Czech Republic

Přírůstek v Česku přesáhl dosavadní maxima, v pátek přibylo 15 252 nakažených

Vyplıvá to z údajù na webu ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích bylo ke ètvrtku 5 044 nakaženıch, ve vážném stavu 751 z nich. Hospitalizovanıch za poslední tıden pøibylo témìø o dvì tøetiny, poèet pacientù s intenzivní péèí stoupl o víc než tøetinu. 

Koronavirem se dosud v Èesku nakazilo 238 323 lidí a vyléèilo se 91 651 z nich. S nemocí covid-19 zatím zemøelo 1 971 pacientù, za poslední tıden poèet vzrostl témìø o polovinu. 

Èísla se pøed koncem pracovního tıdne opakovanì zvyšují zároveò s rostoucím poètem testù. Páteèní pøírùstek je za tento den v tıdnu rekordní poètvrté za sebou.

Množství testù pak vùbec poprvé ve støedu i ve ètvrtek pøekroèilo 45 tisíc. Kolik jich laboratoøe provedly bìhem pátku, oznámí ministerstvo zdravotnictví v sobotu v podveèer.

Aktuální poèet nakaženıch covid-19 v ÈR

Nejvíc se v posledním tıdnu nákaza šíøila na Zlínsku, kde bylo za tu dobu potvrzeno zhruba 1 004 pøípadù na 100 tisíc obyvatel. Následují okresy Pøíbram s 936 nakaženımi a Plzeò-jih s 929 pøípady na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Pod 300 má tento údaj jako jedinı okres Cheb.

Stát postupnì zavádí opatøení, která mají zabránit zahlcení zdravotnického systému pacienty s covidem-19. Po posledním zpøísnìní je od ètvrtka až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Domovy mohou opouštìt jen pøi nezbytnıch cestách do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou, setkávat se mohou maximálnì ve dvou, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Dùvìru veøejnosti v restrikce by mohla narušit situace kolem ministra zdravotnictví Romana Prymuly, kterı omezení vyhlašoval a opakovanì žádal lidi, aby je dodržovali.Deník Blesk zveøejnil fotografie Prymuly odcházejícího bez roušky v noci z restaurace, která mìla bıt v tu dobu podle vládního naøízení zavøená. 

