Czech Republic

Olomoučtí hokejisté se „promořili“, teď trénují online a vyhlížejí start

„Všichni to zvládli dobøe. Samozøejmì ti, co nemoc prodìlali, jsou trošku unavení a musí zaèít trochu volnìji, ale nemyslím, že by to mìlo nìjaké následky,“ øekl klubovému webu trenér a šéf kohoutù Jan Tomajko. „Všem hráèùm i èlenùm realizaèního tımu skonèila karanténa nebo izolace. Pøíprava bude zatím individuální.“

Hokejisté trénují také online. „Náš fyzioterapeut a kondièní trenér to vzal za své a hráèe takhle pøipravuje,“ pousmál se Tomajko. „Je to pro nì zmìna a mají alespoò nìjakı øád. Pøece jen je tøeba udržovat denní rytmus, takže jsme jim to takhle chtìli pøizpùsobit.“

Útoèník Jakub Navrátil doplòuje: „Máme online tréninky pøes jednu aplikaci, kde nám pøedcvièuje kondièní trenér a my tak cvièíme s ním doma.“

K tomu se hráèi pøipravují individuálnì dosud jen v domácích podmínkách. „Chodívám teï bìhat. I na schodech jsem byl, abych se do toho zase dostal a neležel jen doma,“ podotkl Navrátil.

Nìkteré extraligové tımy trénují venku po šestièlennıch skupinách, Hanáci však s touto variantou zatím nepoèítají. „Pøece jen už je zima, hodnì prší. Kdyby mìli hráèi nìkam pøijet, pøevlékat se v autì, trénovat, zpotit se, pak v té zimì jít domù... Myslíme, že takhle to bude jednodušší,“ pøemítá Tomajko.

„Doufám, že se zaène alespoò trénovat, popøípadì tedy i hrát,“ pøeje si Navrátil. „Diváci tady jsou neskuteèní, nezažil jsem tady plnı dùm, ale bylo parádní, jak nás pøišli podpoøit na zápas s Libercem.“

A jak si mladı útoèník zkracuje èekání na pokraèování sezony, ze které stihla Olomouc odehrát jen ètyøi zápasy s bilancí dvou vıher a dvou porážek? „Když bylo hezky, tak jsem pomáhal takovi na zahradì. Jinak jsem hrál hry na playstationu.“ 

Football news:

Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all
Tuchel after 2:2 with Bordeaux: I always protect the players, but I refuse to do this. You can't play matches of this level
Ole Gunnar Solskjaer: Any decision I make is for the good of Manchester United. The main thing is the result
Mourinho on Tottenham: We don't have the same conditions as some clubs. They create a crazy market
Hazard was injured for the 8th time in 16 months at Real Madrid. He had 12 injuries in 7 years at Chelsea
Frank Lampard: Abramovich is a man who achieves his goals. Without this, it is impossible to achieve his position