Czech Republic

Poslanci se přou o jednorázový příspěvek 5 tisíc korun všem důchodcům

Odmítla všechny pozmìòovací návrhy. „Vede se velká debata, zda seniorùm pøispìt èi ne. Jsem pøesvìdèená, že pokud budeme spoleènost rozdìlovat, tak prohrajeme všichni. Myslím si, že solidarita v dobì krize je naprosto zásadní. Pøes vládní programy pøitom pomáháme všem, které souèasná krize zasáhla. Nechápu argumenty, že senioøi si mimoøádnou pomoc nezaslouží. Jsou to lidé, kteøí celı život døeli, vybudovali naši ekonomiku a pøedali nám naši zemi ve skvìlém stavu.“

Øekla, že zákon, kterı ještì bude muset schválit Senát, musí bıt ve sbírce do konce listopadu, aby ho Èeská správa sociálního zaøízení dokázala odbavit a senioøi mohli peníze dostat v prùbìhu prosince.

„Dùchodci si zaslouží mnohem více než jednorázovı pøíspìvek,“ øekl poslanec Václav Klaus mladší, pøedseda hnutí Trikolóra. Jeho hnutí usiluje, stejnì jako ODS o to, aby lidé mohli jedno procento ze sociálních odvodù pøevést na penzi svıch rodièù.

 „Nevím, jak jste na to pøišli. Proè to nejsou ètyøi tisíce nebo šest tisíc korun?“ vyèetl vládì Jan Bauer z ODS.

Football news:

Nani: the Fans love Bruno. He is not afraid to take risks and only thinks about the success of Manchester United
Zidane on Maradona's death: a Huge loss for the world at large. He was unique
22 teams will participate in the FIFA Arab Cup. The tournament will be held in 2021
Ronaldinho on Maradona: Rest in peace, my idol. Wizard of wizards!
For the first time in 17 years, Liverpool did not score a goal in a home Champions League game
Villas-Boas suggested that in memory of Maradona to withdraw the 10th number from circulation in all teams
Vatican on Maradona: the Pope remembers him in prayer and remembers their meetings with love