Aktivní pøípady pacientù s covid-19

absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 20411 1541,3
Pøípadù 23. 10. 1160
Potvrzené pøípady 35961 2715,5
Vyléèenıch 15292 1154,7
Mrtvıch 258 19,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1615 1624,5
Pøípadù 23. 10. 136
Potvrzené pøípady 2684 2699,8
Vyléèenıch 1051 1057,2
Mrtvıch 18 18,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1134 1193,0
Pøípadù 23. 10. 47
Potvrzené pøípady 1970 2072,4
Vyléèenıch 830 873,2
Mrtvıch 6 6,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1700 1021,1
Pøípadù 23. 10. 179
Potvrzené pøípady 3257 1956,4
Vyléèenıch 1545 928,0
Mrtvıch 12 7,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1343 1308,7
Pøípadù 23. 10. 96
Potvrzené pøípady 2431 2368,9
Vyléèenıch 1065 1037,8
Mrtvıch 23 22,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 758 999,6
Pøípadù 23. 10. 79
Potvrzené pøípady 1247 1644,5
Vyléèenıch 472 622,5
Mrtvıch 17 22,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1434 1312,0
Pøípadù 23. 10. 66
Potvrzené pøípady 2203 2015,5
Vyléèenıch 761 696,2
Mrtvıch 8 7,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1604 1230,4
Pøípadù 23. 10. 117
Potvrzené pøípady 2614 2005,1
Vyléèenıch 985 755,6
Mrtvıch 25 19,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1356 1344,1
Pøípadù 23. 10. 98
Potvrzené pøípady 2153 2134,1
Vyléèenıch 771 764,2
Mrtvıch 26 25,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2356 1272,3
Pøípadù 23. 10. 179
Potvrzené pøípady 4005 2162,8
Vyléèenıch 1632 881,3
Mrtvıch 17 9,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2051 1373,4
Pøípadù 23. 10. 134
Potvrzené pøípady 3419 2289,4
Vyléèenıch 1352 905,3
Mrtvıch 16 10,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1974 1715,0
Pøípadù 23. 10. 165
Potvrzené pøípady 3123 2713,2
Vyléèenıch 1140 990,4
Mrtvıch 9 7,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 661 1189,7
Pøípadù 23. 10. 88
Potvrzené pøípady 987 1776,4
Vyléèenıch 318 572,3
Mrtvıch 8 14,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2837 1448,2
Pøípadù 23. 10. 303
Potvrzené pøípady 4199 2143,4
Vyléèenıch 1342 685,0
Mrtvıch 20 10,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 499 810,6
Pøípadù 23. 10. 24
Potvrzené pøípady 820 1332,1
Vyléèenıch 316 513,4
Mrtvıch 5 8,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1006 1109,2
Pøípadù 23. 10. 108
Potvrzené pøípady 1318 1453,3
Vyléèenıch 299 329,7
Mrtvıch 13 14,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1014 1416,5
Pøípadù 23. 10. 85
Potvrzené pøípady 1472 2056,2
Vyléèenıch 450 628,6
Mrtvıch 8 11,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 547 1073,0
Pøípadù 23. 10. 22
Potvrzené pøípady 847 1661,5
Vyléèenıch 290 568,9
Mrtvıch 10 19,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 854 1206,7
Pøípadù 23. 10. 15
Potvrzené pøípady 1184 1673,0
Vyléèenıch 324 457,8
Mrtvıch 6 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1352 1317,8
Pøípadù 23. 10. 84
Potvrzené pøípady 2149 2094,6
Vyléèenıch 782 762,2
Mrtvıch 15 14,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 798 1285,8
Pøípadù 23. 10. 93
Potvrzené pøípady 1344 2165,6
Vyléèenıch 536 863,7
Mrtvıch 10 16,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1152 1333,3
Pøípadù 23. 10. 133
Potvrzené pøípady 1649 1908,5
Vyléèenıch 491 568,3
Mrtvıch 6 6,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3519 1811,3
Pøípadù 23. 10. 270
Potvrzené pøípady 5324 2740,4
Vyléèenıch 1783 917,7
Mrtvıch 22 11,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1119 1762,5
Pøípadù 23. 10. 101
Potvrzené pøípady 1618 2548,5
Vyléèenıch 483 760,8
Mrtvıch 16 25,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1549 1936,8
Pøípadù 23. 10. 95
Potvrzené pøípady 2207 2759,5
Vyléèenıch 651 814,0
Mrtvıch 7 8,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 608 1232,0
Pøípadù 23. 10. 53
Potvrzené pøípady 921 1866,3
Vyléèenıch 313 634,3
Mrtvıch 0 0,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 553 1017,7
Pøípadù 23. 10. 30
Potvrzené pøípady 728 1339,8
Vyléèenıch 167 307,3
