Czech Republic

Prchat z bytu od ohně je mýtus, tak se zraní nejvíc lidí, říká šéf hasičů

Místní spekulují, že s nafukováním seskokové matrace se zaèalo pozdì. Dokážete øíct, kdy po pøíjezdu hasièi s nafukováním zaèali?
V tuto chvíli se k tomu nechci vyjadøovat, protože je to i pøedmìtem našeho interního šetøení, ve kterém mapujeme a ještì budeme mapovat celou situaci krok po kroku. Z informací, které mám v tuto chvíli k dispozici, nevyplıvá, že došlo ze strany hasièù k nìjakému zanedbání povinností. Skuteèností je to, že došlo k pøestavìní vıškové techniky, protože pùvodnì byla vıšková technika pøistavena k balkonu, od kterého se požár šíøil po fasádì. Pak došlo k pøestavìní vıškové techniky po pøíjezdu druhé plošiny z Orlové, ten první žebøík pøejel. Je tøeba si uvìdomit jednu dùležitou vìc. Jestliže ohlášení požáru bylo v 17:49, první jednotky byly na místì v 17:54, není možné udìlat všechny úkony hned. Všechno vyžaduje nìjakı èas. Ani to nafouknutí matrace netrvá v øádu desítek sekund.

Football news:

Atletico are in talks with Arsenal to buy out Torreira
Kulusevski scored with the sixth touch and the first shot for Juve-this is crucial in the debut victory of coach Pirlo
Real Madrid was the first in La Liga to release 4 players born in the 2000s
Messi says goodbye to Vidal: I always thought you were a phenomenon. Our paths will cross again
Zidane about 0:0 with Sociedad: Real Madrid lost two points. Overall, we played well
Real Madrid have lost points in 1 La Liga game in 5 of the last 8 seasons as Champions
Andrea Pirlo: I don't want to just copy someone's ideas, I have my own