Czech Republic

Polští zaměstnanci automobilky se sjeli k testům u nemocnice v Rychnově

Koridor pro èekající auta polskıch dìlníkù, odbìrové stany a další zázemí vzniklo v areálu bıvalıch kasáren na okraji Rychnova nad Knìžnou, zhruba pìt kilometrù od areálu automobilky.

Pracovníci z Polska jsou pro druhou nejvìtší továrnu znaèky klíèoví. V závodì se zhruba 9 tisíci zamìstnanci pracuje témìø 2,5 tisíce Polákù. Testováním na covid-19 zatím prošla jen asi stovka z nich. Zbytek otestují zdravotníci hromadnì tento a pøíští tıden.

„Zamìstnance, které jsme nutì potøebovali, jsme si otestovali v minulıch tıdnech ve vlastních kapacitách na pùdì polikliniky Škoda Auto pøímo v závodì, ale na takto velké množství jsme potøebovali vìtší organizaèní plochu,“ vysvìtluje vedoucí personalistiky kvasinského závodu Jiøí Bartoò, proè se firma rozhodla uspoøádat hromadné testování mimo areál továrny.

Dvùr bıvalıch kasáren patøí mìstu, hasièi tam vymezili koridory pro èekající vozidla, aby Poláci neblokovali dopravu na prùtahu Rychnovem. Na situaci dohlíží také mìstská policie.

„Hasièi se postarali o pøípravu odbìrového místa, vyèlenili jsme štábní kontejner pro zázemí personálu, jsou tu stany z našich prostøedkù. Po celou dobu tady budou dva pøíslušníci ze stanice Rychnov nad Knìžnou, kteøí budou pomáhat pøi zajištìní provozu, zdravotníkùm pomáhají pøi oblékání a svlékání ochrannıch prostøedkù, zajišují dezinfekci a organizují øazení vozidel,“ popisuje mluvèí krajskıch hasièù Martina Götzová.

Po stìru se posádky aut hned vrací do Polska

Škodovka stanovila èasovı harmonogram, v jakém mají jednotliví pracovníci pøijíždìt, aby odbìrové místo nezahltili. V každém voze mají bıt pouze dva lidé. U prvního stanu se vyøizuje dokumentace, u druhého èekají dvì odbìrové sestry, které doslova za pár sekund obstarají stìry obìma pasažérùm. Pak auto odjíždí zpìt do Polska.

„Zamìstnanci mají instrukce, aby se nikde na území Èeské republiky nezastavovali,“ upozoròuje Bartoò.

Polští pendleøi mohou pøekroèit hranice za podmínky, že do 72 hodin absolvují testy na koronavirus. Ty si automobilka objednala u Oblastní nemocnice Náchod, respektive u její poboèky v Rychnovì nad Knìžnou. Ve stanech se mají støídat odbìrové sestry z obou nemocnic i dalších poboèek. Vzorky poté putují do laboratoøe v Náchodì.

„Odebrat takové množství vzorkù za splnìní bezpeènostních a hygienickıch pøedpisù není úplnì jednoduché. Nešlo to udìlat nìkde na námìstí, na louce nebo u továrny na parkovišti,“ øíká øeditel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

„Museli jsme to domluvit pomìrnì rychle. První myšlenka, že budeme testovat takto velké množství zamìstnancù vznikla pøed tıdnem. Toto místo se zdálo jako nejpøíhodnìjší, je to blízko škodovky, zamìstnanci cestu znají a nebudou muset nìkde bloudit, hned vedle je i nemocnice. Chtìli jsme, aby se lidé nikde neshlukovali, proto mi toto øešení pøijde jako ideální,“ vysvìtluje organizaci vedoucí lékaøka závodu v Kvasinách Jana Parmová.

Škoda Auto je jediná, které kraj pomùže s testy

Odbìrové místo funguje od 8 do 15 hodin a za den má odbavit 250 lidí. Všech 2300 odbìrù má bıt hotovo na konci kvìtna.

Automobilka se na zøízení vlastního odbìrového místa na covid-19 domluvila s Královéhradeckım krajem. Ten poskytl pomoc hasièù, samotné testy si však firma bude hradit sama. Škoda Auto je jedinou spoleèností, jíž kraj s testováním zamìstnancù pomáhá.

„Firma je nejvìtším zamìstnavatelem v okrese i v kraji. Pro mì je velmi dùležité, že testování probíhá v nejbližším zdravotnickém zaøízení. Vzhledem k množství pracovníkù jsme pøistoupili k tomuto modelu. Pro malé podniky slouží standardní odbìrová místa v krajskıch nemocnicích, ale kdyby tam najelo 2300 pracovníkù ze škodovky, systém by se zahltil,“ zdùvodòuje krajskou pomoc hejtman Jiøí Štìpán (ÈSSD).

