Czech Republic

Policie řeší trestní oznámení Válkové kvůli článku o spolupráci s Urválkem

Tvrzení serveru Info.cz, že se Válková podílela na šikanì disidentù, oznaèila už døíve poslankynì za pomluvu.

„Po pøezkoumání obsahu trestního oznámení jsem dospìla k závìru, že je na místì zahájit úkony trestního øízení, a za tím úèelem jsem vìc postoupila policejnímu orgánu. V souèasné dobì probíhají úkony pøípravného øízení,“ sdìlila Strnadová.

Lednovı èlánek Info.cz upozornil na to, že Válková sepsala koncem 70. let s Urválkem odbornı èlánek obhajující takzvanı ochrannı dohled, zneužívanı komunistickım režimem k šikanì disidentù. Urválek jako prokurátor mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt politièku Miladu Horákovou.

Poslankynì v trestním oznámení odmítá tvrzení historika Petra Blažka, že musela vìdìt o zneužívání ochranného dohledu k šikanì odpùrcù režimu. Blažek podle ní pro svá tvrzení nemá žádnı dùkaz. Historik i šéfredaktor Info.cz Michal Pùr si za informacemi obsaženımi v èlánku stojí.

Válková se nìkolik dní po zveøejnìní zprávy Info.cz rozhodla nekandidovat na ombudsmanku. Zdùvodnila to jen svım nìkdejším èlenstvím v komunistické stranì, nikoliv spoluprací s Urválkem. Odejít z funkce vládní zmocnìnkynì odmítla, což zapøíèinilo odchod dvou èlenù rady vlády pro lidská práva.

Na ombudsmanku navrhoval Válkovou prezident Miloš Zeman. Když se nominace vzdala, nahradil ji prezident bıvalım zástupcem veøejného ochránce práv Stanislavem Køeèkem. Snìmovna jedenaosmdesátiletého Køeèka ve støedu do funkce ombudsmana zvolila. Poslanci mu dali v tajné volbì pøednost pøed vládním zmocnìncem u Evropského soudu pro lidská práva Vítem Alexandrem Schormem.