Czech Republic

Příbramskou nemocnici zneužili hackeři k posílání podvodných e-mailů

„V uplynulých dnech došlo ke zneužití jména Oblastní nemocnice Pøíbram a také jména jedné z jejích zamìstnankyò. Lidem byly jménem nemocnice zasílány neadekvátní e-maily s údajným výsledkem jejich testu na pozitivitu onemocnìní covid-19,“ uvedl mluvèí nemocnice Martin Janota.

Podvodné e-maily nahlásilo nìkolik lidí, podle mluvèího šlo o jednotky pøípadù. Situaci se podle nìj podaøilo bìhem nìkolika hodin vyøešit.

„Chceme pacienty i další veøejnost ubezpeèit, že veškerá data pøíbramské nemocnice jsou v tuto chvíli plnì zabezpeèena, a pøipomínáme, že nemocnice výsledky testù na covid-19 zasílá pouze formou SMS, nikdy ne ve formì e-mailu,“ dodal mluvèí.

Podvodné e-maily s falešnými výsledky testù na covid-19 rozesílají podle Národního úøadu kybernetické bezpeènosti (NÚKIB) neznámí útoèníci s cílem získat pøístup do zaøízení pøíjemce e-mailu. Výsledky pøicházejí i lidem, kteøí na testech nebyli.

E-maily podle NÚKIB obsahují odkaz na šifrovaný excelový soubor s makrem ve formátu .xlsm. Soubor slouží ke stažení škodlivého kódu, který by útoèníkovi umožnil pøístup do zaøízení pøíjemce e-mailu.

„V pøípadì, že podobný e-mail dostanete, dùraznì doporuèujeme neotvírat odkazy ani pøílohy, pokud si nejste zcela jisti, že je zpráva legitimní. To lze ovìøit napøíklad kontrolou adresy odesílatele, která by mìla odpovídat e-mailové adrese zdravotnického zaøízení, které vás testovalo,“ uvedl NÚKIB.

Podobným problémùm èelila i nìkterá další zdravotnická zaøízení v Èesku. V pondìlí napadení hackery oznámila i pražská Všeobecná fakultní nemocnice. Lidé dostávali podvodná oznámení formou textových zpráv o výsledcích testù na covid-19.

„Množí se hackerské útoky na nemocnice a další zdravotnická zaøízení. Ani naše nemocnice není výjimkou,“ uvedla v pondìlí na Facebooku Všeobecná fakultní nemocnice.

Na zaèátku øíjna šíøení podvodných zpráv zaznamenala také Fakultní nemocnice Plzeò. Šlo o SMS, které pacientùm oznamovaly zrušení pøedem plánovaných operací èi vyšetøení kvùli epidemii koronaviru.

„Prùvodním znakem tìchto falešných zpráv mohou být pravopisné chyby, neobvyklý slovosled èi nestandardní èíslo odesílatele,“ upozornila nemocnice pacienty na svém webu.

Football news:

Chelsea are ready to sell Ruediger and Tomori in the winter. The German was Interested in Barcelona
Çalhanoğlu for 7 years has scored 18 goals from free-kicks. Only Messi (36) has more players in the top 5 European leagues
Adrien Rabiot: we Didn't celebrate Ronaldo's 750th goal. Now is not the time for parties
Mourinho on Arteta: you have to be a good coach to work at Arsenal. If you're not good , you're not in the club
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He can return to the game with Borussia
Neymar urged Messi to move to PSG last summer. He wants Leo to join the club in 2021
Laporta on Messi's future: This is Barca's priority. I don't think Leo only cares about money. All the clubs in the world want to get it