„Je potøeba veøejnosti sdìlit, že tito pracovníci, kteøí pracují ve škodovce, jsou otestováni, jsou negativní a mohou se tedy pohybovat na území Èeské republiky,“ míní hejtman.

Automobilka jede zatím na 60 procent

Polští zamìstnanci v kvasinském závodu citelnì chybí. Vıroba se pùvodnì rozjela na dvì smìny, pozdìji automobilka pøidala i tøetí smìnu. Øada stanoviš je však neobsazenıch, a tak vırobní linka jede pomaleji než obvykle. Aktuální produkce je podle Bartonì zhruba na 60 procentech.

„Vırobu budeme uzpùsobovat podle toho, kolik lidí budeme mít k dispozici. Chceme se co nejrychleji vracet do normálu, jde nám do budoucna o každé vyrobené auto. Jakmile pracovníci obdrží vısledky testù, mohou bıt povoláni do práce,“ øíká Jiøí Bartoò.

Firma by mìla od laboratoøe získat vısledky do druhého dne. Další den pøedá certifikát pendlerùm. Aby pro nìj nemuseli až do Kvasin, budou jim ho kolegové pøedávat na èesko-polské hranici v Náchodì-Bìlovsi podle pøedem daného harmonogramu.

„Pokud bude mít nìkdo pozitivní test, hned ho budeme telefonem informovat, jak se má chovat, že musí bıt v izolaci a informovat svého praktického lékaøe. Máme kontakt i na hygienu na polské stranì, takže bychom to nahlásili i jim. Doufáme, že takovı pøípad nenastane,“ nastiòuje alternativní postup Parmová.

Kromì samotné automobilky pracují stovky polskıch dìlníkù také v dodavatelskıch závodech v okolí. Škoda Auto s nimi jednala o možnosti pøipojit se k hromadnému testování. Firmy se však podle Bartonì již zaøídily po svém: „Provìøovali jsme to, ale oni už to mìli zajištìné po vlastní ose, takže další synergie nebyla potøeba. Situaci u dodavatelù jsme prùbìžnì mapovali.“

Náchodská nemocnice testuje i pro další firmy

Pro náchodskou nemocnici je testování zamìstnancù Škody Auto slušnı byznys. Jen pro srovnání, krajská hygiena od zaèátku pandemie naøídila 14,5 tisíce testù.

Automobilka zatím náklady na testování nezveøejnila, nemocnice však nedávno jinım firmám v regionu úètovala za testování zamìstnancù 2700 korun. Pak pøišlo vládní zastropování ceny na 1674 korunách, které však kritizují nìkteré laboratoøe jako pøíliš nízké. Automobilka tak jen za testování zaplatí mezi 4 až 6 miliony korun.

Testy za 2700 korun si u náchodské nemocnice objednala firma ATAS elektromotory Náchod, kde až 60 procent zamìstnancù tvoøí Poláci. Minulé pondìlí firma nechala testovat 91 lidí, v nedìli dalších 25 osob.

„Mìli jsme domluvu, že když si objednáme 300 testù, dají nám slevu. Tehdy však platilo, že testy se budou muset každıch 14 dní opakovat. Nyní je stanovisko nemocnice takové, že slevu dostaneme po dosažení 300 testù,“ popisuje finanèní stránku pøedseda pøedstavenstva Otto Danìk.

ATAS uspoøádal testování zamìstnancù v jídelnì svého závodu. Všechny pondìlní testy byly negativní, na vısledky nedìlních testù firma èeká. „Bylo pro nás vıhodné, aby to bylo ve fabrice, protože jsme je mohli postupnì volat a mít situaci pod kontrolou. Pokud by to bylo mimo areál, chodili by po mìstì a bylo by to možná trochu rizikové,“ míní Danìk.

Kromì povinného testování zahranièních zamìstnancù zavedla Škoda Auto ve svıch závodech i sérii dalších preventivních opatøení. Kromì povinnıch roušek èi rukavic si mají zamìstnanci už doma mìøit teplotu a sledovat svùj zdravotní stav. U brány jsou namátkové kontroly a na pracovištích mají k dispozici dezinfekci na ruce.

„Opaøení jsou opravdu komplexní. Do práce by mìli chodit už obleèení do pracovního, aby se nemuseli shlukovat v šatnách, aby nemuseli chodit tøeba do sprchy a podobnì. Upraveno je i vydávání jídla a další vìci,“ uzavírá lékaøka Jana Parmová.

Football news:

Martial scored 20 goals in a season for the first time in his career
Rashford is the first English Manchester United player in 8 years with 20+ goals in one season
Manchester United have scored 17 penalties in all competitions this season, 12 in the Premier League
Zinedine Zidane: real have not won anything yet. There is no euphoria
Pogba cut a fist on his head, a symbol of the Black Lives Matter movement
Liverpool are ready to offer Tiago a 4-year contract with a salary of 8 million euros
Jose Mourinho: if Tottenham do not get into the top 6, it will not be the end of the world