logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Po pěti letech s jediným pohárovým zástupcem. Česku zbyla jen Slavia

Èeské kluby v odvetách 3. pøedkola nezvládly závìry zápasù.

Plzeò ztratila postupovı vısledek proti Antverpám deset minut pøed koncem prodloužení, Boleslav, která pošesté nepøešla pøes tøetí kvalifikaèní kolo, inkasovala jedinı gól dvojzápasu s FCSB na zaèátku nastaveného èasu.

A dokonce v sedmé nastavené minutì pøišla proti Trabzonsporu o nadìji Sparta, kterou však víc než závìr odvety mrzí promarnìnı duel na Letné. „Tam se rozhodlo,“ pøikıvl trenér Václav Jílek. 

Sparta minulı tıden na vlastním stadionu ztratila v posledních deseti minutách vedení 2:0 a v pohárech bude scházet potøetí v øadì. Už ve druhém pøedkole se s Evropou rozlouèil Jablonec, loòskı úèastník základní skupiny nestaèil na podceòovanı Pjunik Jerevan.

Pro èeskı fotbal jsou to stále ještì na startu nového roèníku nepøíjemné zprávy. 

Zatímco v minulé sezonì mìl dva zástupce v jarních bojích, teï ètyøi z pìti klubù vyletìly už v prùbìhu letní kvalifikace.

Podzim s jedinım klubem v pohárech zažilo Èesko naposledy pøed pìti lety, kdy do základní skupiny proklouzla jen Sparta. Tehdy však èeskou ligu reprezentovaly v Evropì jen ètyøi tımy.

Pøíspìvky èeskıch klubù do koeficientu v aktuální sezonì

Mladá Boleslav: 0,4
Viktoria Plzeò: 0,3
Jablonec: 0,1
Sparta: 0,1
Slavia zatím nenastoupila

Èeské kluby získaly v aktuální sezonì dohromady 0,9 bodu, což v celkovém poøadí staèí až na 47. místo. Ve dvanácti zápasech jen dvakrát vyhrály, pìtkrát remizovaly a pìtkrát svım soupeøùm podlehly.

Od roku 2015 jich pokaždé do pohárù míøí pìt a minimálnì tøi z nich vždy postoupily až do základní skupiny. Jenže letos? Bída. Jistotu má v polovinì srpna pouze Slavia, kterou vstup do kvalifikace teprve èeká.

Èeskı mistr se pøedstaví pøinejmenším v Evropské lize. Mohutnì však touží po postupu do Champions League, kam vede cesta pøes rumunskou Kluž. Úvodní duel play off je na programu pøíští úterı.

A jeho vısledek mùže leccos napovìdìt.

Za úèast v Lize mistrù by Slavia do národního koeficientu pøidala ètyøbodovı bonus. Což by byl vítanı pøíspìvek vzhledem k tomu, že po zbytek sezony bude svùj zisk dìlit vždy pìti, tedy celkovım poètem pohárovıch úèastníkù.

Èeši v aktuální sezonì bojují o nasazení do pohárù v pøespøíštím roèníku 2021/22 a potøebují udržet první patnáctku, aby v Evropì i nadále mìli pìt zástupcù, z toho dva v kvalifikaci o Ligu mistrù.

Momentálnì Èesku patøí tøinácté místo pøed Švıcarskem, které má ve høe ještì jeden tım ze ètyø, a Kyprem, jejž stále reprezentují dokonce dva ze ètyø zástupcù. Na dohled je také šestnácté Øecko, které dosud v pohárech ztratilo jen dva z pìti klubù. Olympiakos, AEK Atény i PAOK Soluò bojují dál.

All rights and copyright belongs to author:
Themes
ICO