Mrtvıch 8 14,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 543 592,6
Pøípadù 23. 10. 33
Potvrzené pøípady 1495 1631,5
Vyléèenıch 889 970,2
Mrtvıch 63 68,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 948 825,7
Pøípadù 23. 10. 86
Potvrzené pøípady 1584 1379,6
Vyléèenıch 619 539,1
Mrtvıch 17 14,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 854 968,1
Pøípadù 23. 10. 90
Potvrzené pøípady 1192 1351,3
Vyléèenıch 325 368,4
Mrtvıch 13 14,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1048 809,0
Pøípadù 23. 10. 86
Potvrzené pøípady 1699 1311,5
Vyléèenıch 630 486,3
Mrtvıch 21 16,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1670 1336,6
Pøípadù 23. 10. 238
Potvrzené pøípady 2179 1744,0
Vyléèenıch 496 397,0
Mrtvıch 13 10,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1773 1481,6
Pøípadù 23. 10. 128
Potvrzené pøípady 2752 2299,7
Vyléèenıch 950 793,9
Mrtvıch 29 24,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1017 1173,1
Pøípadù 23. 10. 114
Potvrzené pøípady 1314 1515,7
Vyléèenıch 286 329,9
Mrtvıch 11 12,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 842 753,8
Pøípadù 23. 10. 165
Potvrzené pøípady 1232 1102,9
Vyléèenıch 383 342,9
Mrtvıch 7 6,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1043 808,1
Pøípadù 23. 10. 121
Potvrzené pøípady 1588 1230,3
Vyléèenıch 536 415,3
Mrtvıch 9 7,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1388 1163,1
Pøípadù 23. 10. 146
Potvrzené pøípady 2197 1841,0
Vyléèenıch 799 669,5
Mrtvıch 10 8,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 928 898,4
Pøípadù 23. 10. 91
Potvrzené pøípady 1230 1190,7
Vyléèenıch 302 292,4
Mrtvıch 0 0,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1189 1311,4
Pøípadù 23. 10. 83
Potvrzené pøípady 1761 1942,3
Vyléèenıch 562 619,9
Mrtvıch 10 11,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2761 1572,1
Pøípadù 23. 10. 177
Potvrzené pøípady 4600 2619,2
Vyléèenıch 1826 1039,7
Mrtvıch 13 7,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1135 1531,8
Pøípadù 23. 10. 169
Potvrzené pøípady 1591 2147,2
Vyléèenıch 451 608,7
Mrtvıch 5 6,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2779 1691,6
Pøípadù 23. 10. 201
Potvrzené pøípady 3581 2179,8
Vyléèenıch 788 479,7
Mrtvıch 14 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 747 933,2
Pøípadù 23. 10. 53
Potvrzené pøípady 1101 1375,5
Vyléèenıch 347 433,5
Mrtvıch 7 8,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1787 1625,2
Pøípadù 23. 10. 240
Potvrzené pøípady 2838 2581,0
Vyléèenıch 1033 939,4
Mrtvıch 18 16,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 905 1140,0
Pøípadù 23. 10. 141
Potvrzené pøípady 1206 1519,2
Vyléèenıch 299 376,7
Mrtvıch 2 2,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1698 1439,3
Pøípadù 23. 10. 237
Potvrzené pøípady 2237 1896,1
Vyléèenıch 530 449,2
Mrtvıch 9 7,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1285 1228,3
Pøípadù 23. 10. 160
Potvrzené pøípady 2021 1931,9
Vyléèenıch 718 686,3
Mrtvıch 18 17,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1889 1076,7
Pøípadù 23. 10. 231
Potvrzené pøípady 3114 1775,0
Vyléèenıch 1204 686,3
Mrtvıch 21 12,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1360 1303,5
Pøípadù 23. 10. 121
Potvrzené pøípady 2104 2016,6
Vyléèenıch 729 698,7
Mrtvıch 15 14,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1840 1330,7
Pøípadù 23. 10. 136
Potvrzené pøípady 2576 1863,0
Vyléèenıch 728 526,5
Mrtvıch 8 5,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1015 1069,4
Pøípadù 23. 10. 125
Potvrzené pøípady 1705 1796,3
Vyléèenıch 680 716,4
Mrtvıch 10 10,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1462 1286,7
Pøípadù 23. 10. 38
Potvrzené pøípady 2279 2005,7
Vyléèenıch 801 704,9
Mrtvıch 16 14,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1007 1392,8
Pøípadù 23. 10. 106
Potvrzené pøípady 1660 2295,9
Vyléèenıch 635 878,3
Mrtvıch 18 24,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1311 1183,1
Pøípadù 23. 10. 143
Potvrzené pøípady 2176 1963,7
Vyléèenıch 841 759,0
Mrtvıch 24 21,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1952 1652,0
Pøípadù 23. 10. 151
