Czech Republic

Přepravci omezují počet zásilek. Rozvoz balíků se zpožďuje až o tři dny

Za záchrannou brzdu zatáhl tøeba jeden z nejvìtších balíkovıch pøepravcù DPD. Kvùli velkému poètu balíkù musel omezit množství zásilek, které do pøepravy pøijme. Pokud by byl denní limit pøekroèen, systém dopravce nabídne nejbližší možnı volnı termín pro poslání zásilky. 

Opatøení uèinil také pøepravce GLS. Ten doèasnì pozastavuje vyzvedávání na adrese a zásilky je tak nutné zanést na sbìrné místo.

Podle šéfa online vyhledávaèe balíkovıch dopravcù Zaslat.cz Miroslava Michalka je pøeprava zboží brzdìna už na tøídících linkách a depech. V pøípadì naprosté vìtšiny balíkovıch dopravcù sice fungují tyto stroje automatizovanì, dennì ale zvládnou pøetøídit jen omezenı poèet zásilek. 

Až ètyøikrát více zásilek než obvykle

Poèet poslanıch zásilek je v posledních dnech rekordní. Velkou mìrou se na tom podepsal i Black Friday. „Celá letošní vánoèní koronavirová sezóna je nejnároènìjší, kterou jsme za desetiletou historii naší firmy zažili. V bìžnıch mìsících roku pøepravíme zhruba 150 tisíc zásilek dennì, nyní je to kolem 400 tisíc dennì,“ tvrdí Milan Šmíd ze spoleènosti Zásilkovna.

Za uplynulı tıden doruèila Zásilkovna od pondìlí 23. listopadu do nedìle 29. listopadu celkem 1 843 000 zásilek, v loòském roce ve stejném tıdnu to bylo o více než jeden milion zásilek ménì.

Podobné vısledky potvrzuje i dopravce PPL. „Letošní Black Friday v kombinaci s vládními omezeními pro nás znamená stoprocentní meziroèní nárùsty. Proti bìžné situaci jde o zhruba tøikrát vìtší objemy. Za 24 hodin prošlo naší sítí 700 tisíc zásilek, což je dosavadní rekord,“ pøidává generální øeditel spoleènosti PPL Petr Horák.

Zmínìné trendy potvrzuje i Miroslav Michalko. „Opakuje se situace z jara, tentokrát se ale prolíná s Vánoci. Objemy zásilek jsou historicky nejvyšší, nic takového balíková pøeprava ještì nezažila. Zároveò se teï každı veèer všichni dopravci modlí, aby snìhová nadílka dorazila až po svátcích. Sníh a mráz by totiž mohly v nìkterıch oblastech svoz a doruèování zásilek ještì vıraznì zkomplikovat,“ øíká.

Enormnì vytížená je i Èeská pošta. Objednávkové šílenství se mezi Èechy naplno podle mluvèího Matyáše Vitíka rozjelo o víkendu, kdy vrcholila akce Black Friday. V jednu chvíli bylo v pøepravní síti Èeské pošty témìø 1,1 milionu balíkù, loòskı rekord pøitom atakoval „jen“ 500 tisíc.

„Èeská pošta neomezila své služby ani v poboèkové síti, ani na podání balíkù. Naše kapacity jsou na hranì udržitelnosti, ale pøíjem, zpracování a doruèování balíkù zvládáme. Obrovskı dík patøí všem našim zamìstnancùm, kteøí v této covidové dobì dìlají nemožné ihned, zázraky do druhého dne,“ øíká generální øeditel Èeské pošty Roman Knap.

Doruèování zásilek nabírá zpoždìní

Kvùli velkému náporu se v nìkterıch pøípadech zpožïuje i samotné doruèování. Problémy pøiznal tøeba dopravce PPL. „Od závìru minulého tıdne jsme pøistoupili k aktivaci opatøení spojenıch s vytížením sítì a v souèasnosti èást zásilek doruèujeme se zpoždìním o jeden až tøi dny, øekl Petr Horák.

Rùst poètu zásilek však pøepravce podle všeho ještì teprve èeká. „Rekordní èísla budou v tıdnu od 14. prosince, kdy oèekáváme až 550 000 pøepravenıch zásilek za den v ÈR, za celou skupinu Packeta až 800 000 za den,“ domnívá se Milan Šmíd ze spoleènosti Zásilkovna.

Podle Kateøiny Ovesné ze spoleènosti Messenger roste poèet zásilek až do posledního pøedvánoèního tıdne. „V tomto období nám pøibıvá navíc pøeprava vánoèních dárkù, které firmy posílají svım obchodním partnerùm. Dennì tak v pøedvánoèním období pøepravíme i nìkolik tisíc zásilek tohoto typu. Letos oèekáváme ještì vìtší nárùst, protože lidé omezili obchodní schùzky, kde obvykle èást dárkù osobnì pøedávali,“ uvedla.

„Pøed Vánoci bude vıraznì rùst typicky vánoèní sortiment zboží, kterı je v kamennıch obchodech okolo Vánoc èasto obtížnìji k sehnání,“ øekl Michal Menšík z logistického startupu DoDo.

Football news:

The Premier League is trying to ban hugs on the field. In vain - they increase team cohesion at the biological level, help to read the fear of the enemy
Koeman on Puyol: Such players will always be missed. He was charismatic and responsible
Aubameyang will miss the match with Southampton due to family reasons
Koeman before Rayo: The Cup is the shortest path to the trophy, but it did not get easier because of the relegation of Real Madrid and Atletico
Messi and his family take French lessons. Why teach him to go to the City? Canal+ journalist about the forward at PSG
Johnson on Lampard's resignation: In the world of results, it doesn't matter who you are - Mr. Chelsea or not
Alexander Golovin: Kovac is a competent specialist. Excellent work with him