Czech Republic

Poprvé od války. Jak se Chorvati na Euru 1996 dočkali, ale šanci protaktizovali

Byl první od chvíle, kdy se šachovnicové dresy Chorvatska dostaly na velkı turnaj. Za pár dní na ty samé dresy narazí Èeši.

Náhradník Vlaoviè, jehož akci u vlastního pokutového území rozjel flegmatik Asanoviè, trefil vítìzství 1:0 nad Tureckem. Na závìr svého sprintu udìlal Vlaoviè klièku brankáøi Rüstümu a bylo. Stadion v Nottinghamu vidìl velkolepı poèin.

Pozor, Chorvati po šílené válce v Jugoslávii nejeli na šampionát vyklepaní a s úmyslem neudìlat si ostudu. Oni chtìli titul!

„Mìli se o co opírat. Národní mužstvo fungovalo už od listopadu 1990, kdy i pøes zákaz Jugoslávského fotbalového svazu v Záhøebu nastoupilo proti Amerièanùm a zvítìzilo 2:1. Tenhle pøátelskı zápas je považován za oficiální a vùbec první v novìjší historii zemì,“ pøipomíná novináø Miroslav Støeleèek, expert na chorvatskı fotbal.

Mimochodem, nezávislost vyhlásilo Chorvatsko až 25. èervna 1991.

Do struktur FIFA a UEFA byli fotbalisté od Jadranu pøijati v letech 1992 a 93, tehdy však ještì byla tøetina území mladé republiky okupována Srby, tudíž Chorvatùm unikla kvalifikace o mistrovství svìta 1994.

Chorvatští fotbalisté pøed ètvrtfinále Eura 1996 s Nìmeckem. Horní øada, zleva:...

Chorvatští fotbalisté pøed ètvrtfinále Eura 1996 s Nìmeckem. Horní øada, zleva: Aljoša Asanoviè, Nikola Jerkan, Slaven Biliè, Igor Štimac, Dražen Ladiè, Zvonimir Boban. Dolní øada: Nikola Jurèeviè, Goran Vlaoviè, Davor Šuker, Robert Jarni, Mario Staniè.

A pak tu byla Anglie o dva roky pozdìji: Davor Šuker (Sevilla), Robert Prosineèki (Barcelona), Zvonimir Boban (AC Milán), Alen Bokšiè (Lazio Øím). Dresy, které tvoøí èervené a bílé kostky, si vìøily. A reprezentaèní pøezdívka Vatreni (lze pøeložit jako Ohniví) se skloòovala ze všech stran. Do Anglie prı dorazili evropští Brazilci.

První zápas s Tureckem (hrálo se 11. èervna) to ovšem byla docela bída. Až Vlaoviè, tehdy útoèník italské Padovy, to s devatenáctkou na zádech rozèísnul. „Vyrazil jsem z pùlky høištì jako blázen, pøedbìhl tureckého obránce a dal nejdražší gól kariéry. Po tìžké operaci mozku a skvìlém jaru v Padovì první gól za Chorvatsko ve velké soutìži. Vítìznı, historickı!“ popsal nedávno Vlaoviè pro list 24sata.

Chorvatskı fotbalista Zvonimir Boban ve ètvrtfinále Eura 1996 uniká Nìmci...

Chorvatskı fotbalista Zvonimir Boban ve ètvrtfinále Eura 1996 uniká Nìmci Fredimu Bobicovi.

A teï bacha: tøetí kapitola byla v podstatì vìnována Portugalcùm. Chorvati totiž nastoupili ve velmi kombinované sestavì, což vypadalo jako šetøení hlavních opor pro ètvrtfinále. Anebo charismatickı Miroslav Blaževiè, v Chorvatsku dodnes nazıvanı Trenér všech trenérù, nechtìl vyhrát skupinu? „Já nechci na Èechy. Dejte mi Nìmce, a je roznesu,“ svìøil se pøed zápasem, kterı skonèil porážkou 0:3.

Jenomže Nìmce posléze neroznesl a kritiky si užil až bìda. Svalnaté øeèi mu novináøi omlátili o hlavu.

Èeskı tım pro Blaževièe buï nebyl dost atraktivní, anebo se do hry vložil tehdejší chorvatskı prezident Tudjman, jenž se až do své smrti v roce 1999 snažil vrtat do národního tımu. Popravdì, s Blaževièem se vždycky družil a vyøadit Nìmecko, to by pro nìj byla reklama jako hrom.

Nebyla. 

Ètvrtfinále v roce 1996 dodnes platí pro Chorvaty za první z tragickıch zápasù na evropskıch šampionátech.

Švédskı sudí Leif Sundell, hlavní arbitr ètvrtfinále Eura 1996 mezi Chorvaty a...

Švédskı sudí Leif Sundell, hlavní arbitr ètvrtfinále Eura 1996 mezi Chorvaty a Nìmeckem.

Kolega Støeleèek to komentuje po svém: „Po švédském rozhodèím Sundellovi by házeli døevem a kamením, jak se u Jadranu øíká. Byl to masakr. Všechny dùležité Sundellovy verdikty byly špatné, snad i tendenèní. Už ve dvacáté minutì nevylouèil Klinsmanna, kterı zápasnickım chvatem složil pronikajícího Vlaovièe. Zato pískl Nìmcùm penaltu, když balon trefil Nikolu Jerkana na hranici trestného území do ruky, která byla u tìla.“

Chorvati ještì dokázali vyrovnat: legendární útoèník Šuker sám na gólmana Köpkeho špunty kopaèky zaroloval balon, naèež ho poslal do prázdné brány. Náøek v chorvatském tisku ovšem pokraèoval: „Byli jsme lepší, mìli Nìmce na lopatì, ovšem Sundell se postaral, aby se tak nestalo. Sammer dal vítìznı gól po faulu na Jerkana a rozhodèí div nejásal s Nìmci.“

Chorvatsko tehdy vážnì hrálo vıbornì, nicménì fanoušci vyèítali Blaževièovi, že kvùli neuváženım kalkulacím prokouèoval poslední zápas ve skupinì. Chtìl se vyhnout Èechùm, dostal Nìmce. Fanoušci žádali jeho hlavu, ale nedoèkali se. Trenéra vytáhl z bryndy prezident Tudjman. 

A dva roky poté skonèily šachovnicové dresy bronzové na mistrovství svìta. Abychom nezapomnìli, ve ètvrtfinále tam rozdrtily právì Nìmce. Jeden z gólù vstøelil i Goran Vlaoviè, kterı Chorvaty na první mezinárodní podnik uvedl.

Football news:

Chiesa Ob 1-0 with Wales: We proved that every Italian player can perform successfully
Denmark has an unusual coach-philosopher: he turned children's football around, looked for the principles of the national team with the former prime Minister
Football has become uninteresting. 60% of the time, players roll the ball in their own half. Honorary President of the Russian Federation Vyacheslav Koloskov shared his opinion about the entertainment of Euro 2020
Coach of Finland before Belgium: We can even take the first place in the group. Just fantastic
Atalanta can offer 20 million euros to Bologna for the defender of the Japanese national team Tomiyasu
De Bruyne, Eden Hazard and Witzel will start against Finland, Thorgan Hazard will not play due to injury
Chalhanoglu on Euro exit: Turkey has a young team, it will progress