Potvrzené pøípady 2808 2376,5
Vyléèenıch 845 715,1
Mrtvıch 11 9,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1317 1206,8
Pøípadù 23. 10. 109
Potvrzené pøípady 1987 1820,7
Vyléèenıch 653 598,3
Mrtvıch 17 15,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 5236 1373,0
Pøípadù 23. 10. 578
Potvrzené pøípady 8253 2164,2
Vyléèenıch 2976 780,4
Mrtvıch 41 10,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2583 1149,8
Pøípadù 23. 10. 331
Potvrzené pøípady 3950 1758,4
Vyléèenıch 1339 596,1
Mrtvıch 28 12,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 883 759,3
Pøípadù 23. 10. 90
Potvrzené pøípady 1387 1192,7
Vyléèenıch 485 417,1
Mrtvıch 19 16,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2484 1613,6
Pøípadù 23. 10. 296
Potvrzené pøípady 3803 2470,4
Vyléèenıch 1287 836,0
Mrtvıch 32 20,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 904 979,6
Pøípadù 23. 10. 94
Potvrzené pøípady 1335 1446,7
Vyléèenıch 423 458,4
Mrtvıch 8 8,7
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1012 885,0
Pøípadù 23. 10. 137
Potvrzené pøípady 1532 1339,7
Vyléèenıch 503 439,9
Mrtvıch 17 14,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 484 1274,8
Pøípadù 23. 10. 73
Potvrzené pøípady 677 1783,1
Vyléèenıch 188 495,2
Mrtvıch 5 13,2
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3506 1488,9
Pøípadù 23. 10. 85
Potvrzené pøípady 6050 2569,3
Vyléèenıch 2502 1062,5
Mrtvıch 42 17,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1926 1772,7
Pøípadù 23. 10. 111
Potvrzené pøípady 2609 2401,4
Vyléèenıch 681 626,8
Mrtvıch 2 1,8
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1835 1416,9
Pøípadù 23. 10. 150
Potvrzené pøípady 2523 1948,1
Vyléèenıch 676 522,0
Mrtvıch 12 9,3
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1535 1274,7
Pøípadù 23. 10. 123
Potvrzené pøípady 2235 1856,1
Vyléèenıch 686 569,7
Mrtvıch 14 11,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1767 1677,4
Pøípadù 23. 10. 136
Potvrzené pøípady 2646 2511,8
Vyléèenıch 870 825,9
Mrtvıch 9 8,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2861 2011,6
Pøípadù 23. 10. 261
Potvrzené pøípady 4883 3433,3
Vyléèenıch 1982 1393,6
Mrtvıch 40 28,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2306 1608,8
Pøípadù 23. 10. 297
Potvrzené pøípady 2794 1949,3
Vyléèenıch 480 334,9
Mrtvıch 8 5,6
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3712 1936,8
Pøípadù 23. 10. 284
Potvrzené pøípady 5171 2698,1
Vyléèenıch 1439 750,8
Mrtvıch 20 10,4
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 829 905,1
Pøípadù 23. 10. 77
Potvrzené pøípady 1244 1358,1
Vyléèenıch 404 441,1
Mrtvıch 11 12,0
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2565 1194,9
Pøípadù 23. 10. 239
Potvrzené pøípady 4619 2151,8
Vyléèenıch 2025 943,4
Mrtvıch 29 13,5
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1977 802,6
Pøípadù 23. 10. 223
Potvrzené pøípady 5175 2100,9
Vyléèenıch 3173 1288,1
Mrtvıch 25 10,1
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 1700 1121,5
Pøípadù 23. 10. 168
Potvrzené pøípady 2482 1637,5
Vyléèenıch 770 508,0
Mrtvıch 12 7,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 2716 1541,1
Pøípadù 23. 10. 228
Potvrzené pøípady 3859 2189,7
Vyléèenıch 1122 636,6
Mrtvıch 21 11,9
absolutnì na 100 tisíc
Aktivních pøípadù: 3682 1150,1
Pøípadù 23. 10. 341
Potvrzené pøípady 6308 1970,4
Vyléèenıch 2556 798,4
Mrtvıch 70 21,9
Mapa je obarvena podle poètu aktivních pøípadù na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevøená data ÚZIS.
Poznámka:z dùvodu nekonzistence dat jednotlivıch KHS (tabulka Jana Šablatury a jejich historie na Githubu) jsme pro obarvování zaèali používat data ÚZIS, která se aktualizují vždy v jednu hodinu po pùlnoci.

Ministr uvedl, že žádné opatøení proti koronaviru neporušil, a odmítl rezignaci, ke které ho vyzval premiér Andrej Babiš. Pøedseda vlády proto navrhl Prymulovo odvolání prezidentu Miloši Zemanovi, kterı ale rozhodnutí odložil na pøíští tıden.

Nemùžeme kázat vodu a pít víno. Požádal jsem ministra Prymulu o rezignaci, øekl Babiš:

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis