Czech Republic

Při svátečním honu na kance byl na Jihlavsku vážně postřelen myslivec

Oznámení o postøeleném úèastníku lovu policisté dostali krátce pøed pùl šestou veèer. Zranìní utrpìl na poli nedaleko mìsta. Šest myslivcù tam poøádalo hon na èernou zvìø.

„Pøi tomto odlovu došlo ke støelnému poranìní jednoho z úèastníkù. Postøelenı muž byl transportován se støednì tìžkım zranìním vrtulníkem letecké záchranné služby do zdravotnického zaøízení,“ uvedla policejní mluvèí Dana Èírtková.

Okolnosti, za kterıch byl muž postøelen, kriminalisté zjišují. Hned na místì zajistili zbraò, z níž vıstøel vyšel.

„Zahájili jsme úkony trestního øízení pro podezøení z trestného èinu ublížení na zdraví z nedbalosti,“ konstatovala Èírtková.

Úèastníkùm honu policisté rovnìž provedli zkoušku na alkohol. U pìti myslivcù byl test negativní, u zranìného muže policisté èekají na vısledky rozboru krve.

Kriminalisté zároveò provìøují, zda úèastníci honu dodrželi všechna aktuálnì platná vládní naøízení a mimoøádná opatøení proti šíøení koronaviru. Podle usnesení vlády se na hony vztahuje stejnì jako na vılovy vıjimka, úèastnit se jich mùže až padesát lidí. Dodržovat však musejí rozestupy a povinnost mít nasazené roušky.

Football news:

Pavel Zanozin: At Utkin and Maslachenko was a bit of a strained relationship. Vasya became the editor-in-chief of NTV-Plus, there was jealousy
Messi, de Jong and Busquets - in Barcelona's bid for the match against Osasuna
Klopp on Wijnaldum: I want him to stay. But nothing has been decided yet, everything is possible
I didn't see the greatness of Maradona at all. But I can't stop thinking about it
Carvajal will miss 4 matches of Real Madrid and plans to return to the Derby with Atletico
Messi always went a lot without the ball. Best of all, this problem was solved Guardiola
Trent on the Premier League calendar: something Needs to change. We do not have time to recover, it leads to injuries