image of the leopards. For me, he has always been an exceptional person
Fiorentina Kokorina hosts Roma from the European Cup zone. Any chance of success?
Bartomeu was released on bail. He used the right not to testify against himself
Pedri returned to training with Barca. It was expected that he will miss 2-3 weeks due to injury
A representative of Laporte's headquarters: We have not communicated with Arteta. Koeman's work deserves praise
Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United