Czech Republic

Počet nakažených covidem-19 klesá. V pátek zatím přibylo 2151 nemocných, což je o 800 méně než před týdnem

Klesl ze støedeèních asi 22,3 procenta na 21,2 procenta. Vyplıvá to z údajù na webu ministerstva zdravotnictví. Ve ètvrtek se snížil rovnìž poèet hospitalizovanıch. Poèet úmrtí nakaženıch byl podobnı jako ve støedu.

Denní nárùst množství nakaženıch byl nižší i ve ètvrtek, kdy laboratoøe odhalily za celı den 4048 nakaženıch, asi o 2400 ménì než pøedchozí ètvrtek. Od 1. bøezna, kdy se v Èesku objevily první pøípady nákazy koronavirem, bylo zaznamenáno celkem pøibližnì 514 000 pøípadù covidu-19. Zemøelo již 7934 nakaženıch. Ve ètvrtek pøibylo 113 úmrtí, zhruba stejnì jako ve støedu, a v pátek zatím k veèeru 54 úmrtí.

V souèasnosti covidem-19 trpí pøes 73 000 lidí. U vìtšiny z nich má nemoc lehèí prùbìh, v nemocnicích je teï asi sedm procent nemocnıch. Podíl nakaženıch v nemocnicích na celkovém poètu nemocnıch v poslední dobì klesá, stejnì jako poèet hospitalizovanıch. 

Ještì v polovinì listopadu byla v nemocnicích desetina všech nemocnıch. Poèet hospitalizovanıch klesl od zaèátku listopadu, kdy dosahoval nejvyšších èísel za celou dobu epidemie, o více než 3000. Nyní je v nemocnicích 5048 lidí s covidem-19, z toho 743 ve vážném stavu.

Od pondìlí platí v Èesku vládou naøízená opatøení podle ètvrtého, druhého nejvyššího stupnì rizika v protiepidemickém systému PES. Už pátı den ale èiní tzv. rizikové skóre 57 bodù, což odpovídá tøetímu stupni. Pro posun do mírnìjšího stupnì je tøeba, aby skóre PES sedm dní, tedy do nedìle, zùstalo mezi 41 a 60 body. 

Pak mùže expertní tım ministerstva zdravotnictví navrhnout vládì další zmírnìní opatøení. Epidemie ale nyní podle ministerstva nezpomaluje tak rychle jako v minulıch dvou tıdnech. Mezi jednotlivımi regiony jsou také velké rozdíly. Jen Praha a Moravskoslezskı kraj se dlouhodobì pohybují ve tøetím stupni rizika PES, ostatní kraje jsou na tom hùø.

Nejvıraznìji se covid-19 v posledních dnech šíøí na Havlíèkobrodsku. Za uplynulıch sedm dní tam v pøepoètu na 100 000 obyvatel pøibylo 589 nakaženıch. Ve vìtšinì ostatních okresù byl nárùst nákazy v pøepoètu na obyvatele až o nìkolik stovek pøípadù nižší.

Football news:

Ole Gunnar Solskjaer: the Movement of Cavani is impressive, everyone should learn. This is the striker Manchester United were looking for
Lazio wants to rent Rugani from Juventus. Defender plays for Rennes since October
Barcelona wants to give Umtiti on loan
Bernardo Silva: Man City have been playing well lately. We are good in all the lines
Real Madrid players were surprised by Zidane's soft speech at the first training session after the relegation from the Cup
Leicester have joined the fight for Eriksen
Real Madrid can invite Gallardo from River Plate instead of Zidane (ESPN Argentina)